+48 22 490 20 44 Pomoc dla cudzoziemców zamieszkujących w Polsce

Zaproszenia

Dokumentem poświadczającym posiadanie wystarczających środków utrzymania podczas pobytu w Polsce oraz na powrót do kraju pochodzenia lub zamieszkania może być zaproszenie. Cudzoziemiec może przedstawić zaproszenie podczas ubiegania się o wizę oraz w trakcie kontroli granicznej.

Uwaga! Zaproszenie nie jest dokumentem dającym prawo do wjazdu do Polski,  aby wjechać do Polski, po otrzymaniu zaproszenia cudzoziemiec musi ubiegać się o wizę (jeśli w jego przypadku jest ona wymagana).

Uwaga!  Zaproszenie nie jest dokumentem uprawniającym do podjęcia pracy na terytorium Polski.

Rejestracja zaproszeń cudzoziemców do Polski odbywa się na wniosek zapraszającego, poprzez wpis do ewidencji zaproszeń. Osoba zapraszająca występuje o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń do wojewody właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania.

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O WPISANIE ZAPROSZENIA DO EWIDENCJI ZAPROSZEŃ

O wypisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń może ubiegać się:

- obywatel polski zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obywatel innego państwa członkowskiego UE/EOG/Szwajcarii lub członek jego rodziny, zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na tym terytorium, lub

- cudzoziemiec przebywający bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez okres 5 lat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

- cudzoziemiec posiadający zezwolenie na pobyt stały lub

- cudzoziemiec posiadający zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub

- osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

PODSTAWOWE DOKUMENTY

W zaproszeniu powinny się znaleźć następujące informacje:

- dane zapraszającego: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo, adres, zawód, rodzaj, seria i numer dowodu tożsamości; lub: firma albo nazwa, nr REGON, siedziba;

- dane zapraszanego cudzoziemca: imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo, adres, seria i numer paszportu oraz ewentualnie stopień pokrewieństwa z zapraszającym;

- jeśli są zapraszani także członkowie rodziny cudzoziemca – również ich dane: imiona, nazwisko, data urodzenia i płeć małżonka oraz dzieci;

- o liczbie cudzoziemców zaproszonych w ciągu roku poprzedzającego złożenie wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń,

- zobowiązanie zapraszającego, że pokryje koszty pobytu i wyjazdu zapraszanego cudzoziemca, w tym także koszty ewentualnego leczenia oraz koszty wydalenia z Polski;

- określenie miejsca zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca;

- określenie czasu, na który zaprasza się cudzoziemca;

- określenie celu pobytu cudzoziemca;

- nazwa organu, który dokonał wpisu zaproszenia do ewidencji zaproszeń (z reguły dokonuje tego wydział spraw cudzoziemskich urzędu wojewódzkiego; dokumenty składa się albo w samym urzędzie, albo w jego delegaturze – placówce zamiejscowej);

- data i numer wpisu zaproszenia do ewidencji zaproszeń;

- podpis zapraszającego.

Osoba ubiegająca się o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń składa również:

- wypełniony formularz wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń;

- dokument potwierdzający tożsamość (tj. dowód osobisty lub dokument podróży lub kartę pobytu);

- dokument potwierdzający możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca (w tym kosztu zakwaterowania, leczenia, powrotu do państwa pochodzenia lub zamieszkania, tranzytu oraz kosztów wydalenia z Polski);

- dokument potwierdzający tytuł prawny do mieszkania, jeśli zostało ono wskazane jako miejsce zakwaterowania cudzoziemca w Polsce, lub dokument potwierdzający możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu;

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej, która wynosi 27 zł.

Zaproszenie uzyskuje ważność z chwilą wpisania go na wniosek zapraszającego do ewidencji zaproszeń i jest ważne przez okres 1 roku.

ODMOWA

Wojewodzie przysługuje prawo odmowy wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń.

Osobie niezadowolonej z decyzji wojewody przysługuje prawo do odwołania się do Urzędu do spraw Cudzoziemców. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Oceń nas

Prosimy dodać 2 i 2.