+48 22 490 20 44 Pomoc dla cudzoziemców zamieszkujących w Polsce

Zmiany w ustawie o cudzoziemcach oraz innych ustawach dotyczących cudzoziemców i pracodawców

Zmiany w ustawie o cudzoziemcach i innych ustawach, które dotyczą cudzoziemców i pracodawców wchodzą w życie 29 stycznia 2022 roku. Poniżej przedstawiamy informacje o zmianach: 


Zmiany dotyczące zezwolenia na pobyt i pracę:

- Brak konieczności przedstawiania w postępowaniu dokumentów potwierdzających posiadanie miejsca zamieszkania w Polsce (m.in. umowy najmu, aktu notarialnego, potwierdzenia zameldowania).

- Rezygnacja z wymogu przedstawienia źródła stabilnego i regularnego dochodu na rzecz wymogu otrzymywania przez cudzoziemca wynagrodzenia nie niższego niż minimalne wynagrodzenie za pracę, niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego, stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca. W praktyce oznacza to, że każdy cudzoziemiec występujący o zezwolenie na pobyt i pracę musi uzyskiwać co najmniej minimalne wynagrodzenie (3010 zł brutto).

- Możliwość zmiany zezwolenia na pobyt czasowy w przypadku zmiany podmiotu powierzającego wykonywanie pracy lub w warunkach zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. W praktyce oznacza to, że cudzoziemiec zmieniający pracodawcę będzie musiał wystąpić o zmianę pracodawcy w decyzji, nie zaś o zmianę całego zezwolenia na pobyt i pracę jak dotychczas. Opłata skarbowa za zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę wyniesie 220 zł, tj. połowę wysokości opłaty skarbowej przewidzianej za udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Zmiany zezwolenia będzie można dokonać składając wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Decyzja o zmianie zezwolenia zostanie wydana w ciągu 60 dni.

- Obowiązek powiadomienia właściwego wojewody przez cudzoziemca o zmianie pracodawcy będzie uważany za spełniony również po złożeniu wniosku o zmianę zezwolenia, jeżeli wniosek ten zostanie złożony w ciągu 15 dni od rozwiązania umowy z pracodawcą.

- Wprowadzenie priorytetowej ścieżki rozpatrzenia wniosków o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemców zamierzających wykonywać prace w podmiotach strategicznych dla polskiej gospodarki. Minister właściwy do spraw gospodarki określi wykaz przedsiębiorstw prowadzących działalność o znaczeniu strategicznym.

- Możliwość uzyskania zezwolenia na pobyt i pracę w związku z pracą dla kilku podmiotów jednocześnie. W takim przypadku wymóg minimalnego wynagrodzenia dotyczy sumy wynagrodzeń otrzymanych od poszczególnych podmiotów

 

Zmiany dotyczące zezwoleń na pobyt i pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (Niebieska Karta)

- odniesienie wynagrodzenia jako wymogu udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, do przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie tego zezwolenia. Dotychczas brano pod uwagę wysokość przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym zawarcie umowy dotyczącej wykonywania pracy.

 

Zmiany dotyczące wszystkich zezwoleń na pobyt czasowy:

- Wprowadzenie 60-dniowych terminów załatwienia sprawy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w I instancji oraz wprowadzenie 90-dniowych terminów na rozpatrzenie sprawy dla organu odwoławczego w sprawach udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy. W praktyce oznacza to, że Urząd Wojewódzki powinien wydać decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w ciągu 60 dni. W przypadku złożenia odwołania Urząd do Spraw Cudzoziemców, czyli organ II instancji będzie mieć 30 dni na jego rozpatrzenie.

- Termin na rozpatrzenie wniosku liczony jest od dnia, w którym cudzoziemiec złożyć wniosek osobiście lub od dnia w którym złożył kompletny wniosek

 

Zmiany dotyczące zezwoleń na pobyt stały:

-  Przedłużenie terminu na wydanie zezwolenia na pobyt stały do 6 miesięcy. To termin dłuższy dwukrotnie od obecnego ustawowego terminu. Należy jednak zaznaczyć, że średni czas trwania procedury o uzyskanie zezwolenia na pobyt stały przekraczał okres  6 miesięcy.

 

Zmiany dotyczące możliwości otrzymania wizy:

- Czas na rozpatrywanie wizy w celu odbycia studiów, prowadzenia badań naukowych, stażu, wolontariatu, w uzasadnionych przypadkach może wydłużyć sięz 15 do 30 dni od złożenia wniosku (wcześniej był to okres 60 dni) a czas na uzupełnienie brakujących dokumentów skraca terminu do 7 dniu (wczesniej było to 14 dni).

- Wnioski o uzyskanie wizy krajowej w celu wykonywania pracy „5” lub „6”

- Wprowadzenie szybkiej ścieżki wizowej polegającej  na procedowanie wniosków o uzyskanie wizy krajowej w celu wykonywania pracy „5” lub „6” dostępnej dla wybranych grup cudzoziemców z krajów, które zostaną określone przez Ministra Spraw Zagranicznych (przy czym wybór tych grup następowałby w oparciu o zapotrzebowanie rynku pracy)

 

Zmiany dotyczące oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi oraz zezwoleń na pracę:

- Zmianę okresu wykonywania pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy do 24 miesięcy z obecnych 6 miesięcy;

- Możliwość zmiany nazwy stanowiska przy zachowaniu zakresu obowiązków lub zwiększenie wymiaru czasu pracy przy proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia bez konieczności uzyskania nowego zezwolenia na pracę;

- Wprowadzenie rozwiązań pozwalających na wprowadzenie pierwszeństwa w rozpatrywaniu spraw o wydanie zezwolenia na pracę dla pracodawców mających strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki. Minister właściwy do spraw gospodarki, w drodze rozporządzenia określi listę przedsiębiorców, prowadzących działalność o działaniu strategicznym.

 

Uproszczony tryb udzielania zezwoleń na pobyt i pracę: 

 

Ponadto projekt ustawy przewiduje zakłada regulację o charakterze czasowym, przewidującą uproszczony tryb udzielania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę m.in. poprzez:

 

- Wydanie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę do postępowań wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r., które w dniu wejścia w życie projektowanej ustawy nie zostały zakończone wydaniem decyzji. W tym przypadku zezwolenia na pobyt czasowy i pracę będą wydawane na okres 2 lat, licząc od dnia wydania decyzji.

- Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę wydane w trybie szczególnym, nie będą określać warunków wykonywania pracy oraz podmiotu powierzającego wykonywanie pracy. W związku z tym cudzoziemiec uzyska jednorazową swobodę, aby określić samodzielnie pracodawcę. Cudzoziemcy będą musieli jednak w terminie 60 dni od doręczenia decyzji przedstawić urzędowi oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.

 

- Cudzoziemcy, którzy złożyli wnioski o wydanie zezwolenia na pobyt i pracę przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego (14 marca 2020) będą zwolnieni z obowiązku osobistego stawiennictwa, jeżeli Urząd nie wysłał wezwania do dnia wejścia w życie znowelizowanej ustawy. W przypadku wydania pierwszej karty pobytu odciski będą pobierane przy jej odbiorze.

Karta Polaka

- Karta Polaka rodzica lub dziadka wnioskodawcy jest uznawana jako dowód na spełnienie wymogów do otrzymania Karty Polaka

Oceń nas

Prosimy obliczyć 1 plus 3.