+48 22 490 20 44 Pomoc dla cudzoziemców zamieszkujących w Polsce

Praca pracownika oddelegowanego

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego do Polski jest udzielane cudzoziemcowi, jeżeli:

  1. Posiada zezwolenie na pracę wydane w celu wykonywania pracy przez pracownika delegowanego (typ C, D lub E zezwolenia na pracę);
  2. Ma ubezpieczenie zdrowotne;
  3. Ma źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;
  4. Ma zapewnione miejsce zamieszkania w Polsce (dokumentami, które to potwierdzają mogą być np. umowa najmu, potwierdzenie zameldowania, czy rezerwacja hotelowa);
  5. Załączy list oddelegowania określający okres oddelegowania oraz wysokość wynagrodzenia;
  6. Posiada zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach.
  7. Dostarczy rozliczenie podatkowe np. PIT składany do urzędu skarbowego.

 

Uwaga! Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego do Polski jest udzielane na okres ważności zezwolenia na pracę (nie dłuższy niż 3 lata).

Oceń nas

Jaka jest suma 3 i 5?