+48 22 490 20 44 Pomoc dla cudzoziemców zamieszkujących w Polsce

Zezwolenie na pobyt i pracę

WYMAGANE DOKUMENTY

Dokumenty, które są wymagane w przypadku składania wniosków o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę po 29 stycznia 2022 roku. 

W przypadku zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, oprócz podstawowych dokumentów, o których mowa w zakładce POBYT CZASOWY - INFORMACJE OGÓLNE, cudzoziemiec musi również złożyć:

- załącznik nr 1 do wniosku - załącznik musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania pracodawcy (np. zgodnie ze sposobem reprezentacji Spółki ustanowionym w KRS). Złożenie nieprawidłowo wypełnionego/podpisanego załącznika lub brak załącznika będzie traktowane jako brak formalny;

Uwaga! Wysokość miesięcznego wynagrodzenia cudzoziemca nie może być niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę  - niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca.  

W przypadku wykonywania pracy na rzecz więcej niż jednego podmiotu ww. warunek uważa się za spełniony, jeżeli suma wynagrodzeń nie będzie niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2023 wynosi: 3490 zł brutto (wzrośnie od początku lipca i wyniesie 3600 zł brutto).  

Dodatkowo, wynagrodzenie nie może być niższe niż wynagrodzenie pracowników wykonujących pracę w tym samym wymiarze czasu pracy, porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku. 

- informację starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca (jeśli jest ona wymagana) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie wymagań pracodawcy określonych w załączanej informacji starosty;

- dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Polski (np. wydruki z ZUS  - ZUS RCA za ostatnie 3 miesiące wraz z informacją o wysyłce i potwierdzeniu);

-  rozliczenie podatkowe np. PIT składany do urzędu skarbowego (jeśli osoba składając wniosek wykonywała pracę w Polsce w poprzednich latach); 

- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (takie zaświadczenie uzyskuje się w Urzędzie Skarbowym, który znajdzuje się nabliżej miejsca zamieszkania osoby składającej wniosek). 

Uwaga! Powyższa lista nie może być traktowana jako kompletna. Zestaw dokumentów niezbędnych do uzyskania zezwolenia na pobyt i pracę może różnić się ze względu na sytuację cudzoziemca i urząd, w którym cudzoziemiec ubiega się o zezwolenie na pobyt czasowy. 

ODMOWA WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA/UDZIELENIA ZEZWOLENIA

Nie każdy cudzoziemiec przebywając na terytorium Polski może ubiegać się o ten typ zezwolenia na pobyt, nawet jeśli wykonuje on pracę. Wojewoda odmawia  wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt i pracę, gdy cudzoziemiec:

  1. Jest pracownikiem delegowanym do pracy w Polsce na określony czas przez pracodawcę mającego siedzibę poza granicami Polski – przez cały okres delegowania (w przypadku delegowania, cudzoziemiec powinien ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przed cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego do Polski);
  2. Wjechał do Polski na podstawie zobowiązań określonych w umowach międzynarodowych dotyczących ułatwienia wjazdu i czasowego pobytu niektórych kategorii osób fizycznych zajmujących się wymianą lub inwestycjami;
  3. Prowadzi działalność gospodarczą w Polsce;
  4. Przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykonywania pracy sezonowej;

 

Uwaga! Procedura nie zostanie wszczęta również wtedy, gdy cudzoziemiec:

  1. Przebywa na terytorium Polski na podstawie wizy wydanej przez władze polskie w celu turystycznym lub w celu odwiedzin u rodziny lub przyjaciół;
  2. Przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu turystycznym lub w celu odwiedzin u rodziny lub przyjaciół, na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen.

Uwaga! Wojewoda odmawia (po wszczęciu postępowania) udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę nie tylko jeśli cudzoziemiec nie spełnia określonych wymagań (np. nie spełnia wymagań określonych w informacji starosty) , ale także gdy nie spełnia ich pracodawca (np. Wojewoda może odmówić udzielenia zezwolenia jeśli pracodawca nie posiada środków finansowych ani źródeł dochodu niezbędnych do pokrycia zobowiązań wynikających z powierzenia pracy cudzoziemcowi lub nie prowadzi rzeczywistej działalności gospodarczej, rolniczej lub statutowej uzasadniającej powierzenie pracy cudzoziemcowi w danym okresie, w szczególności zawiesił działalność lub został wykreślony z właściwego rejestru lub jego działalność jest w okresie likwidacji).

