close

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym, a informacje na niej zamieszczone nie mogą stanowić podstawy w sporach z organami administracji publicznej. W razie wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z organem prowadzącym postępowanie administracyjne w danej sprawie oraz zapoznanie się z przepisami prawa, które mogą mieć decydujący wpływ na jej rozstrzygnięcie.

Zapraszamy również do kontaktu z prowadzoną przez nas infolinią migrant.info - 22 490 20 44.

Jesteś na:
Strona główna Pobyt w Polsce Zezwolenie na pobyt czasowy Okoliczności wymagają krótkotrwałego pobytu

Okoliczności wymagają krótkotrwałego pobytudrukuj

Ten typ zezwolenia na pobyt czasowy tj. zezwolenie ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu może zostać udzielone Cudzoziemcowi, który przebywa w Polsce, jeżeli:

- jest obowiązany do osobistego stawiennictwa przed polskim organem władzy publicznej  lub

- jego obecności w Polsce wymaga jego wyjątkowa sytuacja osobista lub

- jego obecności w Polsce wymaga interes Rzeczypospolitej Polskiej.

Uwaga! Zezwolenie to udzielane jest na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy.

Uwaga! Zezwolenie to może zostać także udzielone, gdy okoliczności ubiegania się o to zezwolenie nie uzasadniają pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Uwaga! Cudzoziemiec, który otrzymał ten typ zezwolenia na pobyt czasowy nie może wykonywać pracy, nawet jeśli pracodawca uzyskał dla niego ważne zezwolenie na pracę.