close

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym, a informacje na niej zamieszczone nie mogą stanowić podstawy w sporach z organami administracji publicznej. W razie wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z organem prowadzącym postępowanie administracyjne w danej sprawie oraz zapoznanie się z przepisami prawa, które mogą mieć decydujący wpływ na jej rozstrzygnięcie.

Zapraszamy również do kontaktu z prowadzoną przez nas infolinią migrant.info - 22 490 20 44.

Jesteś na:
Strona główna LÀM VIỆC Ở BA LAN GIẤY TỜ CHO PHÉP LÀM VIỆC TẠI BA LAN TUYÊN BỐ VỀ ỦY THÁC THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TUYÊN BỐ VỀ ỦY THÁC THỰC HIỆN CÔNG VIỆCdrukuj

TUYÊN BỐ VỀ ỦY THÁC THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Tuyên bối về việc ủy thác thực hiện công việc được phòng lao động poviat có thẩm quyền theo trụ sở hoặc nơi thường trú của người sử dụng lao động ghi vào sổ khai báo, nếu:

- Người nước ngoài là công dân của quốc gia được xác định trong Quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động và Chính sách xã hội về các quốc gia mà đối với công dân các quốc gia đó được áp dụng một số quy định về giấy phép lao động thời vụ và quy định về tuyên bố việc ủy thác thực hiện công việc cho người nước ngoài

- công việc của người nước ngoài không liên quan đến hoạt động của đơn vị được quy định tại Quy chế của Bộ trưởng Bộ Gia đình, Lao động và Chính sách xã hội ngày 08 tháng 12 năm 2017 / quy định về công việc thời vụ

- thời gian làm việc ghi trong bản tuyên bố ủy thác công việc cho người nước ngoài đã nộp và thời gian công việc thực hiện trên cơ sở tuyên bố đã được ghi trong sổ kê khai tổng cộng không được quá 6 tháng trong thời hạn 12 tháng liên tục, không phụ thuộc số lượng đối tượng ủy thác cho người nước ngoài làm việc

Đối với những trường hợp không yêu cầu thủ tục giải trình, phòng lao động poviat nhập tờ khai ủy thác công việc cho người nước ngoài vào sổ kê khai hoặc starosta từ chối bằng quyết định, nhập tuyên bố vào sổ kê khai chậm nhất là 7 ngày làm việc kể tính từ ngày nhận được tờ tuyên bố, trường hợp cần giải trình - không muộn hơn trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được tuyên bố.

Chú ý! Trường hợp người nước ngoài đã làm việc trong thời hạn không dưới 3 tháng trên cơ sở tờ tuyên bố và người sử dụng lao động đã nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài ở vị trí tương đương theo hợp đồng lao động trước ngày kết thúc công việc ghi trong tờ tuyên bố và hồ sơ không có sai sót về hình thức hoặc những thiếu sót chính thức đã được sửa chữa đúng thời hạn, công việc của người nước ngoài với điều kiện không tồi hơn những điều kiện quy định trong nội dung tờ tuyên bố đã đăng ký vào sổ đăng ký tuyên bố được coi là hợp pháp kể từ ngày hết hạn tờ tuyên bố này đến ngày cấp giấy phép lao động hoặc giao quyết định từ chối trong việc này.

Những điều trên cũng được áp dụng trong trường hợp người nước ngoài xin giấy phép cư trú tạm thời (được đề cập tại Điều 114 khoản 1 của Đạo luật về người nước ngoài ra ngày 12 tháng 12 năm 2013) để tiếp tục làm việc cho một chủ lao động nhất định