+48 22 490 20 44 Trợ giúp cho người nước ngoài sống ở Ba Lan

LIÊN HỆ

Trung tâm Can thiệp và Tư vấn Quốc gia cho nạn nhân nạn buôn bán người (KCIK)

email: info@kcik.pl

điện thoại: (+48) 22 628 01 20

Đường dây tin cậy: +48 22 628 99 99* (trợ giúp, tư vấn)

Các can thiệp khẩn cấp được thực hiện 24 giờ trong ngày: +48 605-687-750

Thông tin chi tiết thêm có trong trang web KICK -> https://www.kcik.pl/

Đánh giá chúng tôi

What is the sum of 3 and 9?