+48 22 490 20 44 დახმარება პოლონეთში მცხოვრები უცხოელებისთვის

პოლონეთის მოქალაქეობის ფლობის ან დაკარგვის დადასტურება

ყველას, ვინც ფლობს ან ფლობდა პოლონეთის მოქალაქეობას, შეუძლია ნებისმიერ დროს წარადგინოს განაცხადი პოლონეთის მოქალაქეობის ფლობის ან დაკარგვის დადასტურების თაობაზე. 

პროცედურა 

განაცხადი უნდა წარედგინოს პოლონეთში საცხოვრებელი ადგილის ან ბოლო საცხოვრებელი ადგილის შესაბამის ვოევოდას. საცხოვრებელი ადგილის არარსებობის შემთხვევაში - მაზოვიეცის ვოევოდას. თუ უცხოელი ცხოვრობს საზღვარგარეთ, მას განაცხადის წარდგენა შეუძლია საცხოვრებელი ადგილის შესაბამისი (უფლებამოსილი) კონსულის მეშვეობით. 

ყურადღება! კანონის თანახმად, დაინტერესებული პირი/განმცხადებელი ვალდებულია წარმოადგინოს მონაცემები, ინფორმაცია და საჭირო დოკუმენტები, რომლებზე დაყრდნობითაც შესაძლებელი იქნება დადგინდეს ფაქტობრივი და სამართლებრივი სტატუსი განმცხადებლის მიერ პოლონეთის მოქალაქეობის ფლობის (ან არ ფლობის) თაობაზე. 

განაცხადის ფორმა და დამატებითი ინფორმაცია აუცილებელი დოკუმენტების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ აქ: https://migrant.wsc.mazowieckie.pl/pl/procedury/potwierdzenie-posiadania-lub-utraty-obywatelstwa-polskiego 

საფასური 

პოლონეთის მოქალაქეობის ფლობის ან დაკარგვის დამადასტურებელი გადაწყვეტილების გაცემის საფასური შეადგენს 58 ზლოტს. 

გასაჩივრების პროცედურა 

ვოევოდას გადაწყვეტილების გასაჩივრება შესაძლებელია შინაგან საქმეთა სამინისტროში (ვოივოდის შუამავლობით) უარყოფითი გადაწყვეტილების მიღებიდან 14 დღის ვადაში. 

შეაფასეთ

What is the sum of 4 and 3?