+48 22 490 20 44 Trợ giúp cho người nước ngoài sống ở Ba Lan

NHẬP QUỐC TỊCH BA LAN TRÊN CƠ SỞ KẾT HÔN

Một người nước ngoài kết hôn với một công dân Ba Lan không tự động được nhập quốc tịch Ba Lan.

NHỮNG ĐIỀU KIỆN CẦN PHẢI ĐÁP ỨNG

Một người nước ngoài có thể nộp đơn xin công nhận là công dân Ba Lan, nếu:

- đã cư trú liên tục trên lãnh thổ của Cộng hòa Ba Lan ít nhất 2 năm trên cơ sở giấy phép cư trú cố định, giấy phép cư trú dài hạn của cư dân Liên minh Châu Âu hoặc quyền thường trú và

- đã kết hôn với công dân Ba Lan ít nhất 3 năm.

Chú ý! Người nước ngoài, bất kể người đó có đáp ứng các yêu cầu nêu trên hay không, đều có thể nộp đơn xin cấp quốc tịch lên Tổng thống Cộng hòa Ba Lan.

Chú ý! Nếu đơn xin công nhận người nước ngoài là công dân Ba Lan đã được nộp vào thời điểm thủ tục cấp quốc tịch Ba Lan cho người này đang chờ xử lý, thì thủ tục công nhận là công dân Ba Lan sẽ bị dừng.

Thông tin chi tiết về khả năng được nhập quốc tịch có thể được tìm thấy trong tab QUỐC TỊCH BA LAN.

Đánh giá chúng tôi

Please calculate 9 plus 3.