+48 22 490 20 44 Trợ giúp cho người nước ngoài sống ở Ba Lan

KHẢ NĂNG LÀM VIỆC MÀ KHÔNG CẦN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

KHI NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CÓ THỂ TUYỂN DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI MÀ KHÔNG CẦN CÓ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Người sử dụng lao động có thể tuyển dụng người nước ngoài mà không cần phải xin thêm các giấy tờ khác (bao gồm cả việc không cần xin giấy phép lao động), nếu người nước ngoài:

- có quy chế tị nạn được cấp ở Ba Lan;

- đã được cấp bảo hộ bổ sung ở Ba Lan;

- có giấy phép cư trú cố định do chính quyền Cộng hòa Ba Lan cấp;

- có giấy phép cư trú dài hạn của cư dân EU do chính quyền Cộng hòa Ba Lan cấp;

- có giấy phép đồng ý cho cư trú vì lý do nhân đạo;

- có giấy phép đồng ý châm chước lưu trú ở Ba Lan

- đang hưởng sự bảo hộ tạm thời ở Ba Lan;

- Có giấy chứng nhận hợp lệ do Văn phòng Người ngoại quốc cấp theo yêu cầu của người nước ngoài xin bảo hộ quốc tế;

- là công dân của một Quốc gia Thành viên của Liên minh Châu Âu / EEA / Liên bang Thụy Sĩ hoặc lưu trú cùng người đó trên lãnh thổ Ba Lan với tư cách là thành viên gia đình;

Chú ý! Trong trường hợp này, định nghĩa về thành viên gia đình khác với định nghĩa về thành viên gia đình của người nước ngoài được quy định trong Đạo luật về người nước ngoài. Thông tin chi tiết về chủ đề này có trong tab CƯ TRÚ TẠI BA LAN CỦA THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH CÔNG DÂN EU. Điều quan trọng, đó là về việc sống cùng với người nước ngoài ở Ba Lan. Khả năng làm việc không cần giấy phép ở đây không bị điều kiện là phải có thẻ cư trú của thành viên gia đình công dân EU.

- là một người được nhắc đến trong điều 19 khoản 2-3 của Đạo luật ra ngày 14 tháng 7 năm 2006 về việc nhập cảnh vào lãnh thổ của Cộng hòa Ba Lan, việc lưu trú và rời khỏi lãnh thổ này của công dân các Quốc gia Thành viên Liên minh Châu Âu và các thành viên gia đình của họ;

- có giấy phép cư trú tạm thời nêu tại điều 114 khoản 1 (cái gọi là giấy phép thống nhất để cư trú tạm thời và lao động), điều 126 (giấy phép cư trú tạm thời trong trường hợp thực hiện chức năng trong ban quản lý của pháp nhân), điều 127 (cái gọi là Thẻ Xanh EU) hoặc điều 142 khoản 3 (giấy phép cư trú tạm thời cho mục đích hoạt động kinh tế) của Đạo luật ngày 12 tháng 12 năm 2013 đối với người nước ngoài;

Chú ý! Tại điểm mô tả ở trên, việc tuyển dụng người nước ngoài chỉ có thể thực hiện được với các điều kiện được quy định trong giấy phép cư trú tạm thời cụ thể. Điều này có nghĩa là khi người nước ngoài đã được cấp giấy phép cư trú tạm thời và lao động liên hệ với người sử dụng lao động, thì người sử dụng lao động cần phải yêu cầu người nước ngoài đó nộp quyết định. Trong quyết định có ghi rõ các điều kiện cấp giấy phép. Nếu trong giấy phép có ghi rõ người sử dụng lao động khác, thì trong tình huống này việc tuyển dụng người nước ngoài sẽ yêu cầu phải có thêm những tài liệu khác (ví dụ: giấy phép lao động). Tuy nhiên, nếu giấy phép được cấp liên quan đến lao động, nhưng thay vì điều kiện làm việc cụ thể (bao gồm tên của người sử dụng lao động / vị trí công việc), thì chỉ có căn cứ để miễn cho người nước ngoài việc cần thiết phải có giấy phép lao động, khi đó có thể sử dụng người nước ngoài mà không cần xin thêm giấy tờ.

