close

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym, a informacje na niej zamieszczone nie mogą stanowić podstawy w sporach z organami administracji publicznej. W razie wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z organem prowadzącym postępowanie administracyjne w danej sprawie oraz zapoznanie się z przepisami prawa, które mogą mieć decydujący wpływ na jej rozstrzygnięcie.

Zapraszamy również do kontaktu z prowadzoną przez nas infolinią migrant.info - 22 490 20 44.

Jesteś na:
Strona główna Legalizacja pobytu członka rodziny cudzoziemca Pobyt w Polsce członków rodziny obywatela UE

Pobyt w Polsce członków rodziny obywatela UEdrukuj

KOGO DOTYCZY TA PROCEDURA

Cudzoziemiec rejestruje/legalizuje swój pobyt w Polsce w oparciu o przepisy Ustawy o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (nie zaś w oparciu o ustawę o cudzoziemcach),  jeśli jest:

- obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

- obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

- obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej,

- członkiem rodziny obywatela jednego z wyżej wymienionych państw, który do niego dołącza lub z nimi przebywa.