close

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym, a informacje na niej zamieszczone nie mogą stanowić podstawy w sporach z organami administracji publicznej. W razie wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z organem prowadzącym postępowanie administracyjne w danej sprawie oraz zapoznanie się z przepisami prawa, które mogą mieć decydujący wpływ na jej rozstrzygnięcie.

Zapraszamy również do kontaktu z prowadzoną przez nas infolinią migrant.info - 22 490 20 44.

Jesteś na:

Rejestracja pobytu i prawo stałego pobytu obywatela UEdrukuj

REJESTRACJA POBYTU I PRAWO STAŁEGO POBYTU OBYWATELA UE

Obywatel UE (za obywatela UE należy rozumieć tutaj  także obywateli państw EOG i Konfederacji Szwajcarskiej) może przebywać w Polsce przez okres do 3 miesięcy bez konieczności rejestracji pobytu. Musi on w tym czasie  posiadać ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo (np. paszport).

Jeżeli pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej trwa dłużej niż 3 miesiące, obywatel UE jest zobowiązany zarejestrować swój pobyt.

Wniosek o zarejestrowaniu pobytu składa się osobiście do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Polski.

Uwaga! Powyższe terminy (3 miesiące) nie dotyczą obywatela UE, który wjechał na to terytorium Polski w celu poszukiwania pracy, w jego przypadku ten termin wynosi nie dłuższej niż 6 miesięcy, chyba że po upływie tego okresu wykaże, że aktywnie kontynuuje poszukiwanie pracy i ma rzeczywiste szanse na zatrudnienie.

Obywatelowi UE przysługuje prawo pobytu przez okres dłuższy niż 3 miesiące, w przypadku gdy spełnia jeden z następujących warunków:

- jest pracownikiem lub osobą pracującą na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- posiada wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków rodziny na terytorium RP, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej oraz posiada odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne;

- studiuje lub odbywa szkolenie zawodowe w Polsce oraz posiada wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej oraz posiada odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne;

- jest małżonkiem obywatela polskiego.

Uwaga! Procedura jest bezpłatna a zaświadczenie wydawane jest bezterminowo.

Po upływie 5 lat nieprzerwanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatel UE nabywa prawo stałego pobytu.

Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za nieprzerwany, w przypadku gdy przerwy w nim nie przekroczyły łącznie 6 miesięcy w roku. Pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przerywa opuszczenie tego terytorium na okres dłuższy niż 6 miesięcy z powodu:

- odbycia obowiązkowej służby wojskowej albo

- ważnej sytuacji osobistej, w szczególności ciąży, porodu, choroby, studiów, szkolenia zawodowego, oddelegowania, która wymaga pobytu poza tym terytorium, pod warunkiem że okres ten jest nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.

 Wnioski o rejestracje pobytu i prawo stałego pobytu dostępne są tutaj: https://udsc.gov.pl/cudzoziemcy/obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-czlonkowie-ich-rodzin/formularze-wnioskow/