+48 22 490 20 44 Trợ giúp cho người nước ngoài sống ở Ba Lan

THUẾ Ở BA LAN

Thuế cá nhân

Mọi người làm việc tại Ba Lan đều phải nộp thuế cho thu nhập kiếm được. Tùy thuộc vào tình trạng, tuổi tác và loại công việc của bạn, các hình thức đánh thuế sẽ khác nhau. Sau khi kết thúc năm tính thuế, bạn nên cần nộp tờ khai thuế hàng năm - PIT. Nếu bạn thực hiện công việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng giao việc, bạn sẽ nhận được PIT-11 từ chủ sử dụng lao động của mình vào cuối tháng 2, trên cơ sở đó bạn sẽ phải chuẩn bị tờ khai PIT-37 và nộp cho cơ quan thuế có thẩm quyền theo nơi cư trú của bạn trước ngày 30 tháng 4. Nếu từ tờ khai thuế suy ra việc nộp thiếu thuế, bạn phải trả số tiền phát sinh từ tờ khai thuế vào tài khoản vi mô thuế cá nhân của bạn trước ngày 30 tháng 4.

Để tạo một tài khoản vi mô cá nhân, bạn phải có số PESEL hoặc NIP ở Ba Lan.

Tại đây, bạn có thể tạo tài khoản vi mô thuế cá nhân của mình: Mikrorachunek podatkowy (podatki.gov.pl)

 Nếu tờ khai thuế hàng năm cho thấy có nộp thừa thuế, cơ quan thuế, sau khi xác minh tờ khai thuế, có 30 ngày để hoàn trả lại tiền thuế vào tài khoản của người nộp thuế, số tài khoản này phải được chỉ ra trong tờ khai thuế.

Hãy nhớ rằng tờ khai thuế hàng năm của bạn cũng sẽ được Bộ Tài chính lập tự động, dựa trên dữ liệu do chủ lao động của bạn cung cấp. Bạn có thể truy cập trang web Twój e-PIT (podatki.gov.pl) và kiểm tra tờ khai thuế của mình. Nếu bạn chấp nhận tờ khai, bạn có thể nộp trực tuyến cho cơ quan thuế.

 

Hoạt động kinh doanh ở Ba Lan - các hình thức đánh thuế.

Hoạt động kinh doanh không đăng ký

Hoạt động không đăng ký là một hoạt động có lợi nhỏ của các thể nhân không yêu cầu đăng ký công ty trong CEIDG.

Điều kiện để tiến hành hoạt động không đăng ký là đáp ứng một số tiêu chí:

thu nhập từ hoạt động trong bất kỳ tháng nào đều không vượt quá 75% mức lương tối thiểu, tức là:

3181,00 PLN brutto (trong giai đọan từ Tháng 1 - Tháng 6 năm 2024)

3225,00 PLN brutto (trong giai đọan từ Tháng 7 - Tháng 12 năm 2024)

- bạn là một cá nhân

- bạn không hoạt động trong khuôn khổ công ty hợp danh

- bạn không hoạt động kinh doanh yêu cầu giấy phép (thông tin về chủ đề này có thể được tìm thấy trong tab - hoạt động kinh doanh)

- bạn đã không tiến hành hoạt động kinh doanh trong 60 tháng qua.

- hoạt động không đăng ký có thể được thực hiện bởi trẻ vị thành niên (từ 13 - 18 tuổi), mặc dù hoạt động này có liên quan đến một số hạn chế pháp lý. Điều này có nghĩa là chúng không thể tự mình thực hiện các hành động pháp lý, ví dụ: chúng không thể tự ký kết hợp đồng với các đối tác của mình để cung cấp hàng hóa hoặc bán sản phẩm. Để phát sinh trách nhiệm pháp lý, chúng sẽ cần sự đồng ý của người đại diện theo luật định, thường là cha mẹ hoặc người giám hộ.

Hoạt động kinh doanh có đăng ký

Khi điều hành một doanh nghiệp tư nhân, bạn là người nộp thuế thu nhập cá nhân, tức là thuế PIT.

Bạn có thể chọn một trong ba hình thức đánh thuế thu nhập từ hoạt động kinh doanh:

- trên quy tắc chung, theo bậc thuế (thuế suất 17% và 32%);

- theo thuế phẳng (thuế suất 19%);

- thuế gộp.

