+48 22 490 20 44 Pomoc dla cudzoziemców zamieszkujących w Polsce

Okoliczności wymagają krótkotrwałego pobytu

Ten typ zezwolenia na pobyt czasowy tj. zezwolenie ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu może zostać udzielone Cudzoziemcowi, który przebywa w Polsce, jeżeli:

- jest obowiązany do osobistego stawiennictwa przed polskim organem władzy publicznej  lub

- jego obecności w Polsce wymaga jego wyjątkowa sytuacja osobista lub

- jego obecności w Polsce wymaga interes Rzeczypospolitej Polskiej.

Uwaga! Zezwolenie to udzielane jest na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy.

Uwaga! Zezwolenie to może zostać także udzielone, gdy okoliczności ubiegania się o to zezwolenie nie uzasadniają pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Uwaga! Cudzoziemiec, który otrzymał ten typ zezwolenia na pobyt czasowy nie może wykonywać pracy, nawet jeśli pracodawca uzyskał dla niego ważne zezwolenie na pracę.

Oceń nas

Jaka jest suma 7 i 1?