+48 22 490 20 44 დახმარება პოლონეთში მცხოვრები უცხოელებისთვის

საგადასახადო სისტემა პოლონეთში

  1. გადასახადები პოლონეთში - საბაზისო ინფორმაცია 

 

გადასახადი ფიზიკური პირებისგან 

 

პოლონეთში მომუშავე ყველა პიროვნებამ უნდა გადაიხადოს გადასახადი მიღებულ შემოსავალზე. სტატუსის, ასაკისა და დასაქმების ტიპის მიხედვით, გადასახადები განსხვავდება. საგადასახადო წლის დასრულების შემდეგ თქვენ უნდა წარადგინოთ წლიური საგადასახადო დეკლარაცია - PIT. 

 

თუ სამუშაოს ასრულებთ შრომითი ხელშეკრულებით (umowa o pracę) ან სამანდანტო ხელშეკრულებით (umowa zlecenia), თებერვლის ბოლოს უნდა მიიღოთ PIT-11 თქვენი დამსაქმებლისგან, რის საფუძველზეც მოგიწევთ მოამზადოთ PIT-37 დეკლარაცია და წარადგინოთ იგი საგადასახადო ოფისში თქვენი საცხოვრებელი ადგილის შესაბამისად 30 აპრილამდე. თუ საგადასახადო დეკლარაციიდან გამომდინარეობს გადასახადის არასრულფასოვანი გადახდა, თქვენ უნდა გადაიხადოთ თქვენს ინდივიდუალურ საგადასახადო მიკრო-ანგარიშზე საგადასახადო დეკლარაციაში მითითებული თანხა 30 აპრილამდე. 

 

ინდივიდუალური მიკრო ანგარიშის შესაქმნელად, თქვენ უნდა გქონდეთ PESEL ან NIP ნომერი პოლონეთში. 

 

აქ შეგიძლიათ შექმნათ თქვენი ინდივიდუალური საგადასახადო მიკრო ანგარიში: საგადასახადო მიკრო ანგარიში (podatki.gov.pl) 

 

თუ წლიური საგადასახადო დეკლარაცია აჩვენებს გადასახადის ზედმეტ გადახდას, საგადასახადო სამსახურს, საგადასახადო დეკლარაციის გადამოწმების შემდეგ, აქვს 30 დღე გადასახადის დასაბრუნებლად გადასახადის გადამხდელის ანგარიშზე , რომელიც მითითებული უნდა იყოს საგადასახადო დეკლარაციაში. 

 

გახსოვდეთ, რომ თქვენს წლიურ დეკლარაციას ასევე ავტომატურად მოამზადებს ფინანსთა სამინისტრო, თქვენი დამსაქმებლის მიერ მოწოდებულ მონაცემებზე დაყრდნობით. შეგიძლიათ გადახვიდეთ ვებსაიტზე Twój e-PIT (podatki.gov.pl) და შეამოწმოთ თქვენი საგადასახადო დეკლარაცია. თუ ეთანხმებით დეკლარაციას, შეგიძლიათ წარუდგინოთ ის საგადასახადო ოფისს ონლაინ რეჟიმში. 

 

პოლონეთში ბიზნესის წარმოება - დაბეგვრის ფორმები. 

არარეგისტრირებული ბიზნეს საქმიანობა 

არარეგისტრირებული საქმიანობა არის ფიზიკური პირების მცირე შემოსავლიანი საქმიანობა, რომელიც არ საჭიროებს კომპანიის რეგისტრაციას CEIDG-ში. 

არარეგისტრირებული საქმიანობის განხორციელების პირობაა რამდენიმე კრიტერიუმის შესრულება: 

საქმიანობიდან მიღებული შემოსავალი არცერთ თვეში არ აღემატება მინიმალური ხელფასის 75%-ს, ანუ: 

 

3,181.00 PLN ბრუტო (2024 წლის იანვარი-ივლისი) 

3,225.00 PLN ბრუტო - (2024 წლის ივლისი - დეკემბერი) 

- ხართ ფიზიკური პირი. 

- არ ახორციელებთ საქმიანობას სამოქალაქო სამართლის პარტნიორობის ფარგლებში 

- არ ახორციელებთ საქმიანობას, რომელიც საჭიროებს ნებართვებს ან ლიცენზიებს (ინფორმაცია ამ თემაზე შეგიძლიათ იხილოთ ჩანართში - ბიზნეს საქმიანობა) 

-  ბოლო 60 თვის განმავლობაში არ გიწარმოებიათ ბიზნეს საქმიანობა. 

