+48 22 490 20 44 Pomoc dla cudzoziemców zamieszkujących w Polsce

Co to jest handel ludźmi?

Handlem ludźmi jest:

werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby

z zastosowaniem:

- przemocy lub groźby,

- uprowadzenia,

- podstępu,

- wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub też niezdolności do należytego rozumienia podjętego działania,

- nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności,

- udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą

w celu:

- wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczególności w prostytucji, pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania,

- w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka lub

- w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy.

 

UWAGA! Jeżeli celem działania sprawcy jest wykorzystanie dziecka (osoby poniżej 18. roku życia) w sposób o jakim mowa powyżej, takie działanie stanowi handel ludźmi, nawet gdy nie zostały użyte wyżej wymienione metody lub środki.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami handel ludźmi jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności od 3 do 15 lat. Karalne jest również przygotowanie do popełnienia przestępstwa handlu ludźmi.

UWAGA! Ofiarom handlu ludźmi przysługuje pomoc, niezależnie od ich obywatelstwa i statusu prawnego.

 

DODATKOWE OKOLICZNOŚCI MOGĄCE WSKAZYWAĆ NA HANDEL LUDŹMI DO PRACY PRZYMUSOWEJ

Jeśli pracowałeś/-aś w warunkach niezgodnych z polskim kodeksem pracy, tj, niezgodnie z zgodnie z ogólnymi zasadami, wedle których:

- czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy;

- tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym;

- pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku);

- warunki zakwaterowania zapewnione przez pracodawcę nie spełniały podstawowych standardów komfortu i higieny;

- byłaś poddawana/-ny zastraszaniu, przemocy fizycznej, zmuszaniu do pracy ;

- wykonywałaś/-łeś pracę bez podpisanej umowy lub umowa o pracę, którą przedstawiono ci do podpisu sporządzona była w nieznanym ci języku; ;

- pomimo wykonywania pracy nie otrzymujesz umówionego wynagrodzenia lub otrzymujesz wynagrodzenie w niższej kwocie, niż było to ustalone ;

- wykonujesz inną pracę, niż miałeś/-aś wykonywać

być może stałeś/-aś się ofiarą handlu ludźmi.

Uwaga: pamiętaj, że twoja zgoda na warunki zatrudnienia nie wyłącza odpowiedzialności pracodawcy za działanie niezgodne z prawem.

 

Oceń nas

Prosimy dodać 9 i 3.