+48 22 490 20 44 Pomoc dla cudzoziemców zamieszkujących w Polsce

Prowadzenie działalności gospodarczej

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY W CELU WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Jeżeli celem pobytu cudzoziemca w Polsce jest prowadzenie działalności gospodarczej to może on ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Uwaga! Ten typ zezwolenia (po spełnieniu określonych w ustawie wymagań) może również uzyskać cudzoziemiec, którego celem pobytu w Polsce jest:

- pełnienie funkcji w zarządzie spółki z.o.o. lub spółki akcyjnej, której akcje lub udziały cudzoziemiec posiada lub

- prowadzenie spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej przez komplementariusza lub

- działanie w charakterze prokurenta.

WYMAGANE DOKUMENTY

W przypadku zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej oprócz podstawowych dokumentów, o których mowa w zakładce POBYT CZASOWY - INFORMACJE OGÓLNE, cudzoziemiec musi również złożyć:

- dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu (np. umowa o pracę, umowa cywilnoprawna);

- dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Polski (np. wydruki z ZUS - ZUS RCA za ostatnie 3 miesiące wraz z informacją o wysyłce i potwierdzeniu);

- dokumenty potwierdzające fakt zamieszkiwania w Polsce. Takimi dokumentami mogą być np. umowa najmu, potwierdzenie zameldowania, czy rezerwacja hotelowa.

- rozliczenie podatkowe np. PIT składany do urzędu skarbowego;

- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach.

Dodatkowo należy przedstawić dokumenty dotyczące prowadzonej działalności (przykładowa lista):

- umowa spółki;

- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach spółki;

- bilans spółki wraz z aktualnym rachunkiem zysków i strat;

- ankieta dotycząca prowadzonej działalności gospodarczej;

- dokumenty potwierdzające osiągnięcie w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku dochodu nie niższego niż dwunastokrotność aktualnego w dniu złożenia wniosku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, np. CIT 8 spółki za poprzedni rok wraz z dowodem nadania do urzędu skarbowego, dokumenty księgowe potwierdzające aktualny wynik finansowy spółki

lub

- dokumenty potwierdzające zatrudnienie na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy najkrócej przez okres roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej dwóch pracowników będących obywatelami polskimi lub cudzoziemcami o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1-9 ustawy promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

lub

- dokumenty potwierdzające posiadanie środków pozwalających na spełnienie w przyszłości warunków określonych wyżej lub dokumenty potwierdzające prowadzenie działań pozwalających na spełnienie w przyszłości tych warunków, w szczególności przyczyniających się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzenia korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy (w tym np. biznes plan, faktury dotyczące prowadzonej działalności np. kupna-sprzedaży, umowy z klientami, zaświadczenie o ilości zatrudnionych osób itp.).

 

Uwaga! Powyższa lista nie może być traktowana jako kompletna. Zestaw dokumentów niezbędnych do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej może różnić się ze względu na sytuację cudzoziemca i urząd, w którym cudzoziemiec ubiega się o zezwolenie na pobyt czasowy.

 

Więcej informacji na temat prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce jest dostępnych w zakładce DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA.

Oceń nas

Prosimy obliczyć 1 plus 9.