- არარეგისტრირებული საქმიანობა შეიძლება განახორციელოს არასრულწლოვანმა (13-18 წლამდე), თუმცა ეს დაკავშირებულია გარკვეულ სამართლებრივ შეზღუდვებთან. ეს ნიშნავს, რომ მათ არ შეუძლიათ განახორციელონ სამართლებრივი ქმედებები საკუთარი სახელით, მაგალითად, მათ არ შეუძლიათ დამოუკიდებლად დადონ კონტრაქტები თავიანთ კონტრაქტორებთან საქონლის მიწოდების ან პროდუქციის გაყიდვის შესახებ. ვალდებულებების აღებისთვის მათ დასჭირდებათ კანონიერი წარმომადგენლის, როგორც წესი მშობლის ან მეურვის თანხმობა. 

 

 რეგისტრირებული ეკონომიკური საქმიანობა 

 ინდივიდუალური მეწარმეობის წარმოებისას თქვენ ხართ ფიზიკური პირებისთვის დაკისრებული საშემოსავლო გადასახადის გადამხდელი, ანუ გადასახადი PIT. 

 თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ ბიზნეს საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლის დაბეგვრის სამი ფორმა: 

  - ზოგადი პირობებით, საგადასახადო სკალის მიხედვით (საგადასახადო განაკვეთი 17% და 32%);

  -  ფიქსირებული განაკვეთით (19% გადასახადის განაკვეთი);

  - ერთჯერადი თანხა რეგისტრირებულ შემოსავალზე.

 

ზოგადი წესებით დაბეგვრა:
ზოგადი წესებით დაბეგვრის გადამხდელები გადასახადს იხდიან საგადასახადო სკალის მიხედვით. საგადასახადო სკალის მიხედვით გადასახადის ოდენობის დადგენისას ითვალისწინებთ გადასახადის შემმცირებელ თანხას. 2022 წლიდან ეს თანხა 5100 PLN-ია. 

 

შეამოწმეთ რამდენი იქნება გადასახადი კონკრეტულ საფუძველზე: 

 

გადასახადის გამოთვლის საფუძველი ზლოტებში 

120 000 -მდე              12% გამოკლებული 5100 PLN 

120 000-ზე მეტი        PLN 15,300 + ჭარბი 32%. 

 

ზოგადი წესების მიხედვით დაბეგვრა გაძლევთ უფლებას მიიღოთ მრავალი საგადასახადო შეღავათი და გამოქვითვა. კერძოდ, ესენია: 

 

- ბავშვის საგადასახადო შეღავათი 

- შეღავათები დასაქმებულებისთვის ან გადასახადის გადამხდელებისთვის, რომლებიც იღებენ შემოსავალს არასასოფლო-სამეურნეო ეკონომიკური საქმიანობიდან, ანუ შეღავათები საშუალო ფენისთვის. 

- გამოქვითვა სოციალური უზრუნველყოფის შენატანებისთვის 

- შეღავათები ინოვაციური თანამშრომლების დასაქმებისთვის 

- პროტოტიპის შეღავათი 

- რობოტიზაციის შეღავათი 

- გაფართოების ან განვითარების შემწეობა 

- კონსოლიდაციის შემწეობები 

- შეღავათები გადახდის ტერმინალის შესაძენად 

- შეღავათები კვლევისა და განვითარების საქმიანობისთვის 

- IP BOX შეღავათები  

- გადახდების გამოქვითვა ინდივიდუალური საპენსიო უსაფრთხოების ანგარიშზე 

- შემოწირულობების გამოქვითვა რელიგიური ღვთისმსახურებისა და სპორტული და კულტურული საქმიანობისთვის, უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების ხელშეწყობისთვის 

- სარეაბილიტაციო შეღავათები 

- ინტერნეტის შეღავათი 

- თერმული მოდერნიზაციის შეღავათები 

- სპეციალურ საინვესტიციო ზონაში ოპერირების შეღავათები 

- სისხლის დონაციის შეღავათები. 


ნიშვნელოვანია! თუ თქვენ იხდით საშემოსავლო გადასახადს ზოგადი პრინციპებით (საგადასახადო სკალის მიხედვით) ან სწორხაზოვნად, და თქვენი შემოსავალი მოცემულ თვეში ნაკლებია მოცემულ წელს სავალდებულო მინიმალურ ხელფასზე, ჯანმრთელობის დაზღვევის შენატანის ოდენობა იმ თვეში იქნება მინიმალური ხელფასის 9%. 

