+48 22 490 20 44 Pomoc dla cudzoziemców zamieszkujących w Polsce

Prawa ofiar handlu ludźmi

Ofiara handlu ludźmi współpracująca z organami ścigania, która zerwała kontakty ze sprawcami, może pracować w Polsce bez zezwolenia na pracę – co to jest zezwolenie na pracę?

 Osobie korzystającej z czasu do namysłu, przebywającej w Polsce na podstawie stosownego zaświadczenia, wydanego przez organy ścigania, nie przysługuje prawo do pracy. Prawo do pracy przysługuje ofierze handlu ludźmi, która podjęła współpracę z organami ścigania. Ofiary handlu ludźmi mogą również ubiegać się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej. Wsparcie w ramach systemu pomocy społecznej przysługuje m.in.: cudzoziemcom zidentyfikowanym w Polsce jako ofiary handlu ludźmi, którzy przebywają na terytorium Polski na podstawie zaświadczenia potwierdzającego domniemanie, iż są ofiarami handlu ludźmi lub zezwolenia na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi.

 Ofiara handlu ludźmi ma również prawo ubiegania się o kompensatę (zadośćuczynienie i odszkodowanie). Proces o kompensatę toczy się w sądzie rejonowym i rozpoczyna się na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej (w pewnych wypadkach również prokuratora). Wystąpienie o kompensatę nie jest uzależnione od faktu skazania sprawcy przestępstwa.

Oceń nas

Prosimy dodać 7 i 6.