- lưu trú trên lãnh thổ của Cộng hòa Ba Lan liên quan đến việc sử dụng sự di chuyển ngắn hạn của một nhân viên quản lý, chuyên gia hoặc thực tập sinh theo sự thuyên chuyển nội bộ trong doanh nghiệp theo các điều kiện quy định tại điều 139n, thông báo về ý định sử dụng di chuyển ngắn hạn của một người nước ngoài, khoản 1 của Đạo luật ngày 12 tháng 12 năm 2013 về người nước ngoài;

- lưu trú ở trên lãnh thổ của Cộng hòa Ba Lan liên quan đến việc sử dụng khả năng di chuyển ngắn hạn của nhà nghiên cứu theo các điều kiện được quy định trong điều 156b, khả năng chấp nhận di chuyển ngắn hạn của nhà nghiên cứu, khoản 1 của Đạo luật ngày 12 tháng 12 năm 2013 về người nước ngoài;

- đang lưu trú ở trên lãnh thổ của Cộng hòa Ba Lan liên quan đến việc sử dụng phương tiện di chuyển của sinh viên theo các điều kiện quy định trong điều 149b các điều kiện chấp nhận việc di chuyển của sinh viên trên lãnh thổ của Cộng hòa Ba Lan, khoản 1 của Đạo luật ngày 12 tháng 12 năm 2013 về người nước ngoài.

 

NHỮNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC MIỄN NGHĨA VỤ CÓ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Được miễn nghĩa vụ phải có giấy phép lao động cũng bao gồm những người nước ngoài sau đây:

- có giấy phép cư trú tạm thời được cấp ở Ba Lan vìlý do:

  • - học tập trong các tường đại học (Điều 144 của Đạo luật về người nước ngoài;
  • - các hoàn cảnh khác (Điều 186 khoản 1 điểm 3, 4 hoặc 7 của Đạo luật về người nước ngoài);
  • - đoàn tụ với gia đình (Điều 159 khoản 1 của Đạo luật về người nước ngoài);
  • - kết hôn với công dân của Cộng hòa Ba Lan (Điều 158 khoản 1 điểm1 của Đạo luật về người nước ngoài) - rất quan trọng ở đây là vẫn đang còn quan hệ hôn nhân, điều này cần được chủ lao động xác nhận tuyển dụng và tiếp tục hợp tác với người nước ngoài;

Chú ý! Trong trường hợp vợ, chồng của công dân Cộng hòa  Ba Lan (không giống như trường hợp thành viên gia đình của công dân EU), chỉ có thể được làm việc mà không cần xin giấy phép lao động sau khi có quyết định cho phép cư trú tạm thời do kết hôn với công dân Cộng hòa Ba Lan.

- có Thẻ Người Ba Lan;

- được quyền cư trú và làm việc trên lãnh thổ của một Quốc gia Thành viên của Liên minh Châu Âu hoặc một quốc gia của Khu vực Kinh tế Châu Âu không thuộc Liên minh Châu Âu hoặc Liên bang Thụy Sĩ và được tuyển dụng bởi người sử dụng lao động có trụ sở trên lãnh thổ của quốc gia đó và tạm thời được người sử dụng lao động này biệt phái đến cung cấp dịch vụ trên lãnh thổ Cộng hòa Ba  Lan;

- liên quan đến các hiệp định quốc tế hoặc hiệp định riêng biệt cho phép thực hiện công việc mà không cần giấy phép

- giảng viên, người tham gia thực tập nghề nghiệp, người thực hiện chức năng tư vấn, giám sát hoặc yêu cầu trình độ và kỹ năng cụ thể trong các chương trình được thực hiện theo hoạt động của Liên minh châu Âu hoặc các chương trình viện trợ quốc tế khác, cũng dựa trên các khoản vay của Chính phủ Cộng hòa Ba Lan;

