close

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym, a informacje na niej zamieszczone nie mogą stanowić podstawy w sporach z organami administracji publicznej. W razie wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z organem prowadzącym postępowanie administracyjne w danej sprawie oraz zapoznanie się z przepisami prawa, które mogą mieć decydujący wpływ na jej rozstrzygnięcie.

Zapraszamy również do kontaktu z prowadzoną przez nas infolinią migrant.info - 22 490 20 44.

Jesteś na:
Strona główna Polskie pochodzenie Polskie pochodzenie – podstawowe informacje

Polskie pochodzenie – podstawowe informacjedrukuj

KOGO UZNAJE SIĘ ZA OSOBĘ POLSKIEGO POCHODZENIA?

Za osobę polskiego pochodzenia uznaje się osobę deklarującą narodowość polską i spełniającą łącznie następujące warunki:

1. Co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej;

2. Wykazuje ona swój związek z polskością, w szczególności poprzez pielęgnowanie polskiej mowy, polskiej tradycji i zwyczajów.

Warunek wskazany w punkcie 1. uważa się za spełniony, jeżeli co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków wnioskodawcy potwierdziło swoją przynależność do Narodu Polskiego przez, w szczególności, pielęgnowanie polskich tradycji i zwyczajów.

JAK MOŻNA ZALEGALIZOWAĆ POBYT CUDZOZIEMCA O POLSKIM POCHODZENIU?

Cudzoziemcy o polskim pochodzeniu mają możliwość zalegalizowania swojego pobyt w Polsce poprzez:

1. Ubieganie się o Kartę Polaka na podstawie polskiego pochodzenia;

2. Ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały na podstawie polskiego pochodzenia;

3. Ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały na podstawie ważnej Karty Polaka. 

Karta Polaka nie oznacza nadania cudzoziemcowi obywatelstwa polskiego, przyznania prawa do osiedlenia się w Polsce, ani prawa przekraczania granic Polski bez wizy. Na podstawie Karty Polaka cudzoziemiec może otrzymać bez opłat wizę pobytową długoterminową, uprawniającą do wielokrotnego przekraczania polskiej granicy.

O procedurze ubiegania się o Kartę Polaka na podstawie polskiego pochodzenia można przeczytać tutaj: http://www.migrant.info.pl/karta_polaka.html

Osoba, której polskie pochodzenie zostało potwierdzone, może osiedlić się w Polsce na stałe – oznacza to, że taka osoba może ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały. W przypadku ubiegania się o zezwolenie na pobyt stały na podstawie polskiego pochodzenia osoba dodatkowo powinna przedstawić dokumenty, potwierdzające polskie pochodzenie. O takich dokumentach można przeczytać poniżej. W celu weryfikacji polskiego pochodzenia, cudzoziemiec może zostać wezwany na rozmowę do Urzędu Wojewódzkiego, gdzie w trakcie wywiadu przedstawiciel Urzędu może zadać mu różne pytania w celu potwierdzenia związku cudzoziemca z polskością. Więcej informacji o przeprowadzeniu takiej rozmowy jest dostępnych poniżej.

JAKIE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄ POLSKIE POCHODZENIE?

Dokumentami i dowodami potwierdzającymi polskie pochodzenie mogą być:

- polskie dokumenty tożsamości;

- akty stanu cywilnego lub ich odpisy;

- metryki chrztu;

- świadectwa szkolne;

- dokumenty potwierdzające związek z polskością;

- dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w polskich formacjach wojskowych;

- dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia zawierające wpis informujący o polskim pochodzeniu;

- dokumenty o rehabilitacji osoby deportowanej zawierające wpis o polskim pochodzeniu tej osoby;

- zagraniczne dowody tożsamości zawierające informacje na temat polskiej narodowości ich posiadacza;

- zaświadczenie organizacji polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej;

- prawomocna decyzja o polskim pochodzeniu wydana zgodnie z przepisami ustawy o repatriacji itp.

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ DOKUMENTY, POTWIERDZAJĄCE POLSKIE POCHODZENIE OSOBY?

Dokumenty, potwierdzające polskie pochodzenie można uzyskać, między innymi, w następujących archiwach:

 

1) Archiwum Główne Aktów Dawnych w Warszawie

Warszawa, ulica Długa 7

Centrala: 22 831 54 91 lub 22 635 45 32 (33)

e-mail:sekretariat@agad.gov.pl

http://www.agad.archiwa.gov.pl

 

2) Archiwum Państwowe w Białymstoku

Białystok, ul. Rynek Kościuszki 4,

tel. +48 85 743 56 03

www.bialystok.ap.gov.pl

sekretariat_ap@bialystok.ap.gov.pl

 

3)  Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Łodzi

(przechowuje akty stanu cywilnego odtworzone w postępowaniu sądowym w latach 1947-1952)

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 100, Łódź,

tel. +42 638 53 03

4) Archiwa Kościelne.

 

Lista Archiwów Kościelnych jest dostępna tutaj: www.agad.archiwa.gov.pl

Dokumenty potwierdzające pochodzenie polskie można również uzyskać w odpowiednich archiwach lub instytucjach państwowych w kraju pochodzenia cudzoziemca.

Przygotowanie do wizyty, czy to w archiwum państwowym, czy kościelnym, należy rozpocząć od zgromadzenia wszelkich dostępnych informacji i dokumentów. Ważne są wszystkie posiadane odpisy, wypisy i fotokopie – nawet uszkodzone, mało czytelne lub wręcz niezrozumiałe. Z pomocą archiwisty można podjąć próbę ich odzyskania i uzyskania z nich informacji, które pomogą rozpocząć poszukiwania. Wykaz różnych źródeł umożliwiających poszukiwania genealogiczne znajduje się na stronie http://www.archiwa.gov.pl/ w rozdziale „Genealogia” (strona internetowa jest dostępna w języku polskim i angielskim).