+48 22 490 20 44 Trợ giúp cho người nước ngoài sống ở Ba Lan

CƯ TRÚ TRÊN LÃNH THỔ BA LAN CỦA NHỮNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀ NẠN NHÂN CỦA NẠN BUÔN NGƯỜI

Thông tin về nạn buôn người có sẵn trong tab NẠN BUÔN NGƯỜI

Đánh giá chúng tôi

What is the sum of 5 and 1?