- là giáo viên dạy ngoại ngữ làm việc trong các trường mẫu giáo, phổ thông, cơ sở, trung tâm, cơ quan đào tạo giáo viên hoặc các trường cao đẳng theo quy định của hệ thống giáo dục hoặc trong Quân đoàn lao động tình nguyện;

- là thành viên của các lực lượng vũ trang hoặc nhân viên dân sự thực hiện công việc trong các cấu trúc quân sự quốc tế nằm trên lãnh thổ của Cộng hòa Ba Lan, hoặc là người nước ngoài được biệt phái để tiến hành đưa vào các chương trình vũ khí được thực hiện trên cơ sở hợp đồng mà Cộng hòa Ba Lan là một bên;

- là phóng viên thường trú của các cơ quan thông tin đại chúng nước ngoài, mà đã được cấp đồng ý, theo đề nghị của Tổng biên tập tòa soạn, hãng thông tấn nước ngoài, của Bộ trưởng có thẩm quyền về đối ngoại, nhưng chỉ trong lĩnh vực chuyên môn báo chí thực hiện cho tòa soạn, hãng thông tấn này;

- thực hiên các dịch vụ nghệ thuật cá nhân hoặc theo nhóm kéo dài đến 30 ngày trong một năm dương lịch;

- cung cấp tối đa 30 ngày trong một năm dương lịch, các bài giảng, bài báo hoặc bài thuyết trình có giá trị khoa học đặc biệt hoặc nghệ thuật;

- làm việc, tối đa 30 ngày trong một năm dương lịch, cho một tổ chức có trụ sở trên lãnh thổ của Cộng hòa Ba Lan liên quan đến các cuộc thi đấu thể thao;

- thực hiện công việc liên quan đến các sự kiện thể thao có tầm quan trọng quốc tế, do một tổ chức thể thao quốc tế thích hợp chỉ đạo;

- là giáo sĩ, thành viên của các dòng tu hoặc những người khác thực hiện công việc liên quan đến chức năng tôn giáo của họ, trong nhà thờ và hiệp hội tôn giáo và tổ chức liên giáo hội quốc gia, địa vị được quy định bởi điều ước quốc tế, các quy định về quan hệ giữa Nhà nước với nhà thờ hoặc hiệp hội tôn giáo khác hoặc hoạt động trên cơ sở ghi vào sổ đăng ký của các nhà thờ và hiệp hội tôn giáo khác, pháp nhân hoặc đơn vị tổ chức của họ, cũng như những người thực hiện công việc như một phần của chức năng tôn giáo ở các thực thể khác, trên cơ sở giới thiệu của cơ quan có thẩm quyền của nhà thờ hoặc hiệp hội tôn giáo khác hoặc pháp nhân của họ;

- là sinh viên học đại học chính quy tại Ba Lan hoặc những người tham gia nghiên cứu sinh được thực hiện tại Ba Lan;

- là sinh viên thực hiện công việc như một phần của thực tập nghề nghiệp do các tổ chức là thành viên của hiệp hội sinh viên quốc tế cử đến;

- là sinh viên thực hiện công việc dưới sự hợp tác của các dịch vụ việc làm đại chúng và đối tác nước ngoài, nếu nhu cầu ủy thác cho người nước ngoài làm việc được cơ quan có thẩm quyền xác nhận;

- là sinh viên của các cơ sở giáo dục đại học hoặc sinh viên của các trường dạy nghề ở các Quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu hoặc các quốc gia thuộc Khu vực Kinh tế Châu Âu không thuộc Liên minh Châu Âu hoặc Liên bang Thụy Sĩ, những người làm việc theo chế độ thực tập chuyên nghiệp được quy định trong quy chế học tập hoặc chương trình giảng dạy, với điều kiện họ đã được giới thiệu đi thực tập từ trường đại học hoặc chuyên nghiệp;

- những người tham gia các chương trình trao đổi văn hóa hoặc giáo dục, các chương trình hỗ trợ nhân đạo hoặc phát triển hoặc các chương trình làm việc trong kỳ nghỉ của sinh viên, được tổ chức với sự tham vấn của Bộ trưởng có thẩm quyền về các vấn đề lao động;

