+48 22 490 20 44 Pomoc dla cudzoziemców zamieszkujących w Polsce

Obywatelstwo polskie – podstawowe informacje

SPOSOBY NABYCIA POLSKIEGO OBYWATELSTWA

Obywatelstwo polskie można nabyć:

- z mocy prawa;

- przez nadanie obywatelstwa polskiego;

- przez uznanie za obywatela polskiego;

- przez przywrócenie obywatelstwa polskiego.

PODWÓJNE OBYWATELSTWO

Obywatel Polski może posiadać równocześnie obywatelstwo polskie i obywatelstwo innego państwa.

W przypadku, gdy osoba ma podwójne obywatelstwo – polskie i innego kraju – to wobec Polski ma takie same prawa i obowiązki jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie. Oznacza to, że taka osoba nie może wobec władz polskich powoływać się ze skutkiem prawnym na posiadanie równocześnie obywatelstwa innego państwa i na wynikające z niego prawa i obowiązki.

Osoba, ubiegająca się o uznanie, nadanie lub przywrócenie obywatelstwa polskiego nie musi zrzekać się swojego dotychczasowego obywatelstwa.

Zanim przystąpimy do procedury ubiegania się o polskie obywatelstwo warto również dowiedzieć się, jak kraj pochodzenia osoby składającej wniosek reguluje zagadnienie podwójnego obywatelstwa. Niektóre państwa nie uznają podwójnego obywatelstwa i w momencie, gdy osoba nabywa obywatelstwo innego kraju, może ona automatycznie utracić swoje dotychczasowe obywatelstwo. Dlatego warto zasięgnąć informacji o regulacji podwójnego obywatelstwa w obu państwach – w Polsce i w kraju pochodzenia cudzoziemca.

UTRATA OBYWATELSTWA

Jedynym sposobem utraty polskiego obywatelstwa jest jego zrzeczenie się. Państwo samo nie może odebrać obywatelstwa jednostce. Obywatel Polski może stracić obywatelstwo polskie jedynie na swój wniosek, po uzyskaniu zgody Prezydenta na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.

Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego składa się osobiście lub korespondencyjnie (podpisem urzędowo poświadczonym) za pośrednictwem wojewody lub konsula.

Utrata obywatelstwa polskiego następuje po upływie 30 dni od dnia wydania postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że Prezydent wskaże w postanowieniu termin krótszy.

Oceń nas

Prosimy obliczyć 1 plus 3.