THUẾ THEO QUY TẮC CHUNG:

Người nộp thuế đánh thuế theo quy tắc chung nộp thuế theo bậc thuế. Khi xác định số thuế theo bậc thuế, bạn tính đến số tiền thuế được giảm. Từ năm 2022, số tiền này là 5.100 PLN

Kiểm tra xem thuế sẽ là bao nhiêu đối với từng bậc cụ thể:

Cơ sở tính thuế trong PLN

Thuế là

đến 120.000

12% trừ 5.100 PLN

trên 120 000

15.300 + 32% thặng dư trên 120.000 PLN

 

Việc đánh thuế theo các quy tắc chung cho phép bạn được giảm và khấu trừ nhiều khoản thuế. Đặc biệt, đó là:

- giảm vì có trẻ em

- giảm cho người lao động hoặc người đóng thuế có thu nhập từ hoạt động kinh tế phi nông nghiệp, nghĩa là giảm cho tầng lớp trung lưu

- khấu trừ đóng góp an sinh xã hội

- giảm cho việc tuyển dụng nhân viên sáng tạo

- giảm cho nguyên mẫu

- giảm cho robot hóa

- giảm cho mở rộng hoặc phát triển

- giảm cho hợp nhất

- giảm cho việc mua một thiết bị đầu cuối thanh toán

- giảm cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển

- giảm IP BOX

- khấu trừ các khoản thanh toán vào Tài khoản Bảo đảm Hưu trí Cá nhân

- khấu trừ các khoản quyên góp cho các hoạt động tôn giáo, thể thao và văn hóa, hỗ trợ giáo dục đại học và khoa học

- giảm cho phục hồi chức năng

- giảm internet

- giảm hiện đại hóa nhiệt

- giảm cho các hoạt động trong một khu vực đầu tư đặc biệt

- giảm cho hiến máu.

Quan trọng! Nếu như bạn quyết toán thuế thu nhập theo quy tắc chung (theo bậc thang thuế) hoặc theo phương pháp thuế phẳng mà thu nhập tháng của bạn thấp hơn mức lương tối thiểu áp dụng trong năm đó thì số tiền đóng bảo hiểm y tế của tháng đó sẽ là 9% lương tối thiểu.

Mức lương tối thiểu vào năm 2022 là 3.010 PLN. Điều này có nghĩa là phí bảo hiểm y tế tối thiểu vào năm 2022 là 270,90 PLN, trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2023 - 314,10 PLN, trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2023 - 324,00 PLN

- Trong trường hợp thuế phẳng (19%) thì đối tượng đánh thuế là thu nhập.

- Trong trường hợp thuế gộp thì đối tượng tính thuế là doanh thu đạt được.

Quan trọng! Thu nhập là doanh thu trừ chi phí được khấu trừ thuế, tức là chi phí điều hành doanh nghiệp

THU NHẬP = DOANH THU – CHI PHÍ

Bậc thuế (đánh thuế theo quy tắc chung) là hình thức đánh thuế cơ bản đối với thu nhập từ hoạt động kinh doanh, nếu bạn không quyết định chọn hình thức đánh thuế khác thì sẽ tự động được đánh thuế theo quy tắc chung.

Hãy kiểm tra xem bạn có phải là người nộp thuế VAT hay không – trong trường hợp cần thiết phải đăng ký là người nộp thuế VAT, bạn sẽ phải thiết lập tài khoản ngân hàng của công ty

Theo quy định, tất cả các doanh nhân phải đăng ký là người nộp thuế VAT, nhưng bạn không phải làm điều đó nếu:

- doanh thu không vượt quá giới hạn 200.000 PLN một năm (được miễn chủ quan)

- việc bán hàng chỉ liên quan đến hàng hóa và dịch vụ được miễn thuế VAT

Theo Điều 43 khoản 1 điểm 19 của Đạo luật VAT, được miễn các dịch vụ chăm sóc y tế để phòng ngừa, bảo quản, cứu hộ, phục hồi và cải thiện sức khỏe, được cung cấp trong khuôn khổ của các ngành nghề sau đây:

- bác sĩ và nha sĩ,

- y tá và nữ hộ sinh,

- y tế, được đề cập trong Điều 2 khoản 1 điểm 2 của Đạo luật về Hoạt động Y tế,

- nhà tâm lý học

Hãy chỉ ra tài khoản doanh nghiệp của bạn. Các doanh nhân không đăng ký là người nộp thuế VAT có thể sử dụng tài khoản công ty hoặc tài khoản cá nhân của họ trong hoạt động kinh doanh - tuy nhiên, đó phải là tài khoản chỉ có một chủ sở hữu.

- Hãy xác định nơi lưu trữ chứng từ kế toán (hóa đơn, phiếu chi, chứng từ xác nhận phát sinh chi phí).

- Hãy suy nghĩ xem bạn có muốn tận dụng các khoản miễn trừ ZUS hay không và dưới hình thức nào (giảm do thiệt hại, ZUS khuyến mại)

Thuế VAT là loại thuế đánh vào mọi khâu thương mại hàng hóa, dịch vụ. Giá trị của nó được thêm vào mỗi giao dịch.

Bạn phải trả thuế VAT không phụ thuộc thuế TNCN và không phụ thuộc việc bạn có quyết toán thuế TNCN theo các quy tắc chung - theo bậc thuế, theo thuế phẳng, thuế gộp hoặc trên cơ sở thẻ thuế.

Đánh giá chúng tôi

What is the sum of 1 and 8?