+48 22 490 20 44 Trợ giúp cho người nước ngoài sống ở Ba Lan

THẺ XANH

Người nước ngoài có ý định thực hiện hoặc tiếp tục công việc trong ngành nghề đòi hỏi trình chuyên môn cao ở Ba Lan có thể xin loại giấy phép này.

Để xin cái gọi là Thẻ Xanh, đòi hỏi người nước ngoài phải tốt nghiệp đại học hoặc có ít nhất 5 năm kinh nghiệm chuyên môn ở trình độ tương đương với trình độ chuyên môn đạt được sau khi tốt nghiệp đại học, cần thiết để thực hiện công việc này.

 

NHỮNG GIẤY TỜ CẦN THIẾT

Ngoài các giấy tờ cơ bản nêu trong tab CƯ TRÚ TẠM THỜI - THÔNG TIN CHUNG, người nước ngoài còn phải nộp:

- Phụ lục số 1 của đơn - Phụ lục phải được ký bởi người được ủy quyền đại diện cho chủ lao động (ví dụ: theo phương thức đại diện của Công ty được thiết lập trong Sổ đăng ký Tòa án Quốc gia KRS). Việc nộp phụ lục đính kèm đã được điền / ký không chính xác hoặc thiếu phụ lục sẽ được coi là thiếu sót chính thức;

 

Chú ý! Điều kiện bắt buộc để có được Thẻ xanh là tổng tiền lương brutto cả năm của người nước ngoài do tiền lương hàng tháng hoặc hàng năm, được ghi trong hợp đồng, không thấp hơn mức tương đương 150% mức lương trung bình trong nền kinh tế quốc gia trong năm trước khi nộp đơn xin Thẻ xanh, được công bố bởi Chánh Văn phòng Thống kê Trung ương theo Điều 20 điểm 1 chữ a của Đạo luật ra ngày 17 tháng 12 năm 1998 về trợ cấp tuổi già và thương tật từ Quỹ Bảo hiểm Xã hội.

- Phụ lục số 2 của đơn (do người nước ngoài điền);

- Hợp đồng lao động (hoặc hợp đồng lao động giao việc hoặc hợp đồng pháp luật dân sự) được giao kết có thời hạn ít nhất là 1 năm;

- giấy tờ xác nhận trình độ chuyên môn cao (ví dụ: bằng tốt nghiệp đại học cùng với bản dịch sang tiếng Ba Lan),

- thông tin từ starosta có thẩm quyền theo nơi làm việc chính của người nước ngoài (nếu được yêu cầu);

- tài liệu xác nhận có bảo hiểm y tế hoặc có công ty bảo hiểm trang trải chi phí điều trị ở trên lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan (ví dụ: bản in từ ZUS - ZUS RCA trong 3 tháng gần nhất cùng với thông tin và chứng nhận đã gửi đi);

- giấy tờ xác nhận có chỗ ở tại Ba Lan. Những tài liệu đó có thể là, ví dụ, hợp đồng thuê nhà, giấy chứng nhận đã đăng ký hộ khẩu hoặc đặt phòng khách sạn .

- bảng quyết toán thuế, ví dụ như tờ khai thuế PIT đã nộp cho cơ quan thuế (nếu người nộp đơn đã làm việc tại Ba Lan trong những năm trước);

- Giấy xác nhận không nợ thuế (giấy xác nhận này được cấp tại Phòng Thuế gần nơi cư trú của người nộp hồ sơ nhất).

Chú ý! Danh sách trên không thể được coi là đầy đủ. Bộ giấy tờ cần thiết để xin Thẻ xanh có thể khác nhau tùy theo hoàn cảnh của người nước ngoài và ủy ban, nơi người nước ngoài xin giấy phép cư trú tạm thời.

 

TỪ CHỐI MỞ THỦ TỤC XÉT

Tỉnh trưởng từ chối mở thủ tục trong việc cấp Thẻ Xanh, nếu người nước ngoài:

  1. Đang lưu trú trên lãnh thổ Ba Lan theo thị thực do cơ quan có thẩm quyền Ba Lan cấp cho mục đích du lịch hoặc thăm gia đình, bạn bè;
  2. Đang lưu trú trên lãnh thổ của Cộng hòa Ba Lan với mục đích du lịch hoặc thăm gia đình hoặc bạn bè, trên cơ sở thị thực do một quốc gia khác thuộc khối Schengen cấp.

