+48 22 490 20 44 Pomoc dla cudzoziemców zamieszkujących w Polsce

Ważne informacje

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy w

Legalizacja pobytu cudzoziemców na podstawie prowadzenia działalności gospodarczej

WIZA

Cudzoziemiec, który prowadzi w Polsce działalność gospodarczą, może ubiegać się o wizę do Polski na podstawie prowadzenia działalności gospodarczej. W tym celu, składając wniosek o wydanie wizy (we właściwym ze względu na miejsce pobytu stałego konsulacie RP), oprócz podstawowego zestawu dokumentów należy złożyć dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce (np. wpis do KRS, potwierdzoną notarialnie umowę spółki, zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach).

Uwaga! W uzasadnionych przypadkach możliwe jest uzyskanie wizy w związku z zamiarem prowadzenia działalności w Polsce. Wiza do Polski nie zostanie jednak wydana w związku z zamiarem prowadzenia działalności gospodarczej, jeśli cudzoziemiec nie udowodni swojego zamiaru i nie uzasadni konieczności przyjazdu i pobytu  w  Polsce. W takim wypadku (cudzoziemiec nie ma jeszcze zarejestrowanej działalności w Polsce i nie jest w stanie przedstawić dokumentów potwierdzających jej prowadzenie), konsul będzie decydował, czy przedstawione dowody są wystarczające, aby wydać wizę. Należy pamiętać, że konsul ma prawo poprosić o dodatkowe dokumenty.

Uwaga! Warto pamiętać, że zestaw dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o wizę może różnić się w zależność od urzędu konsularnego. Dlatego przed złożeniem wniosku o wizę zalecany jest kontakt z urzędem konsularnym w którym cudzoziemiec będzie ubiegał się o wizę, w celu  potwierdzenia pełnego zestawu dokumentów niezbędnych do uzyskania wizy.

Więcej informacji na temat procedury ubiegania się o wizę jest dostępnych w zakładce: WJAZD DO POLSKI.

 

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY

Cudzoziemiec przebywający w Polsce i prowadzący działalność gospodarczą może na tej podstawie ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy.

Uwaga! Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej udzielane jest również cudzoziemcom, których celem pobytu w Polsce jest:

- pełnienie funkcji w zarządzie spółki z.o.o. lub spółki akcyjnej, której akcje lub udziały cudzoziemiec posiada lub

-  prowadzenie spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej przez komplementariusza lub

- działanie w charakterze prokurenta.

 

Uwaga! Jeśli cudzoziemiec uzyska  zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej w związku z okolicznościami opisanymi powyżej będzie uprawniało go to do wykonywania pracy w danym charakterze (członka zarządu, komplementariusza, prokurenta).

Co ważne, podjęcie pracy w innym charakterze (np. w charakterze księgowego) będzie wymagało wcześniejszego (przed jej podjęciem) uzyskania dokumentów legalizujących tę pracę.

Uwaga! Jeśli cudzoziemiec pełni funkcje w zarządzie spółki, ale nie posiada akcji lub udziałów tejże spółki, powinien w takim wypadku składać wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Więcej informacji na temat procedury ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej  jest dostępnych w zakładce: POBYT W POLSCE.

Oceń nas

Zostaw opinię
Jaka jest suma 7 i 7?