+48 22 490 20 44 Trợ giúp cho người nước ngoài sống ở Ba Lan

THỰC TẬP VÀ HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN

Người nước ngoài có thể xin giấy phép cư trú tạm thời nếu mục đích lưu trú của mình ở Ba Lan là thực tập tại một cơ quan tổ chức thực tập được Bộ trưởng có thẩm quyền về nội vụ phê duyệt hoặc tham gia vào chương trình Dịch vụ tình nguyện Châu Âu.

NHỮNG GIẤY TỜ CẦN THIẾT – THỰC TẬP

Ngoài các giấy tờ cơ bản nêu trong tab CƯ TRÚ TẠM THỜI - THÔNG TIN CHUNG, người nước ngoài còn phải nộp thêm:

- các tài liệu xác nhận có bảo hiểm y tế hoặc xác nhận rằng có công ty bảo hiểm đài thọ các chi phí điều trị trên lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan;

- các tài liệu xác nhận đủ nguồn tài chính để trang trải chi phí sinh hoạt và quay trở lại nước xuất xứ hoặc nơi cư trú, hoặc chi phí quá cảnh đến nước thứ ba sẽ cấp phép nhập cảnh;

- tài liệu xác nhận có một chỗ ở đảm bảo tại Ba Lan. Những tài liệu xác nhận điều này có thể là, ví dụ, hợp đồng thuê nhà, chứng nhận đăng ký hộ khẩu hoặc đặt phòng khách sạn;

- các tài liệu xác nhận đã tốt nghiệp giáo dục đại học trong vòng 2 năm ngay trước khi nộp đơn xin giấy phép hoặc tài liệu xác nhận đã hoàn thành giáo dục đại học bên ngoài Liên minh Châu Âu;

- hợp đồng mà trên cơ sở nó người nước ngoài sẽ thực tập;

Chú ý! Hợp đồng này có thể được ký kết giữa người nước ngoài và đơn vị tổ chức thực tập, là một pháp nhân hoặc một đơn vị tổ chức không phải là pháp nhân, mà đạo luật cấp năng lực pháp lý, nơi thực tập diễn ra, có trụ sở trên lãnh thổ Ba Lan. Người tổ chức thực tập phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng phụ trách nội vụ có thẩm quyền (danh sách các nhà tổ chức được phê duyệt đăng trên tạp chí chính thức của Bộ trưởng phụ trách nội vụ).

Hợp đồng mà trên cơ sở nó, người nước ngoài sẽ thực tập phải được ký kết bằng văn bản và bao gồm:

- mô tả về chương trình thực tập;

- thời gian thực tập;

- các điều kiện tiến hành và giám sát thực tập, bao gồm cả xác định địa điểm thực tập và việc chỉ định người giám sát thực tập;

- giờ thực tập;

- quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan (trong đó cả các thỏa thuận liên quan đến trang trải chi phí thực tập hoặc bảo hiểm);

- phương pháp xác nhận kiến thức thu được, kỹ năng thực hành và kinh nghiệm nghề nghiệp.

 

Chú ý! Danh sách trên không thể được coi là đầy đủ. Bộ hồ sơ cần thiết để xin giấy phép tạm trú trong trường hợp thực tập có thể khác nhau do hoàn cảnh của người nước ngoài và ủy ban nơi người nước ngoài xin giấy phép tạm trú.

Chú ý! Đối với trường hợp thực tập, giấy phép được cấp cho thời gian cần thiết để thực hiện hợp đồng, mà trên cơ sở nó người nước ngoài sẽ thực hiện việc thực tập, với thời hạn trên 3 tháng nhưng không quá 6 tháng. Giấy phép tiếp theo có thể được cấp một lần cho thời gian cần thiết để hoàn thành hợp đồng thực tập, không quá 6 tháng.

NHỮNG GIẤY TỜ CẦN THIẾT – HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN

Ngoài các giấy tờ cơ bản nêu trong tab CƯ TRÚ TẠM THỜI - THÔNG TIN CHUNG, người nước ngoài còn phải nộp thêm:

- các tài liệu xác nhận có bảo hiểm y tế hoặc xác nhận rằng có công ty bảo hiểm đài thọ các chi phí điều trị trên lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan;

- các tài liệu xác nhận đủ nguồn tài chính để trang trải chi phí sinh hoạt và quay trở lại nước xuất xứ hoặc nơi cư trú, hoặc chi phí quá cảnh đến nước thứ ba sẽ cấp phép nhập cảnh;

- tài liệu xác nhận có một chỗ ở đảm bảo tại Ba Lan. Những tài liệu xác nhận điều này có thể là, ví dụ, hợp đồng thuê nhà, chứng nhận đăng ký hộ khẩu hoặc đặt phòng khách sạn;

- hợp đồng mà theo đó người nước ngoài sẽ thực hiện các dịch vụ với tư cách tình nguyện viên.

Chú ý! Hợp dồng mà trên cơ sở nó, người nước ngoài cung cấp dịch vụ với tư cách tình nguyện viên phải được ký kết với đơn vị tổ chức mà người nước ngoài sẽ cung cấp các dịch vụ này và bao gồm:

- mô tả hoạt động tình nguyện;

- thời gian của dịch vụ tự nguyện;

- các điều kiện thực hiện và giám sát hoạt động tình nguyện;

- giờ phục vụ;

- kinh phí trang trải chi phí sinh hoạt và ăn ở của người nước ngoài và số tiền tiêu vặt tối thiểu mà người nước ngoài nhận được;

- đào tạo người nước ngoài, điều cần thiết để thực hiện các dịch vụ.

 

Đơn vị tổ chức mà người nước ngoài sẽ cung cấp dịch vụ với tư cách tình nguyện viên phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng phụ trách các vấn đề nội bộ.

Chú ý! Trong trường hợp hoạt động tình nguyện, giấy phép được cấp cho thời gian cần thiết để thực hiện hợp đồng mà trên cơ sở nó, người nước ngoài thực hiện dịch vụ với tư cách tình nguyện viên, với thời hạn trên 3 tháng nhưng không quá 1 năm, có khả năng xin giấy phép tiếp theo. 

Đánh giá chúng tôi

What is the sum of 9 and 3?