DECYZJA O UDZIELENIU ZEZWOLENIA NA POBYT I PRACĘ

Decyzja poświadcza prawo cudzoziemca do pobytu w Polsce i do podjęcia w Polsce pracy na rzecz konkretnego pracodawcy i na warunkach w niej wskazanych. 

W decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt i pracę wskazane są dane pracodawcy cudzoziemca, stanowisko, na którym cudzoziemiec ma wykonywać pracę, najniższe wynagrodzenie, które może otrzymywać cudzoziemiec na danym stanowisku, wymiar czasu pracy, rodzaj umowy, na podstawie której cudzoziemiec ma wykonywać pracę. 

W przypadku, gdy cudzoziemiec zamierza pracować u kilku pracodawców, to w decyzji wskazanych jest tych kilku pracodawców, a warunki wykonywania pracy zostają określane odrębnie dla każdego podmiotu (pracodawcy). 

Uwaga! Jeżeli cudzoziemiec utraci pracę u któregokolwiek z pracodawców wymienionych w decyzji, powinien on zawiadomić pisemnie o tym fakcie wojewodę, który wydał zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w ciągu 15 dni roboczych od momentu utraty pracy. Jeżeli cudzoziemiec powiadomił w terminie pisemnie wojewodę o utracie pracy, to jego zezwolenie na pobyt czasowy i pracę nie może być cofnięte w okresie 30 dni liczonych od dnia utraty pracy. Jeżeli w terminie 30 dni od momentu utraty pracy i powiadomienia o tym fakcie wojewody, cudzoziemiec nie znajdzie nowej pracy, to jego zezwolenie na pobyt czasowy i pracę może zostać cofnięte, czyli unieważnione.  

Uwaga! Jeżeli cudzoziemiec jest zwolniony z obowiązku posiadania w Polsce zezwolenia na pracę, to w decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt i pracę, pracodawca ani warunki wykonywania pracy nie będą wskazane. 

MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA ZMIAN W DECYZJI

Zezwolenie na pobyt i pracę może być w każdym czasie zmienione jeżeli cudzoziemiec zamierza wykonywać pracę::  

- w innym podmiocie powierzającym wykonywanie pracy lub w warunkach zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę; 

-  u innego pracodawcy użytkownika; 

- na innym stanowisku; 

- za inne wynagrodzenie; 

- w zakrsie innego wymiaru czasu pracy; 

- na podstawie innegi rodzaju umowy. 

Uwaga! Zmieniając podmiot powiedzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub warunki zatrudnienia należy pamiętać o konieczności spełnienia wszystkich niezbędnych warunków stawianych pracodawcy i pracownikowi w związku z ubieganiem się o pobyt czasowy i pracę. Należy również pamiętać, że czas zatrudnienia u nowego pracodawcy nie może być krótszy niż zmieniana decyzja o zezwoleniu na pobyt i pracę. 

Zmiany zezwolenia dokonuje cudzoziemiec składając wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę do wojewody, właściwego ze względu na jego miejsce zamieszkania. 

Uwaga! Nie trzeba dokonywać zmiany lub wydania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę jeżeli: 

- zmieniła się siedziba lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi; 

- zmieniła się nazwa lub forma prawna podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi; 

- nastąpiło przejęcie pracodawcy lub jego części przez innego pracodawcę; 

- nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę; 

- umowa cywilnoprawna, na podstawie której cudzoziemiec wykonywał pracę została zastąpiona umową o pracę; 

- nastąpiła zmiana nazwy stanowiska, na jakim cudzoziemiec wykonuje pracę, przy jednoczesnym zachowaniu zakresu jego obowiązków; 

- zwiększono wymiar czasu pracy cudzoziemca przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia. 

COFNIĘCIE

Zezwolenie na pobyt i pracę cofa się, poza standardowymi przesłankami do cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy, jeśli:

1. Stanowisko określone w zezwoleniu uległo zmianie lub wysokość wynagrodzenia została obniżona, a zezwolenie to nie zostało zmienione lub

2. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie prowadzi działalności gospodarczej, rolniczej lub statutowej, w szczególności zawiesił działalność, został wykreślony z właściwego rejestru lub jest w okresie likwidacji.

Oceń nas

Prosimy dodać 9 i 5.