close

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym, a informacje na niej zamieszczone nie mogą stanowić podstawy w sporach z organami administracji publicznej. W razie wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z organem prowadzącym postępowanie administracyjne w danej sprawie oraz zapoznanie się z przepisami prawa, które mogą mieć decydujący wpływ na jej rozstrzygnięcie.

Zapraszamy również do kontaktu z prowadzoną przez nas infolinią migrant.info - 22 490 20 44.

Jesteś na:
Strona główna Studia w Polsce Nostryfikacja dyplomu

Nostryfikacja dyplomudrukuj

Nostryfikacja to procedura uznawania dyplomu ukończenia studiów wyższych zdobytego na uczelni w innym kraju. 

Nostryfikacji podlegają dyplomy uzyskane w krajach, z którymi Polska nie zawarła dwustronnych porozumień o uznawaniu wykształcenia zdobytego za granicą za równoważne z wykształceniem zdobytym w Polsce.

PROCEDURA NOSTRYFIKACJI

Nostryfikacji dokonują uczelnie mające prawo nadawania tytułu doktora w danej dziedzinie. Od 2021 r.postępowanie nostryfikacyjne prowadzić będzie uczelnia posiadająca kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinie, której dotyczy wniosek. Wykaz uczelni i nadanych im kategorii dostępny jest tutaj:

http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2018_10/0a5e15c139f6206c8e4925411d7cf751.pdf

W celu nostryfikacji należy złożyć podanie do rady wydziałowej lub naukowej. Do podania należy załączyć:

- oryginał oraz kopię dyplomu uzyskanego za granicą, o którego uznanie cudzoziemiec się ubiega;

- kopię świadectwa szkolnego lub świadectwa dojrzałości, na którego podstawie dana osoba została przyjęta na studia zakończone dyplomem;

dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów;Uczelnia nostryfikująca może prosić o złożeni tłumaczenia zwykłegp powyższych dokmentów.

Uczelnia nostryfikująca porównuje program studiów, uzyskiwane efekty uczenia się i uprawnienia zawodowe, praktyki zawodowe oraz czas trwania studiów z programem studiów, uzyskiwanymi efektami uczenia się i uprawnieniami zawodowymi, realizowanymi praktykami zawodowymi oraz czasem trwania podobnych studiów prowadzonych w tej uczelni. W przypadku stwierdzenia różnic uczelnia nostryfikująca może zobowiązać wnioskodawcę do zdania określonych egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych, określając warunki i terminy ich przeprowadzenia.

 Postępowanie nostryfikacyjne powinno zakończyć się w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wszystkich niezbędnych dokumentów lub miesiąca po zakończeniu wymaganych zajęć dydaktycznych i zdaniu egzaminów. 

W razie odrzucenia przez radę podania osoba ubiegająca się o uznanie dyplomu może złożyć zażalenie do rektora. Termin złożenia takiego zażalenia nie jest ściśle określony. 

Jeżeli uczelnia podejmie decyzję o uznaniu dyplomu, osoba ubiegająca się otrzymuje od  zaświadczenie potwierdzające równorzędność dyplomu uzyskanego za granicą z dyplomem ukończenia studiów w Polsce. Zaświadczenie to należy okazywać łącznie z oryginałem dyplomu uzyskanego za granicą. 

Uwaga: procedura nostryfikacji dyplomu może w praktyce okazać się problematyczna, skomplikowana i kosztowna. Na przykład uczelnia może prosić o przetłumaczenie pracy magisterskiej (lub rozprawy doktorskiej) na język polski. Proces uznawania dyplomu może w praktyce trwać nawet ponad rok. Mogą także pojawić się problemy z ukończeniem wymaganych staży, np. pielęgniarskich, które są nieodpłatne i trwają rok.

Co więcej, niektórych tytułów uzyskanych za granicą nie można nostryfikować. Na przykład rocznych studiów magisterskich nie uznaje się za pełnoprawne studia magisterskie ze względu na krótki okres ich trwania.

OPŁATY

Maksymalna wysokość opłaty wynosi 50% wynagrodzenia profesora. Uczelnia ustala warunki i tryb zwalniania z opłaty.

Tutaj https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach

Znajdziesz informacje o możliwosci uzania zagranicznego dyplomu.