close

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym, a informacje na niej zamieszczone nie mogą stanowić podstawy w sporach z organami administracji publicznej. W razie wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z organem prowadzącym postępowanie administracyjne w danej sprawie oraz zapoznanie się z przepisami prawa, które mogą mieć decydujący wpływ na jej rozstrzygnięcie.

Zapraszamy również do kontaktu z prowadzoną przez nas infolinią migrant.info - 22 490 20 44.

GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG THỜI VỤdrukuj

GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG THỜI VỤ

Giấy phép được xin bởi người sử dụng lao động có ý định tuyển dụng người nước ngoài trong phạm vi hoạt động quy định tại Quy chế của Bộ trưởng Bộ Gia đình, Lao động và Chính sách Xã hội ra ngày 08 tháng 12 năm 2017. Giấy phép lao động theo mùa vụ được cấp cho một thời hạn nhất định, không quá 9 tháng trong một năm dương lịch.

Trong trường hợp người nước ngoài nhập cảnh vào lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan theo diện thị thực được cấp với mục đích làm công việc thời vụ hoặc theo chế độ miễn thị thực liên quan đến việc xin cấp phép lao động theo thời vụ đã được ghi trong sổ đăng ký đơn thì thời hạn này được tính từ ngày người nước ngoài nhập cảnh lần đầu tiên vào lãnh thổ các quốc gia khu vực Schengen trong một năm dương lịch nhất định.

Nếu đơn xin cấp giấy phép lao động theo mùa liên quan đến người nước ngoài cư trú trên lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan trên một cơ sở khác, có thể liên quan đến quyền làm việc, thì giấy phép có thể được cấp theo thời gian lưu trú hợp pháp, nhưng không lâu hơn thời hạn 9 tháng trong vòng một năm dương lịch, được tính cùng với thời gian quy định trong giấy phép lao động theo mùa vụ đã cấp trước đây cho người nước ngoài này.

 

Giấy phép lao động thời vụ được cấp bởi starosta có thẩm quyền theo trụ sở hoặc nơi cư trú của tổ chức, cá nhân ủy thác thực hiện công việc cho người nước ngoài.

Thủ tục xin giấy phép lao động khác nhau tùy thuộc vào việc người nước ngoài đang ở Ba Lan hay ở nước ngoài.

Nếu người nước ngoài đang lưu trú tại Ba Lan trên cơ sở có thể liên quan đến quyền làm việc, người sử dụng lao động nộp đơn xin cấp giấy phép lao động theo thời vụ đến starosta có thẩm quyền theo trụ sở hoặc nơi cư trú của đơn vị giao phó công việc cho người nước ngoài và starosta ra quyết định trong thời hạn 7 ngày hoặc tối đa 30 ngày nếu yêu cầu thủ tục điều tra.

Trong trường hợp, nếu người nước ngoài đang ở nước ngoài và sẽ xin cấp thị thực với mục đích làm công việc thời vụ hoặc dự định nhập cảnh vào lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan theo chế độ miễn thị thực, người sử dụng lao động phải nộp đơn cho starosta có thẩm quyền theo trụ sở hoặc nơi cư trú của tổ chức ủy thác thực hiện công việc cho người nước ngoài, và starosta nhập đơn vào sổ đăng ký đơn về dự tuyển lao động thời vụ và cấp giấy chứng nhận về việc đã nhập đơn trong thời hạn 7 đến 30 ngày. Sau đó, người sử dụng lao động chuyển giấy chứng nhận cho người nước ngoài và người nước ngoài nhận được thị thực được cấp với mục đích làm công việc thời vụ hoặc nhập cảnh vào lãnh thổ Ba Lan theo chế độ miễn thị thực liên quan đến đơn xin cấp giấy phép lao động theo thời vụ đã được nhập vào sổ đăng ký. Người nước ngoài có thể bắt đầu làm việc vào ngày người sử dụng lao động đệ trình cho starosta:

1) bản sao của giấy tờ hợp lệ cho phép người nước ngoài lưu trú trên lãnh thổ của Cộng hòa Ba Lan;

2) thông tin về địa chỉ chỗ ở của người nước ngoài trong thời gian lưu trú trên lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan.

Gia hạn giấy phép

Nếu người nước ngoài nhập cảnh vào lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan trên cơ sở thị thực được cấp với mục đích làm công việc thời vụ hoặc theo chế độ miễn thị thực liên quan đến đơn xin giấy phép lao động thời vụ đã được ghi trong sổ đăng ký đơn về việc làm việc theo thời vụ, starosta có thể gia hạn giấy phép lao động thời vụ để người nước ngoài tiếp tục thực hiện công việc thời vụ cho cùng một tổ chức, cá nhân đã giao công việc cho người nước ngoài hoặc để thực hiện công việc thời vụ cho một tổ chức, cá nhân khác ủy thác công việc cho người nước ngoài.

Nếu người nước ngoài lưu trú trên lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan trên cơ sở một tài liệu khác, không phải là thị thực được cấp với mục đích làm công việc thời vụ hoặc theo chế độ miễn thị thực mà không liên quan đến đơn được nhập trong sổ đăng ký đơn về việc làm việc theo mùa vụ thì starosta từ chối làm thủ tục gia hạn giấy phép lao động thời vụ.

Gia hạn giấy phép lao động theo thời vụ được cấp cho một khoảng thời gian, mà cùng với thời gian lưu trú của người nước ngoài với mục đích làm công việc theo mùa vụ, được tính từ ngày đầu tiên nhập cảnh vào lãnh thổ của các nước Schengen trong năm dương lịch nhất định, không quá 9 tháng trong vòng một năm dương lịch.

Giấy phép lao động thời vụ được cấp nếu:

1) mức tiền lương, sẽ được quy định trong hợp đồng với người nước ngoài, sẽ không thấp hơn mức tiền lương của những nhân viên làm công việc tương đương trong cùng một khoảng thời gian hoặc ở một vị trí tương đương;

2) đơn vị ủy thác thực hiện công việc cho người nước ngoài nộp kèm theo đơn xin cấp giấy phép lao động thời vụ thông tin từ starosta về việc không thể đáp ứng nhu cầu nhân sự của người sử dụng lao động dựa trên sổ đăng ký những người thất nghiệp và những người tìm việc hoặc về kết quả tiêu cực của việc tổ chức tuyển dụng cho người sử dụng lao động.

Thông tin từ starosta không bắt buộc, nếu:

  • trong thời gian 3 năm trước khi nộp đơn xin giấy phép lao động, người nước ngoài đã tốt nghiệp một trường đại học có trụ sở trên lãnh thổ Ba Lan hoặc một quốc gia khác khác thuộc EEA hoặc Liên bang Thụy Sĩ, hoặc đang là thành viên học nghiên cứu sinh được thực hiện tại Ba Lan;
  • Người nước ngoài đã cư trú hợp pháp trên lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan trong 3 năm trước khi nộp đơn xin giấy phép lao động và thời gian lưu trú không bị gián đoạn;
  • Người nước ngoài là công dân của một trong các quốc gia sau: Armenia, Belarus, Georgia, Moldova, Nga hoặc Ukraine.

Lệ phí nộp đơn xin giấy phép lao động thời vụ là 30 PLN.