+48 22 490 20 44 Pomoc dla cudzoziemców zamieszkujących w Polsce

Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, KTÓRĄ W POLSCE MOŻE PROWADZIĆ KAŻDY CUDZOZIEMIEC

Każdy cudzoziemiec, bez względu na posiadane obywatelstwo oraz dokumenty uprawniające go do pobytu w Polsce,  ma prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w formie:

- spółki komandytowej;

- spółki komandytowo-akcyjnej;

- spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;

- spółki akcyjnej.

Każdy cudzoziemiec może także do wymienionych wyżej spółek przystępować oraz obejmować bądź nabywać ich udziałów lub akcje, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

Uwaga!  Cudzoziemiec, który chce prowadzić jedną z czterech form działalności wymienionych powyżej nie musi posiadać prawa do pobytu w Polsce. Jego obecność w Polsce, co do zasady,  nie jest wymagana (jeśli przepisy na to pozwalają może on np. zarejestrować firmę przez Internet lub przez pełnomocnika).

Uwaga! Jeżeli jednak cudzoziemiec planuje przebywać w Polsce w celu prowadzenia działalności gospodarczej może on na tej podstawie zalegalizować swój pobyt – uzyskać wizę lub zezwolenie na pobyt czasowy.

 

PROWADZENIE POZOSTAŁYCH FORM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Cudzoziemiec może wybrać dowolną formę prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce (czyli może założyć działalność jednoosobową lub zostać wspólnikiem dowolnej spółki osobowej lub spółki kapitałowej), jeśli spełnia któryś z warunków:

- jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo Europejskiego Obszaru Gospodarczego

- jest obywatelem Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Konfederacji Szwajcarskiej

- jest obywatelem Ukrainy, który przebywa w Polsce legalnie i posiada numer PESEL

Uwaga! małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył do Polski z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, może założyć w Polsce firmę na takich samych zasadach jak obywatel Ukrainy.

 

Cudzoziemcy posiadający określoną podstawę pobytu w Polsce mogą zakładać i prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Oznacza to, iż mogą oni podejmować i prowadzić każdą dopuszczoną polskim prawem formę działalności gospodarczej. Do grupy tych cudzoziemców należą migranci, którzy przebywają w Polsce na podstawie:

- zezwolenia na pobyt stały;

- zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;

- zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego członkowi rodziny cudzoziemca w celu połączenia z rodziną;

- zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu kształcenia się na studiach;

- zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego na podstawie innych okoliczności (tj. zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, wydanego przez inne niż Polska państwo członkowskie UE);

- zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego na podstawie innych okoliczności (tj. bycia członkiem rodziny cudzoziemca opisanego w punkcie powyżej);

- zezwolenia na pobyt czasowy, pod warunkiem, że pozostają w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim mieszkającym w Polsce;

- zezwolenie na pobyt czasowy udzielonego w celu wykonywania działalności gospodarczej (wydanego ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

- uczestnictwa w programie wsparcia dla cudzoziemców (na przykład Poland Business Harbour).

 

Uwaga! Małżonkowie obywateli polskich mają prawo do prowadzenia działalności gospodarczej, wynikające z faktu zawarcia związku małżeńskiego,  o ile ich podstawą pobytu jest zezwolenie na pobyt czasowy. Nie ma przy tym znaczenia na jakiej podstawie zostało ono wydane. Inaczej przepisy regulują dostęp małżonków obywateli RP do rynku pracy. W tym wypadku znaczenie ma to, czy zezwolenie na pobyt czasowy zostało wydane na podstawie zawartego związku małżeńskiego

Więcej informacji na temat procedury legalizacji pobytu i pracy małżonków obywateli RP jest dostępnych w zakładce: PRZYJAZD I POBYT W POLSCE CZŁONKA RODZINY.

Do tej grupy należą także cudzoziemcy, który w Polsce posiadają:

- status uchodźcy;

- ochronę uzupełniającą;

- zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany.

 

Działalność gospodarczą na tych samych zasadach co obywatele RP mogą również prowadzić cudzoziemcy, którzy posiadają ważną Kartę Polaka oraz Ci, którzy korzystają w Polsce z ochrony czasowej.

Uwaga! Umowy międzynarodowe pomiędzy poszczególnymi państwami a Polską mogą wprowadzać dodatkowe ograniczenia lub uprawnienia w odniesieniu do możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. W związku z tym, należy upewnić się, czy w stosunku do państwa pochodzenia cudzoziemca nie obowiązuje umowa międzynarodowa, która reguluje tę kwestię. Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadzi internetową bazę traktatową, w której można taką informację sprawdzić.

Członkowie rodziny cudzoziemców, do których odnoszą się wspomniane umowy międzynarodowe i którzy posiadający zezwolenie pobyt czasowy, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach, jak ci cudzoziemcy.

Członkowie rodziny, posiadający zezwolenie na pobyt czasowy, udzielone w związku z przybywaniem lub przebywaniem w Polsce w celu połączenia z rodziną cudzoziemców (którzy posiadają zezwolenie na pobyt czasowy i wykonują działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dokonanego na zasadzie wzajemności), mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach, jak ci cudzoziemcy.

Warto wiedzieć! Osoby, które są zainteresowane prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce mogą skontaktować się z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), która oferuje szkolenia dla przedsiębiorców oraz organizuje studia podyplomowe z zakresu przedsiębiorczości.

Oceń nas

Prosimy dodać 2 i 8.