+48 22 490 20 44 Trợ giúp cho người nước ngoài sống ở Ba Lan

HỢP PHÁP HÓA VIỆC LƯU TRÚ CỦA VỢ / CHỒNG CỦA MỘT CÔNG DÂN BA LAN