+48 22 490 20 44 Pomoc dla cudzoziemców zamieszkujących w Polsce

Gdzie szukać pomocy i jaką pomoc można otrzymać?

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

Osoba, która mogła paść ofiarą handlu ludźmi może uzyskać pomoc w Krajowym Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnym dla Ofiar Handlu Ludźmi (KCIK).

KCIK zarządzane jest obecnie przez dwie organizacje pozarządowe (Fundacje La Strada oraz Stowarzyszenie Po-Moc), jego działalność jest finansowana z budżetu państwa

Świadczona pomoc jest bezpłatna.

KCIK świadczy pomoc dla osób uznanych za ofiary handlu ludźmi przez Policję, Straż Graniczną, Prokuraturę lub pracowników KCIK-u.

KCIK świadczy pomoc także tym wszystkim, którzy w opinii ekspertów KCIK są ofiarami handlu ludźmi, a nie nawiązali lub nie chcą nawiązać kontaktu z Policją, Strażą Graniczną czy Prokuraturą.

JAKĄ POMOC MOŻNA OTRZYMAĆ?

Program wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi

 Program wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi przewiduje pomoc dla osób uznanych za ofiary handlu ludźmi przez organy ścigania (Policję, Straż Graniczną) lub Prokuraturę.

Udział w programie zakłada zerwanie wszelkich kontaktów ze sprawcami przez osobę pokrzywdzoną i podjęcie decyzji o współpracy z organami ścigania. Decyzja ta jest związana ze złożeniem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Osoby, które jeszcze nie zadecydowały, czy chcą składać zeznania, mogą skorzystać z tzw. czasu do namysłu, nie dłuższego jednak niż 3 miesiące (lub 4 miesiące w przypadku osób małoletnich). W tym okresie będą także mogły korzystać z pomocy.

Program obejmuje osoby, które korzystają z czasu do namysłu (do 3 miesięcy), czyli są objęte pomocą KCIK, lub współpracują z organami ścigania, aż do momentu zakończenia trwania czynności procesowych z ich udziałem.

 Osoby objęte Programem mogą zalegalizować swój pobyt w Polsce (jeśli przebywają nielegalnie) – w jaki sposób można zalegalizować pobyt w Polsce? ->

W trakcie trzymiesięcznego czasu do namysłu oraz podczas trwania czynności procesowych beneficjenci Programu otrzymują także pomoc w postaci:

- bezpiecznego zakwaterowania,

- wyżywienia,

- opieki medycznej,

- wsparcia psychologicznego,

- konsultacji prawnych,

- pomocy tłumacza,

- transportu na terenie kraju,

- pomocy pracownika organizacji w kontaktach z organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości podczas składania zeznań oraz w trakcie uczestniczenia w procesie sądowym.

 Zakończenie pomocy w ramach Programu następuje z chwilą zakończenia czynności procesowych z udziałem pokrzywdzonego.

 Pomoc dla ofiar uznanych przez pracowników KCIK za potencjalne ofiary handlu ludźmi, których status nigdy nie został formalnie potwierdzony przez Policję, Straż Graniczną lub Prokuraturę

 Osoba, która nie chce podjąć współpracy z organami ścigania, ale w opinii pracowników KCIK jest ofiarą handlu ludźmi, również może otrzymać pomoc. Zostanie jej zapewnione bezpieczne zakwaterowanie, wyżywienie, opieka medyczna, wsparcie psychologiczne, konsultacje prawne, pomoc tłumacza.

 Uwaga! W tej sytuacji nie jest jednak możliwe zalegalizowanie jej pobytu w Polsce, o ile osoba ta przebywa na terenie kraju nielegalnie.

Oceń nas

Prosimy obliczyć 3 plus 9.