close

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym, a informacje na niej zamieszczone nie mogą stanowić podstawy w sporach z organami administracji publicznej. W razie wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z organem prowadzącym postępowanie administracyjne w danej sprawie oraz zapoznanie się z przepisami prawa, które mogą mieć decydujący wpływ na jej rozstrzygnięcie.

Zapraszamy również do kontaktu z prowadzoną przez nas infolinią migrant.info - 22 490 20 44.

GIẤY PHÉP LAO ĐỘNGdrukuj

ZEZWOLENIE NA PRACĘ

Giấy phép lao động là một tài liệu cho phép người nước ngoài làm việc hợp pháp tại Ba Lan, với điều kiện là người nước ngoài đó có cơ sở cư trú cho phép mình làm việc theo quy định.

Chú ý! Người nước ngoài không được làm việc tại Ba Lan, ngay cả khi có giấy phép lao động hợp lệ, nếu người đó đang lưu trú tại lãnh thổ của Cộng hòa Ba Lan trên cơ sở:

- thị thực được cấp cho mục đích du lịch, mục đích đến Ba Lan vì lý do nhân đạo, vì lợi ích nhà nước hoặc nghĩa vụ quốc tế;

- giấy phép cư trú tạm thời được cấp do các hoàn cảnh yêu cầu người nước ngoài lưu trú ngắn hạn trên lãnh thổ Ba Lan (Điều 181 khoản 1 của Đạo luật về người nước ngoài).

Trong giấy phép ghi rõ chủ thể uỷ thác thực hiện công việc cho người nước ngoài và vị trí hoặc loại công việc mà người nước ngoài sẽ thực hiện. Do đó, công việc chỉ được coi là hợp pháp nếu người nước ngoài thực hiện đúng công việc được ghi trong giấy phép.

Điều này có nghĩa là nếu người nước ngoài thực hiện công việc theo những điều kiện khác với những điều kiện quy định trong giấy phép (trong đó cả làm việc chức vụ khác), người sử dụng lao động phải xin giấy phép mới.

Giấy phép có giá trị trong khoảng thời gian mà nó được cấp. Thời hạn giá trị của giấy phép được ghi trên tài liệu.

Giấy phép lao động được yêu cầu trong trường hợp tuyển dụng trên cơ sở cả hợp đồng lao động cũng như hợp đồng pháp luật dân sự.

Giấy phép lao động do đơn vị nhận ủy thác công việc (người sử dụng lao động) xin cấp cho người nước ngoài.

Giấy phép được cấp bởi Tỉnh trưởng có thẩm quyền theo trụ sở / nơi cư trú của người sử dụng lao động.

Chúng ta phân biệt các loại giấy phép lao động sau:

LOẠI A - được cấp trong trường hợp người nước ngoài sẽ thực hiện công việc trên lãnh thổ Ba Lan trên cơ sở hợp đồng với một tổ chức có trụ sở hoặc nơi cư trú, hoặc chi nhánh, nhà máy hoặc hình thức hoạt động có tổ chức khác đặt trên lãnh thổ Ba Lan.

LOẠI B - được cấp trong trường hợp người nước ngoài sẽ thực hiện công việc bao gồm việc thực hiện chức năng trong ban quản trị của một pháp nhân được ghi vào sổ đăng ký doanh nhân hoặc là công ty vốn đang tổ chức, hoặc liên quan đến việc điều hành công việc của công ty hợp danh hữu hạn hoặc công ty hợp danh cổ phần hữu hạn với tư cách là thành viên hợp danh, hoặc liên quan đến việc giao  ủy quyền cho người đó với tổng thời gian vượt quá 6 tháng trong 12 tháng liên tục.

LOẠI C - được cấp trong trường hợp người nước ngoài sẽ thực hiện công việc cho một chủ lao động nước ngoài và sẽ được biệt phái sang lãnh thổ Ba Lan trong thời gian hơn 30 ngày trong một năm dương lịch đến chi nhánh hoặc nhà máy của một thể chế nước ngoài hoặc một tổ chức liên quan.

LOẠI D - được cấp trong trường hợp người nước ngoài sẽ thực hiện công việc cho một chủ lao động nước ngoài mà không có chi nhánh, cơ sở hoặc hình thức hoạt động có tổ chức khác trên lãnh thổ Ba Lan và sẽ được biệt phái dến lãnh thổ Ba Lan để cung cấp dịch vụ có tính chất tạm thời và không thường xuyên (dịch vụ xuất khẩu).

LOẠI E - được cấp cho một người nước ngoài sẽ thực hiện công việc cho một chủ lao động nước ngoài và được biệt phái đến lãnh thổ Ba Lan trong thời gian hơn 30 ngày trong vòng 6 tháng tới với mục đích khác với mục đích ghi trong các giấy phép loại B, C, D.

LOẠI S - dành cho người nước ngoài sẽ thực hiện công việc thuộc phạm vi hoạt động được quy định tại Quy chế của Bộ trưởng Bộ Gia đình, Lao động và Chính sách xã hội ngày 8 tháng 12 năm 2017. (nghĩa là đối với các hoạt động liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, lâm nghiệp, săn bắn và đánh cá hoặc phục vụ ăn uống và lưu trú)..

Người sử dụng lao động khi tuyển dụng người nước ngoài, có nghĩa vụ:

- kiểm tra trước khi người nước ngoài bắt đầu làm việc xem người này có giấy phép cư trú hợp lệ hay không,

- làm bản sao giấy phép cư trú và giữ bản sao này trong suốt thời gian làm việc của người nước ngoài,

- ký hợp đồng lao động bằng văn bản với người nước ngoài theo các điều kiện ghi trong giấy phép lao động,

- cho người nước ngoài xem bản dịch sang ngôn ngữ mà người nước ngoài hiểu được trước khi ký hợp đồng,

- cung cấp cho người nước ngoài một bản giấy phép lao động bằng văn bản,

- thông báo cho người nước ngoài biết về các hoạt động đang được thực hiện liên quan đến thủ tục cấp hoặc gia hạn giấy phép lao động và các quyết định cấp, từ chối cấp hoặc thu hồi giấy phép,

- Trường hợp người nước ngoài không bắt đầu làm việc trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày giấy phép lao động có bắt đầu hiệu lực, hoặc nghỉ việc trong thời gian trên 3 tháng, hoặc kết thúc công việc sớm hơn 3 tháng trước khi giấy phép lao động hết hạn thì trong thời hạn 7 ngày người sử dụng lao động phải thông báo việc này cho Tỉnh trưởng.

Chú ý! Người sử dụng lao động tuyển dụng người nước ngoài trên cơ sở giấy phép lao động có các nghĩa vụ đối với người đó giống như đối với công dân Ba Lan.

- đăng ký trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày bắt đầu làm việc lên bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, và hàng tháng đóng một số tiền thích hợp đúng hạn cho Công ty Bảo Hiểm Xã Hội (nếu loại hợp đồng có yêu cầu - chủ yếu là hợp đồng lao động và hợp đồng giao việc, không áp dụng cho loại hợp đồng ví dụ như tác phẩm),

- Tính, thu và nộp tạm ứng thuế thu nhập cá nhân (phương pháp quyết toán thuế tùy thuộc vào nơi cư trú của người nước ngoài làm việc),

- tuân thủ các quy định của Bộ luật lao động.