+48 22 490 20 44 Trợ giúp cho người nước ngoài sống ở Ba Lan

Thông tin quan trọng

Xin lưu ý rằng thông tin được cung cấp trên trang web này không cấu thành một nguồn pháp luật. Chúng tôi đảm bảo với bạn rằng chúng tôi đã nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng nó tuân thủ luật pháp hiện hành. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng trang web này chỉ dành cho mục đích thông tin và thông tin được cung cấp trên trang web này có thể không được sử dụng trong các tranh chấp với các cơ quan chính phủ. Trong trường hợp nghi ngờ, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với cơ quan tiến hành tố tụng hành chính trong một trường hợp cụ thể và làm quen với các quy định của pháp luật có thể có ảnh hưởng quyết định đến giải pháp của nó.
Bạn cũng có thể liên hệ với đường dây thông tin của chúng tôi migrant.info: +48 22 490 20 44

ĐÁNH BÓNG RỄ

Đánh giá chúng tôi

Thêm phản hồi
Please add 3 and 5.