close

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym, a informacje na niej zamieszczone nie mogą stanowić podstawy w sporach z organami administracji publicznej. W razie wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z organem prowadzącym postępowanie administracyjne w danej sprawie oraz zapoznanie się z przepisami prawa, które mogą mieć decydujący wpływ na jej rozstrzygnięcie.

Zapraszamy również do kontaktu z prowadzoną przez nas infolinią migrant.info - 22 490 20 44.

Jesteś na:
Strona główna Legalizacja pobytu członka rodziny cudzoziemca Pobyt w Polsce członków rodziny cudzoziemców spoza UE

Pobyt w Polsce członków rodziny cudzoziemców spoza UEdrukuj

PRAWO DO ŁĄCZENIA Z RODZINĄ

Cudzoziemcy, którzy mają prawo otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy dla członków rodziny cudzoziemca mieszkającego w Polsce, to:

- współmałżonek (związek małżeński musi być uznawany przez polskie prawo);

- nieletnie dziecko (które nie ukończyło 18 roku życia) – nie tylko biologiczne, ale także przysposobione, albo inne dziecko pozostające na jego utrzymaniu, i nad którym sprawuje on faktyczną władzę rodzicielską (np. dziecko jego małżonka z poprzedniego związku).

Członkowie rodziny cudzoziemca mieszkającego w Polsce mogą się z nimi połączyć w Polsce uzyskując zezwolenie na pobyt czasowy, jeśli on sam przebywa w Polsce:

- na podstawie zezwolenia na pobyt stały;

- na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;

- w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy;

- w związku z udzieleniem mu ochrony uzupełniającej;

- co najmniej przez okres 2 lat na podstawie kolejnych zezwoleń na pobyt czasowy, w tym bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny – na podstawie zezwolenia udzielonego mu na okres pobytu nie krótszy niż 1 rok;

- na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych;

- na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu prowadzenia badań naukowych, gdy cudzoziemiec ten posiada dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady nr 1030/2002, opatrzony adnotacją „naukowiec”, wydany przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli umowa o przyjęciu cudzoziemca w celu realizacji projektu badawczego zawarta z właściwą jednostką naukową tego państwa przewiduje przeprowadzenie badań naukowych także na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (tzw. Niebieskiej karty);

- na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa;

- na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu korzystania z mobilności długoterminowej;

- w związku z udzieleniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

Uwaga! Jeżeli cudzoziemiec przebywa poza Polską, wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną składa cudzoziemiec (małżonek lub rodzic) zamieszkujący w Polsce. Co ważne złożenie wniosku w takim przypadku wymaga pisemnej zgody cudzoziemca przebywającego poza Polską. Zgoda taka jest tożsama z udzieleniem pełnomocnictwa do działania w imieniu członka rodziny w danym postępowaniu.

Po wydaniu decyzji na pobyt czasowy, cudzoziemiec zamieszkujący w Polsce może przekazać ją członkowi swojej rodziny, tak by ten mógł na jej podstawie uzyskać we właściwej ambasadzie (lub konsulacie) RP wizę do Polski. Kartę pobytu członek rodziny odbierze osobiście w Polsce.

Uwaga! Jeśli cudzoziemiec, do którego dołącza członek rodziny nie spełnia przesłanek wymienionych powyżej (np. przebywa w Polsce na podstawie wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy przez okres krótszy niż 2 lata) wówczas członek jego rodziny może ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy wydane ze względu na inne okoliczności. Szczegóły tej procedury zostały opisane w zakładce POBYT CZASOWY/INNE OKOLICZNOŚCI.

Jeśli przemawia za tym ważny interes cudzoziemca, można mu udzielić zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną, także w wypadku:

- rozwodu, separacji lub owdowienia tego cudzoziemca, jeżeli pozostawał w uznawanym przez prawo RP związku małżeńskim z cudzoziemcem zamieszkującym na terytorium Polski na podstawie jednej z przesłanek wspomnianych powyżej;

 -  śmierci jego rodzica będącego cudzoziemcem zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie jednej z przesłanek wspomnianych powyżej;

 -  śmierci jego małoletniego dziecka, któremu nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej.

 W takim przypadku zezwolenie jest udzielane jednorazowo, na okres nie dłuższy niż 3 lata, zaś wnioskujący cudzoziemiec musi wykazać, że posiada stabilne źródło dochodu, ubezpieczenie medyczne i miejsce zamieszkania w Polsce.

WYMAGANE DOKUMENTY

W przypadku zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną oprócz podstawowych dokumentów, o których mowa w zakładce POBYT CZASOWY - INFORMACJE OGÓLNE, cudzoziemiec musi również złożyć:

- dokumenty potwierdzające fakt zamieszkiwania w Polsce np. umowa najmu, umowa użyczenia, zaświadczenie (rezerwacja) z hotelu;

- dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa lub powinowactwa uznawane przez prawo RP (akty stanu cywilnego: akt urodzenia, akt małżeństwa);

- dokumenty potwierdzające posiadanie przez cudzoziemca, z którym członek rodziny zamierza przebywać na terytorium Polski, wymaganego prawem zezwolenia na pobyt (np. decyzję na pobyt stały);

- dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu (np. umowa o pracę małżonka, do którego cudzoziemiec dołącza wraz z jego oświadczeniem o ilości osób, które posiada na utrzymaniu);

- dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Polski (np. wydruk z ZUS - ZUS ZCNA);

- w przypadku małżonków: dokumenty potwierdzające wspólne zamieszkanie i prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego w tym np. wspólne zdjęcia, umowa najmu wspólnego mieszkania lub akt własności wspólnego domu/mieszkania.

Uwaga! Powyższa lista nie może być traktowana jako kompletna. Zestaw dokumentów niezbędnych do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną może różnić się ze względu na sytuację cudzoziemca i urząd, w którym cudzoziemiec ubiega się o zezwolenie na pobyt czasowy.