+48 22 490 20 44 Pomoc dla cudzoziemców zamieszkujących w Polsce

Zezwolenie na pobyt czasowy i stały na podstawie małżeństwa

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY 

Zezwolenie na pobyt czasowy dla członków rodziny obywatela RP jest udzielane:  

- cudzoziemcowi, będącemu małżonkiem tego obywatela;
- małoletnim dzieciom małżonka polskiego obywatela, który posiada zezwolenie na pobyt czasowy dla członka rodziny polskiego obywatela lub zezwolenie na pobyt stały udzielone w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim z tym obywatelem. 

Uwaga! Kolejne zezwolenie tego typu zostanie udzielone cudzoziemcowi wskazanemu powyżej (jednorazowo na okres nie dłuższy niż 3 lata) w przypadku: 

- rozwodu lub separacji, gdy przemawia za tym jego ważny interes albo 

- owdowienia albo 

- śmierci rodzica małoletniego dziecka, gdy przemawia za tym ważny interes tego dziecka. 

Zezwolenie to jest udzielane również w przypadku, gdy cudzoziemiec jest:  

- dzieckiem obywatela polskiego lub jego małżonka, które nie ukończyło 21. roku życia lub które pozostaje na utrzymaniu obywatela polskiego lub jego małżonka lub 

- rodzicem obywatela polskiego lub jego małżonka pozostającym na utrzymaniu obywatela polskiego lub jego małżonka, jeżeli obywatel polski zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i regularnie przemieszcza się z tego terytorium na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej w celu wykonywania pracy na terytorium tego państwa, a brak tego zezwolenia uniemożliwiałby korzystanie przez niego ze swobody przepływu pracowników. 

W przypadku, o którym mowa powyżej zezwolenia na pobyt czasowy udziela się na okres do 1 roku. 

Uwaga! Zezwolenie to może zostać udzielone również innym członkom rodziny obywatela RP, jeśli przebywają oni w Polsce: 

- ze względu na zależność finansową od niego lub pozostawanie z nim w gospodarstwie domowym, w kraju, z którego przybył cudzoziemiec lub 

- z powodu poważnych względów zdrowotnych wymagających osobistej opieki ze strony tego obywatela. 

Złożenie wniosku jest także możliwe w przypadku osób, które prowadzą życie rodzinne w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z zamieszkującym na terytorium Polski obywatelem RP, z którym przebywają wspólnie na tym terytorium. 

WYMAGANE DOKUMENTY  

W przypadku zezwolenia na pobyt czasowy dla członków rodziny obywatela RP (małżonka, ) oprócz podstawowych dokumentów, o których mowa w zakładce POBYT CZASOWY - INFORMACJE OGÓLNE, cudzoziemiec musi również złożyć:  

  • w przypadku małżonka: 

- aktualny odpis aktu małżeństwa (wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku);  

- kopia dowodu osobistego małżonka (oryginał do wglądu);  

- dokumenty potwierdzające wspólne zamieszkanie i prowadzenie wspólnego gospodarstwa  domowego w tym np. wspólne zdjęcia, umowa najmu wspólnego mieszkania lub akt własności wspólnego domu/mieszkania;  

  • w  przypadku dziecka:  

- akt urodzenia dziecka;  

- dokumenty potwierdzające posiadanie przez rodzica, który pozostaje w związku małżeńskim z obywatelem polskim, zezwolenia na pobyt czasowy lub stały. 

Cudzoziemiec będący członkiem rodziny obywatela RP (małżonek, małoletnie dziecko małżonka polskiego obywatela) nie musi wykazywać przy składaniu wniosku o uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy posiadania ubezpieczenia zdrowotnego, ani stabilnego i regularnego źródła dochodu, jak i zapewnionego w Polsce miejsca zamieszkania. Nie musi też tego wykazywać obywatel Polski, z którym cudzoziemiec w Polsce przebywa.  

Uwaga! Powyższa lista nie może być traktowana jako kompletna. Zestaw dokumentów niezbędnych do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy dla członków rodziny obywatela RP może różnić się ze względu na sytuację cudzoziemca i urząd, w którym cudzoziemiec ubiega się o zezwolenie na pobyt czasowy.  

ODMOWA UDZIELENIA ZEZWOLENIA  

Poza wystąpieniem podstawowych przesłanek odmowy wydania zezwolenia na pobyt czasowy, Wojewoda odmówi udzielania zezwolenia w przypadku cudzoziemca pozostającego w związku małżeńskim z obywatelem RP również wtedy, gdy związek małżeński został zawarty w celu obejścia przepisów.  

Uwaga! W postępowaniu w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy organ, który prowadzi to postępowanie jest obowiązany ustalić, czy związek małżeński został zawarty w celu obejścia przepisów. W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia dodatkowych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności wskazane we wniosku.  

 

ZEZWOLENIE NA POBYT STAŁY 

Zezwolenie to może zostać udzielone cudzoziemcowi, który: 

- pozostaje w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim z obywatelem polskim przez co najmniej 3 lata przed dniem, w którym złożył wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały oraz 

- bezpośrednio przed złożeniem tego wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim z obywatelem polskim lub w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych. 

Uwaga! Zezwolenie na pobyt stały może zostać cofnięte, jeżeli cudzoziemiec rozwiódł się w ciągu 2 lat od dnia, w którym udzielono mu zezwolenia na pobyt stały. 

Szczegółowe informacje na temat zezwolenia na pobyt stały są dostępne w zakładce POBYT STAŁY.  

MOŻLIWOŚĆ WYKONYWANIA PRACY 

Cudzoziemiec, który posiada zezwolenie na pobyt stały jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium RP bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę.  

Cudzoziemiec, który pozostaje w związku małżeńskim z obywatelem RP i posiada ważną decyzję na pobyt czasowy wydaną ze względu na małżeństwo, może również wykonywać pracę bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę.  

W obu przypadkach, w karcie pobytu zamieszczana jest adnotacja ,,dostęp do rynku pracy”. 

Oceń nas

Prosimy dodać 3 i 5.