+48 22 490 20 44 Trợ giúp cho người nước ngoài sống ở Ba Lan

CẤP QUỐC TỊCH

Quốc tịch Ba Lan được cấp bởi Tổng thống Cộng hòa Ba Lan. Trong việc ra quyết định của mình, tổng thống không bị giới hạn bởi bất kỳ điều kiện nào mà người nước ngoài phải đáp ứng để được nhập quốc tịch Ba Lan. Điều này có nghĩa là Tổng thống có thể cấp quốc tịch Ba Lan cho bất kỳ người nước ngoài nào, bất kể là - chẳng hạn - người đó đã ở Ba Lan bao lâu.

Chú ý! Tổng thống Cộng hòa Ba Lan cấp hoặc từ chối cấp quyền quốc tịch Ba Lan dưới hình thức ra một quyết định không cần biện minh và không được kháng cáo. Trong các vấn đề cấp quốc tịch Ba Lan, các quy định của Bộ luật Thủ tục Hành chính sẽ không được áp dụng, ngoại trừ các quy định liên quan đến việc chuyển phát thư từ.

THỦ TỤC

Việc cấp quốc tịch Ba Lan diễn ra theo yêu cầu của người nước ngoài. Đơn xin cấp quốc tịch Ba Lan (với một số hạn chế nhất định, như được mô tả dưới đây) do những người cư trú hợp pháp tại Ba Lan đệ trình lên Tổng thống thông qua Tỉnh trưởng có thẩm quyền theo nơi cư trú của người đó. Nếu người nước ngoài đang ở nước ngoài thì phải nộp hồ sơ thông qua cơ quan lãnh sự có thẩm quyền.

Chú ý! Nếu người nước ngoài đang lưu trú tại Ba Lan theo cơ sở thị thực hoặc theo diện du lịch không cần thị thực, người đó chỉ có thể nộp đơn thông qua lãnh sự Ba Lan có thẩm quyền theo nơi thường trú của mình.

Đơn có thể được nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Các tài liệu được cấp bằng tiếng nước ngoài phải được nộp cùng với bản dịch sang tiếng Ba Lan do người phiên dịch tuyên thệ hoặc lãnh sự của Cộng hòa Ba Lan chuẩn bị.

Đơn xin cấp quốc tịch Ba Lan cùng với thông tin bổ sung về thủ tục có tại đây: https://migrant.wsc.mazowieckie.pl/pl/procedury/nadanie-obywatelstwa-polskiego

Nên biết! Thủ tục cấp quốc tịch của Tổng thống có thể kéo dài mất nhiều thời gian, vì nó không bắt buộc phải được xem xét ngay lập tức (các quy định của Bộ luật Thủ tục Hành Chính không áp dụng ở đây), như trong trường hợp thủ tục công nhận là công dân Ba Lan. Những người nộp đơn xin cấp quốc tịch có nghĩa vụ biện minh cho đơn của mình và phải trình bày lý do quan trọng tại sao nên cấp quốc tịch Ba Lan cho họ.

 

Đánh giá chúng tôi

What is the sum of 4 and 6?