+48 22 490 20 44 Trợ giúp cho người nước ngoài sống ở Ba Lan

GIẤY PHÉP CƯ TRÚ TẠM THỜI DO CÔNG VIỆC THỜI VỤ

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY ZE WZGLĘDU NA PRACĘ SEZONOWĄ

Giấy phép cư trú tạm thời do làm công việc thời vụ có thể được cấp cho người nước ngoài nếu mục đích lưu trú của người đó là làm việc theo thời vụ.

Giấy phép cư trú tạm thời do làm việc theo thời vụ có thể được cấp cho người nước ngoài, khi:

  1. Người đó nhập cảnh vào lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan theo thị thực được cấp với mục đích làm công việc thời vụ hoặc theo chế độ miễn thị thực, liên quan đến đơn xin cấp giấy phép lao động theo thời vụ đã được ghi vào sổ đăng ký hồ sơ;
  2. Có giấy phép lao động theo thời vụ hoặc giấy gia hạn giấy phép lao động theo thời vụ, có giá trị trong thời gian vượt quá thời hạn lưu trú quy định trong thị thực hoặc thời gian lưu trú theo chế độ miễn thị thực
  3. Có nguồn thu nhập ổn định và thường xuyên;
  4. Có bảo hiểm y tế;
  5. Có chỗ ở bảo đảm trên lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan.

Chú ý! Giấy phép cư trú tạm thời do làm việc theo thời vụ được cấp với thời hạn không quá 9 tháng, kể từ ngày nhập cảnh đầu tiên cho mục đích làm công việc thời vụ.

Chú ý! Giấy phép cư trú tạm thời do làm việc theo thời vụ được cấp ngay cả khi trường hợp xin giấy phép này không biện minh việc người nước ngoài lưu trú trên lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan trong thời gian dài hơn 3 tháng.

So với các giấy phép tạm trú khác được cấp cho mục đích lao động, lệ phí cấp loại giấy phép này thấp hơn và là 170 PLN.

Đánh giá chúng tôi

Please add 8 and 8.