close

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym, a informacje na niej zamieszczone nie mogą stanowić podstawy w sporach z organami administracji publicznej. W razie wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z organem prowadzącym postępowanie administracyjne w danej sprawie oraz zapoznanie się z przepisami prawa, które mogą mieć decydujący wpływ na jej rozstrzygnięcie.

Zapraszamy również do kontaktu z prowadzoną przez nas infolinią migrant.info - 22 490 20 44.

Jesteś na:
Strona główna LÀM VIỆC Ở BA LAN ĐỐI XỬ BÌNH ĐẲNG TẠI NƠI LÀM VIỆC

ĐỐI XỬ BÌNH ĐẲNG TẠI NƠI LÀM VIỆCdrukuj

ĐỐI XỬ BÌNH ĐẲNG TẠI NƠI LÀM VIỆC

Ở Ba Lan, việc phân biệt đối xử tại nơi làm việc bị nghiêm cấm, cả về việc nhận vào làm việc và chấm dứt hợp đồng lao động, điều kiện lao động (ví dụ: tiền lương), thăng chức và tiếp cận đào tạo nghề để nâng cao trình độ. Người sử dụng lao động không được đối xử tệ hơn với bất kỳ ai trên cơ sở giới tính, tuổi tác, khuyết tật, chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch, quan điểm chính trị, tư cách thành viên công đoàn, khuynh hướng tình dục, cũng như việc tuyển dụng trong khoảng thời gian có thời hạn hoặc vô thời hạn hoặc công việc toàn thời gian hoặc bán thời gian. Danh mục các lý do mà sự phân biệt đối xử là không thể chấp nhận được, được nêu trong Bộ luật Lao động có tính chất được mở.

Chú ý! Sự cần thiết phải xin và sở hữu một tài liệu cho phép người nước ngoài làm việc tại Ba Lan (tức là giấy phép lao động, tuyên bố về ý định ủy thác công việc cho người nước ngoài) không có nghĩa là phân biệt đối xử.

Sự phân biệt đối xử cũng có thể được diễn ra một cách gián tiếp. Nó xảy ra khi, có một quyết định, một tiêu chí được áp dụng hoặc hành động có vẻ trung lập, có sự xuất hiện khác biệt trong cách đối xử với một nhóm nhân viên nhất định do nguồn gốc, quốc tịch, chủng tộc, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, khuyết tật, thế giới quan hoặc quan điểm chính trị. Một ví dụ là việc thiết lập các quy tắc thăng chức mà theo giả thiết là không thể đáp ứng được.

Người lao động, kể cả người lao động nước ngoài, có quyền được trả công như nhau cho cùng một công việc hoặc công việc có giá trị như nhau.

Chú ý! Người nước ngoài làm việc hợp pháp tại Ba Lan có các quyền tương tự như nhân viên Ba Lan. Như vậy, họ có quyền được nghỉ phép, làm việc với thời gian theo quy định (theo quy định là 8 giờ một ngày, trung bình 40 giờ một tuần) hoặc được người sử dụng lao động bảo đảm các điều kiện làm việc an toàn và hợp vệ sinh.

Những nhân viên từng bị phân biệt đối xử có quyền được bồi thường tài chính với số tiền không thấp hơn mức lương tối thiểu áp dụng ở Ba Lan theo các quy định riêng.