+48 22 490 20 44 დახმარება პოლონეთში მცხოვრები უცხოელებისთვის

O IOM

Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM) jest agendą powiązaną ONZ i wiodącą światową organizacją w dziedzinie migracji.  W skład IOM wchodzą 173 państwa członkowskie, w tym Polska. 

Misją Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji (IOM)  jest promowanie uporządkowanej migracji z poszanowaniem praw człowieka, dla dobra wszystkich. IOM wspiera kraje w sprostaniu wyzwaniom operacyjnym i społeczno-gospodarczym związanym z migracjami, pomaga migrantom, chroni ich prawa.

Na mocy swojego mandatu, IOM działa na rzecz zarządzania migracjami w sposób uporządkowany i humanitarny, promowania współpracy międzynarodowej w dziedzinie migracji oraz znajdywania praktycznych rozwiązań dla wyzwań migracyjnych. Udziela również pomocy migrantom w potrzebie, w tym także  uchodźcom i osobom przesiedlonym. Konstytucja IOM wyraźnie podkreśla wzajemny związek między migracją a rozwojem ekonomicznym, społecznym i kulturowym. 

IOM działa na terenie Polski od 2002 roku. Prowadzi projekty w zakresie pomocy w dobrowolnym powrocie i reintegracji, zwalczania nielegalnej migracji i przeciwdziałania handlowi ludźmi, integracji imigrantów, zdrowia oraz projekty badawcze.

 

Strona internetowa Biura IOM w Warszawie

შეაფასეთ

Please calculate 2 plus 3.