close

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym, a informacje na niej zamieszczone nie mogą stanowić podstawy w sporach z organami administracji publicznej. W razie wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z organem prowadzącym postępowanie administracyjne w danej sprawie oraz zapoznanie się z przepisami prawa, które mogą mieć decydujący wpływ na jej rozstrzygnięcie.

Zapraszamy również do kontaktu z prowadzoną przez nas infolinią migrant.info - 22 490 20 44.

Jesteś na:
Strona główna Zdrowie Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotnedrukuj

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Osoba, której pobyt na terenie Polski jest legalny i która nie jest objęta obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, może ubezpieczyć się dobrowolnie. W tym celu powinna złożyć odpowiedni wniosek do NFZ we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wojewódzkim oddziale NFZ.

Druk wniosku jest dostępny w siedzibie oddziałów oraz na stronach internetowych oddziałów NFZ.

Dane teleadresowe oddziałów NFZ są dostępne tutaj https://www.nfz.gov.pl/

Cudzoziemcy, którzy nie są obywatelami Unii Europejskiej, składając wniosek o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, powinni przedstawić paszport oraz jeden z poniższych dokumentów:

- wizę w celu wykonywania pracy;
- zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony;
- zezwolenie na osiedlenie się;
- zezwolenie na pobyt rezydenta;
- zgodę na pobyt tolerowany;
- dokument potwierdzający status uchodźcy nadany w Polsce albo korzystanie z ochrony czasowej na jej terytorium. 

Po zawarciu umowy z NFZ należy udać się do oddziału lub inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), gdzie składa się druk ZUS ZZA (formularz jest dostępny tutaj https://www.zus.pl/wzory-formularzy/firmy/dokumenty-zgloszeniowe-i-rozliczeniowe/-/publisher/details/1/formularz-zus-zza/305061) – co to jest ZUS? https://www.zus.pl/

Można go wydrukować i zanieść osobiście lub wysłać pocztą do oddziału lub inspektoratu ZUS w swojej dzielnicy. 

Osoby, które ubezpieczyły się dobrowolnie, mają obowiązek zgłosić do ubezpieczenia członków rodziny, jeśli nie są oni objęci obowiązkowym ubezpieczeniem z innego tytułu. Ubezpieczeniem mogą zostać objęci ci sami członkowie rodziny, co w wypadku ubezpieczenia obowiązkowego: dzieci, małżonek, a także rodzice i dziadkowie, jeżeli pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym. 

Aby zgłosić do ubezpieczenia członków rodziny, składa się w ZUS druk ZUS ZCNA (formularz jest dostępny tuta j) https://www.zus.pl/wzory-formularzy/firmy/dokumenty-zgloszeniowe-i-rozliczeniowe/-/publisher/details/1/formularz-zus-zcna/289688. Można go zanieść osobiście lub wysłać pocztą.

Składki odprowadza się na konto ZUS – szczegółowe informacje można otrzymać w ZUS. 

Informację o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne można otrzymać w oddziale NFZ lub na stronie internetowej NFZ.  https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-ubezpieczyc-sie-dobrowolnie/

Składka za każdy miesiąc kalendarzowy opłacana jest w terminie do 15 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (np. za kwiecień do 15 maja).  

Cudzoziemiec może również dobrowolnie ubezpieczyć się w innym zakładzie ubezpieczeniowym, np. Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) oferuje ubezpieczenie Wojażer dla cudzoziemców przyjeżdżających do Polska na wypoczynek, w celu podjęcia nauki lub pracy.