close

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym, a informacje na niej zamieszczone nie mogą stanowić podstawy w sporach z organami administracji publicznej. W razie wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z organem prowadzącym postępowanie administracyjne w danej sprawie oraz zapoznanie się z przepisami prawa, które mogą mieć decydujący wpływ na jej rozstrzygnięcie.

Zapraszamy również do kontaktu z prowadzoną przez nas infolinią migrant.info - 22 490 20 44.

Jesteś na:

Praca pracownika oddelegowanegodrukuj

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego do Polski jest udzielane cudzoziemcowi, jeżeli:

  1. Posiada zezwolenie na pracę wydane w celu wykonywania pracy przez pracownika delegowanego (typ C, D lub E zezwolenia na pracę);
  2. Ma ubezpieczenie zdrowotne;
  3. Ma źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;
  4. Ma zapewnione miejsce zamieszkania w Polsce (dokumentami, które to potwierdzają mogą być np. umowa najmu, potwierdzenie zameldowania, czy  rezerwacja hotelowa);
  5. Załączy list oddelegowania określający okres oddelegowania oraz wysokość wynagrodzenia;
  6. Posiada zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach.
  7. Dostarczy rozliczenie podatkowe np. PIT składany do urzędu skarbowego.

 

Uwaga! Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego do Polski jest udzielane na okres ważności zezwolenia na pracę (nie dłuższy niż 3 lata).