close

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym, a informacje na niej zamieszczone nie mogą stanowić podstawy w sporach z organami administracji publicznej. W razie wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z organem prowadzącym postępowanie administracyjne w danej sprawie oraz zapoznanie się z przepisami prawa, które mogą mieć decydujący wpływ na jej rozstrzygnięcie.

Zapraszamy również do kontaktu z prowadzoną przez nas infolinią migrant.info - 22 490 20 44.

Jesteś na:
Strona główna 健康 有關衛生保健的基本信息

有關衛生保健的基本信息drukuj

W Polsce można leczyć się w publicznej służbie zdrowia (bezpłatnie) lub prywatnie (należy wtedy zapłacić za świadczenia opieki zdrowotnej). 

Chcąc bezpłatnie korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej, należy ubezpieczyć się w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ). Dzięki ubezpieczeniu w NFZ można również korzystać z usług prywatnych placówek medycznych, jednak taka placówka musi mieć podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia – więcej informacji na temat NFZ jest dostępne tutaj  https://www.nfz.gov.pl/

Wszystkie osoby zatrudnione w Polsce, w tym także cudzoziemcy, podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Oznacza to, że co miesiąc z ich pensji odprowadza się składkę do NFZ (robi to z reguły pracodawca). Po dokonaniu odpowiedniej rejestracji w NFZ ze świadczeń zdrowotnych przysługujących osobie ubezpieczonej mogą korzystać także członkowie jej najbliższej rodziny (małżonkowie i dzieci dziadkowi i rodzice pozostające we wspólnym gospodarstwie z osobą ubezpieczoną), jeśli nie są ubezpieczeni z innego tytułu. 

Jeśli osoba (w tym cudzoziemiec) nie jest ubezpieczona w NFZ, może korzystać z opieki zdrowotnej, ale tylko odpłatnie. Jeśli osoba ta posiada polisę ubezpieczeniową wykupioną w prywatnej firmie, za korzystanie z opieki zdrowotnej płaci ta firma ubezpieczeniowa. W wielu  prywatnych placówkach medycznych można wykupić tzw. abonament, czyli co miesiąc płaci się placówce określoną kwotę, za którą otrzymuje się pakiet określonych usług medycznych. Ceny różnią się w zależności od placówki, a także usług, jakie można wykupić. Szczegółowe informacje można uzyskać w poszczególnych prywatnych firmach ubezpieczeniowych.

Cudzoziemcy przebywający w Polsce na podstawie wizy nie mogą co do zasady korzystać nieodpłatnie z publicznej służby zdrowia w Polsce. 

Obywatele Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Macedonii, Rosji, Serbii i Tunezji mają prawo do korzystania z niektórych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na podstawie umów, jakie ich państwa zawarły z Polską. Umowy dotyczą tylko określonych świadczeń lub tylko określonych grup cudzoziemców. Aby dowiedzieć się więcej, należy skonsultować się ze swoją ambasadą lub konsulatem – ich dane kontaktowe znajdują się tutaj  

Obywatele Rosji przebywający czasowo w Polsce mają prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w razie nagłych zachorowań i nieszczęśliwych wypadków, do czasu kiedy stan pacjenta pozwoli na transport do jego kraju pochodzenia. 

CO TO JEST SKIEROWANIE

Skierowanie to dokument wystawiony przez lekarza zlecający wykonanie badań, bądź pozwalający zapisać się do lekarze specjalisty. Skierania do lekarzy specjalisótw są potrzebn w ramach opieki NFZ. Jeżli chcesz skorzystać bezpłatnie z porady lekarza specjalisty lub zrealizwiać badania, również skierowanie musi być wystawione przez lekarza w ramach poieki NFZ (nie może być do lekarz u którego byłeś/as na bezpłatnej wizycie).

REGULACJE PRAWNE

Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej dla cudzoziemców w Polsce jest regulowany przez następujące akty prawne: 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) − http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042102135 

Ustawa z dnia 12mgrudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35.) −http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130001650/U/D20131650Lj.pdf

 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z pozn. Zm.) – http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111120654 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2008 r.
w sprawie środków utrzymania, które powinien posiadać cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz dokumentów potwierdzających możliwość uzyskania takich środków (Dz. U. z 2008 r. Nr 235, poz. 1611) − http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20082351611 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy – http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:243:0001:0058:PL:PDF

PRZYDATNE LINKI

Rzecznik Praw Pacjenta − http://www.bpp.gov.pl

Karta Praw Pacjenta − http://www.bpp.gov.pl/czesc_ogolna.html

Poradnik ZUS „Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce” − https://www.zus.pl/documents/10182/167567/porad21.pdf/dd301159-e1e4-42ec-8106-929e86c330ba