 მინიმალური ხელფასი 2022 წელს იყო 3010 PLN ბრუტო. ეს ნიშნავს, რომ მინიმალური ჯანმრთელობის დაზღვევის პრემია 2022 წელს შეადგენდა 270,90 PLN, 2023 წლის იანვრიდან ივნისამდე პერიოდში - 314,10 PLN, 2023 წლის ივლისიდან დეკემბრამდე პერიოდში - 324,00 PLN. 

- ერთობლივი განაკვეთის შემთხვევაში (19%) დაბეგვრის საგანია შემოსავალი. 

- რეგისტრირებულ შემოსავალზე ერთჯერადი თანხის შემთხვევაში დაბეგვრის საგანია მიღებული შემოსავალი. 

 

ნიშვნელოვანია! შემოსავალი არის შემოსავალი საგადასახადო გამოქვითვის ხარჯების გამოკლებით, ანუ ბიზნესის წარმოების ხარჯები.  

DOCHÓD = PRZYCHÓD - KOSZTY 

საგადასახადო სკალა (ზოგადი წესების მიხედვით დაბეგვრა) არის სამეწარმეო საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლის დაბეგვრის ძირითადი ფორმა, თუ არ გადაწყვეტთ დაბეგვრის სხვა ფორმის არჩევას, ავტომატურად დაიბეგრებით ზოგადი წესებით.  

შეამოწმეთ, იქნებით თუ არა დღგ-ს გადამხდელი - თუ გჭირდებათ დღგ-ს გადამხდელად დარეგისტრირება, მოგიწევთ კომპანიის საბანკო ანგარიშის შექმნა  

როგორც წესი, ყველა მეწარმე უნდა დარეგისტრირდეს დღგ-ს გადამხდელად, მაგრამ თქვენ არ გჭირდებათ ამის გაკეთება, თუ: 

 

- გაყიდვები არ აღემატება 200000 ლიმიტს PLN წელიწადში (სუბიექტური განთავისუფლება) 

- გაყიდვა ეხება მხოლოდ დღგ-სგან გათავისუფლებულ საქონელსა და მომსახურებას 

 

დღგ-ის კანონის 43-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის  თანახმად, პრევენციის, შენარჩუნების, გადარჩენის, ჯანმრთელობის აღდგენისა და გაუმჯობესების სამედიცინო მომსახურება გათავისუფლებულია შემდეგი პროფესიების ფარგლებში: 

- ექიმი და სტომატოლოგი, 

- ექთნები და ბებიაქალები, 

- სამედიცინო, რომელზეც საუბარია კანონის მე-2 მუხლის 1-ელი დადგენილების მე-2 პუნქტით, სამედიცინო საქმიანობის შესახებ  

- ფსიქოლოგი 

მიუთითეთ თქვენი ბიზნეს ანგარიში. მეწარმეებს, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებულნი დღგ-ს გადამხდელად, შეუძლიათ გამოიყენონ კომპანიის ანგარიში ან მათი პირადი ანგარიში - თუმცა, ეს უნდა იყოს ანგარიში, რომელსაც ჰყავს მხოლოდ ერთი მფლობელი. 

- განსაზღვრე ადგილი საბუღალტრო დოკუმენტაციის (ინვოისები, გადასახადები, ხარჯების გაწევის დამადასტურებელი დოკუმენტები) შესანახად. 

- დაფიქრდით, გსურთ თუ არა ისარგებლოთ ZUS-ის გამონაკლისებით და რა ფორმით (ზარალის შემსუბუქება, შეღავათიანი ZUS) 

 დღგ არის გადასახადი, რომელიც იბეგრება საქონლითა თუ მომსახურებით ვაჭრობის ყველა ეტაპზე. მისი ღირებულება ემატება თითოეულ ტრანზაქციას. 

 თქვენ იხდით დღგ-ს განურჩევლად საშემოსავლო გადასახადის PIT-ისა და ანაზღაურებთ თუ არა PIT-ს ზოგადი პირობებით - საგადასახადო სკალის მიხედვით, ფიქსირებული განაკვეთის მიხედვით, რეგისტრირებულ შემოსავალზე ერთჯერადი თანხის სახით თუ საგადასახადო ბარათის საფუძველზე. 

 

შეაფასეთ

What is the sum of 4 and 2?