close

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym, a informacje na niej zamieszczone nie mogą stanowić podstawy w sporach z organami administracji publicznej. W razie wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z organem prowadzącym postępowanie administracyjne w danej sprawie oraz zapoznanie się z przepisami prawa, które mogą mieć decydujący wpływ na jej rozstrzygnięcie.

Zapraszamy również do kontaktu z prowadzoną przez nas infolinią migrant.info - 22 490 20 44.

Jesteś na:
Strona główna Handel ludźmi Prawa ofiar handlu ludźmi

Prawa ofiar handlu ludźmidrukuj

PRAWA OFIAR HANDLU LUDŹMI

Ofiara handlu ludźmi współpracująca z organami ścigania, która zerwała kontakty ze sprawcami, może pracować w Polsce bez zezwolenia na pracę – co to jest zezwolenie na pracę?

 Osobie korzystającej z czasu do namysłu, przebywającej w Polsce na podstawie stosownego zaświadczenia, wydanego przez organy ścigania, nie przysługuje prawo do pracy. Prawo do pracy przysługuje ofierze handlu ludźmi, która podjęła współpracę z organami ścigania. Ofiary handlu ludźmi mogą również ubiegać się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej. Wsparcie w ramach systemu pomocy społecznej przysługuje m.in.: cudzoziemcom zidentyfikowanym w Polsce jako ofiary handlu ludźmi, którzy przebywają na terytorium Polski na podstawie zaświadczenia potwierdzającego domniemanie, iż są ofiarami handlu ludźmi lub zezwolenia na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi.

 Ofiara handlu ludźmi ma również prawo ubiegania się o kompensatę (zadośćuczynienie i odszkodowanie). Proces o kompensatę toczy się w sądzie rejonowym i rozpoczyna się na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej (w pewnych wypadkach również prokuratora). Wystąpienie o kompensatę nie jest uzależnione od faktu skazania sprawcy przestępstwa.