- là người tốt nghiệp các trường trung học phổ thông của Ba Lan,  đại học chính quy hoặc nghiên cứu sinh chính quy tại các trường đại học Ba Lan, các viện nghiên cứu của Học viện Khoa học Ba Lan hoặc các viện nghiên cứu hoạt động trên cơ sở các quy định về viện nghiên cứu;

- thực hiện công việc với tư cách là nhân viên khoa học trong các tổ chức được nêu trong các quy định về viện nghiên cứu;

- được biệt phái đến lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan do người sử dụng lao động nước ngoài, nếu họ vẫn đang thường trú ở nước ngoài, trong thời gian không quá 3 tháng trong một năm dương lịch, với mục đích:

- thực hiện các công việc lắp ráp, bảo trì hoặc sửa chữa, chuyển giao các thiết bị hoàn chỉnh về mặt công nghệ , cấu trúc, máy móc hoặc thiết bị khác, nếu người sử dụng lao động nước ngoài là nhà sản xuất chúng,

- nhận các thiết bị, máy móc, trang thiết bị hoặc bộ phận khác đã đặt hàng do một doanh nhân Ba Lan thực hiện,

- đào tạo nhân viên của người sử dụng lao động Ba Lan, người nhận các thiết bị, cấu trúc, máy móc hoặc trang thiết bị khác được đề cập ở mục a, về vận hành hoặc sử dụng nó,

- lắp ráp và tháo rời các gian triển lãm, cũng như giữ gìn chúng, nếu đơn vị triển lãm là người sử dụng lao động nước ngoài biệt phái họ vì mục đích này;

- thực hiện công việc cho các Thành viên của Nghị viện Châu Âu liên quan đến chức năng của họ;

- có thị thực hợp lệ được cấp với mục đích đến vì lý do nhân đạo (thị thực nhân đạo), vì lợi ích của nhà nước hoặc nghĩa vụ quốc tế;

- có thị thực hợp lệ với ghi chú "Poland. Business Harbor

- có quyền theo các điều khoản quy định trong các tài liệu pháp lý được ban hành bởi các cơ quan được thành lập theo Thỏa thuận thành lập sự liên kết giữa Cộng đồng Kinh tế Châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ, ký tại Ankara vào ngày 12 tháng 9 năm 1963 (Tạp chí Luật chính thức WE L 217 ngày 29.12.1964, trang 3687; Tạp chí chính thức của EU ấn bản đặc biệt tiếng Ba Lan, chương 11, tập 11, trang 10) 

Chú ý! Danh sách trên không nói hết các trường hợp mà người nước ngoài có thể làm việc không cần xin giấy phép lao động. Trong trường hợp có thắc mắc, chúng tôi khuyên nên liên hệ với đường dây thông tin nóng của chúng tôi hoặc tìm hiểu các quy tắc của Đạo luật về khuyến mãi việc làm và các thể chế thị trường lao động, Quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động và Chính sách xã hội ra ngày 21 tháng 4 năm 2015 về các trường hợp giao công việc cho người nước ngoài trên lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan được chấp nhận mà không cần xin giấy phép lao động.

 

CÔNG DÂN CỦA ARMENIA, BELARUS, GEORGIA, MOLDOVA VÀ UKRAINE

Công dân các nước này được miễn nghĩa vụ phải có giấy phép lao động, bất kể số lượng chủ thể ủy thác công việc cho họ, trên cơ sở hợp đồng bằng văn bản, nếu trước khi người nước ngoài bắt đầu làm việc, phòng lao động poviat đã đăng ký tuyên bố của đơn vị này về việc ủy thác công việc cho người nước ngoài.

Thông tin chi tiết về các tuyên bố có sẵn trong tab TUYÊN BỐ VỀ VIỆC ỦY THÁC CÔNG VIỆC CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI.

Đánh giá chúng tôi

Please add 7 and 7.