+48 22 490 20 44 Pomoc dla cudzoziemców zamieszkujących w Polsce

Aktualności

Polski dokument podróży dla obywateli Białorusi

2023.08.04

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2023 r.* w okresie od 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. obywatele Białorusi będą mogli składać wnioski o wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca na preferencyjnej podstawie, która została określona w art. 252a ust. 1 ustawy o cudzoziemcach**.  

Na podstawie tego artykułu polski dokument podróży dla cudzoziemca wydaje się cudzoziemcowi, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 

1) cudzoziemiec utracił swój dokument podróży albo którego dokument podróży uległ zniszczeniu bądź utracił ważność, a nie jest możliwe otrzymanie przez cudzoziemca nowego dokumentu podróży; 

2) cudzoziemcowi udzielono:  

  1. a) zezwolenia na pobyt stały lub
  2. b) zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, lub
  3. c) zezwolenia na pobyt czasowy, lub
  4. d) ochrony uzupełniającej, lub
  5. e) zgody na pobyt ze względów humanitarnych;

Za wydanie tego dokumentu od obywateli Białorusi nie będzie pobierana opłata*** 

Postawa prawna:  

* Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie obywatelstw, których posiadanie uprawnia do ubiegania się o wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca w warunkach określonych w art. 252a ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach: akty prawne do ISAP-u (sejm.gov.pl) 

** Ustawa od 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach:  

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130001650/U/D20131650Lj.pdf 

*** Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie obywatelstw, w przypadku posiadania których nie pobiera się opłaty za wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca: 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230001244/O/D20231244.pdf 

Powrót

Oceń nas

Prosimy obliczyć 4 plus 9.