+48 22 490 20 44 Pomoc dla cudzoziemców zamieszkujących w Polsce

Poszukiwanie pracy przez absolwentów

Zezwolenie na pobyt czasowy w związku ze wskazaniem innych okoliczności może zostać udzielone cudzoziemcowi, który jest absolwentem polskiej uczelni i poszukuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pracy lub planuje rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej na tym terytorium.

Uwaga! Zezwolenie to jest udzielane jednorazowo, bezpośrednio po zakończeniu studiów na okres 9 miesięcy.

W przypadku tego typu zezwolenia, oprócz podstawowych dokumentów, o których mowa w zakładce POBYT CZASOWY - INFORMACJE OGÓLNE, cudzoziemiec musi również złożyć:

- dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- dokumenty potwierdzające posiadanie zapewnionego utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- dokumenty potwierdzające posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- zaświadczenie o ukończeniu studiów lub dyplom potwierdzający ukończenie polskiej uczelni.

Uwaga! Powyższa lista nie może być traktowana jako kompletna. Zestaw dokumentów niezbędnych do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności może różnić się ze względu na sytuację cudzoziemca i urząd, w którym cudzoziemiec ubiega się o zezwolenie na pobyt czasowy.  

Oceń nas

Jaka jest suma 9 i 2?