 

QUYẾT ĐỊNH CẤP GIẤY PHÉP - CẤP THẺ XANH

Giấy phép cư trú  tạm thời để làm công việc trong ngành nghề đòi hỏi trình độ chuyên môn cao được cấp có thời hạn dài hơn 3 tháng so với thời gian làm việc, nhưng không quá 3 năm.

Trong quyết định cấp giấy phép cư trú với mục đích làm công việc trong ngành nghề đòi hỏi trình độ chuyên môn cao nêu rõ thời hạn của giấy phép này và ghi rõ:

  1. 1. Đơn vị mà người nước ngoài sẽ thực hiện công việc;
  2. Vị trí mà người nước ngoài sẽ được tuyển dụng;
  3. Tiền lương;
  4. Thời gian làm việc tối thiểu và loại hợp đồng mà trên cơ sở nó người nước ngoài sẽ thực hiện công việc.

 

Chú ý! Người nước ngoài lưu trú tại Ba Lan theo giấy phép cư trú tạm thời với mục đích thực hiện công việc trong ngành nghề đòi hỏi trình độ chuyên môn cao phải thông báo bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày làm việc cho Tỉnh trưởng có thẩm quyền theo nơi người đó đang ở về việc mất việc làm.

 

KHẢ NĂNG THỰC HIỆN THAY ĐỔI TRONG QUYẾT ĐỊNH

Theo yêu cầu của người nước ngoài, giấy phép cư trú tạm thời cho mục đích làm công việc trong nghề đòi hỏi trình độ chuyên môn cao có thể được thay đổi bất cứ lúc nào bởi Tỉnh trưởng có thẩm quyền theo nơi cư trú của người nước ngoài, nếu người nước ngoài dự định làm việc cho người sử dụng lao động không phải là người được quy định trong giấy phép, có ý định thay đổi vị trí hoặc sẽ được nhận lương thấp hơn mức lương quy định trong giấy phép.

Chú ý! Trong 2 năm đầu tiên lưu trú tại Ba Lan trên cơ sở giấy phép cư trú tạm thời với mục đích làm việc trong ngành nghề đòi hỏi trình độ chuyên môn cao:

  1. Người nước ngoài không được bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động khác với người sử dụng lao động được quy định trong giấy phép;
  2. Người nước ngoài không được thay đổi vị trí đang làm việc;
  3. Không được phép trả lương cho Người nước ngoài thấp hơn mức quy định trong giấy phép

- mà không có sự thay đổi giấy phép này

 

Chú ý! Nếu sau hết 2 năm lưu trú tại Ba Lan trên cơ sở giấy phép cư trú tạm thời với mục đích thực hiện công việc trong ngành nghề đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, người nước ngoài thay đổi vị trí công việc, bị giảm lương hoặc thay đổi thời gian làm việc tối thiểu hoặc / và thay đổi loại hợp đồng mà trên cơ sở đó đang làm việc, người đó có nghĩa vụ thông báo về sự thay đổi này cho Tỉnh trưởng có thẩm quyền theo nơi lưu trú hiện tại trong thời hạn 15 ngày làm việc.

Trong trường hợp thay đổi trụ sở hoặc nơi ở, tên hoặc hình thức hợp pháp của người sử dụng lao động, hoặc trong trường hợp tiếp quản chủ sử dụng lao động hoặc một bộ phận của tổ chức đó bởi một người sử dụng lao động khác thì không bắt buộc phải thay đổi hoặc cấp giấy phép cư trú tạm thời mới với mục đích làm việc trong nghề đòi hỏi trình độ chuyên môn cao.

 

THU HỒI

Thẻ Xanh bị hủy bỏ (giấy phép cư trú tạm thời được cấp cho mục đích làm việc trong ngành nghề đòi hỏi trình độ chuyên môn cao sẽ bị thu hồi), nếu người nước ngoài không tuân thủ các hạn chế tiếp cận thị trường lao động, tức là trong tình huống trong 2 năm đầu tiên lưu trú tại Ba Lan trên cơ sở giấy phép cư trú tạm thời nhằm mục đích làm công việc trong ngành nghề đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, người nước ngoài đã thay đổi chủ sử dụng lao động, chức vụ hoặc giảm tiền lương mà trước đó không thay đổi quyết định.

Đánh giá chúng tôi

Please add 5 and 6.