close

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym, a informacje na niej zamieszczone nie mogą stanowić podstawy w sporach z organami administracji publicznej. W razie wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z organem prowadzącym postępowanie administracyjne w danej sprawie oraz zapoznanie się z przepisami prawa, które mogą mieć decydujący wpływ na jej rozstrzygnięcie.

Zapraszamy również do kontaktu z prowadzoną przez nas infolinią migrant.info - 22 490 20 44.

Jesteś na:

委托从事工作的声明drukuj

委托从事工作的声明

在下列情况下,委托从事工作的声明由雇主注册地或永久居住地的主管劳动局载入声明登记:

- 外国人是劳动和社会政策部长关于公民须遵守有关季节性工作许可的某些规定和关于委托外国人工作的声明的规定的法令中所提及的国家公民。

- 外国人的工作与2017年12月8日由家庭、劳动和社会政策部长发布条例中关于季节性工作规定说明的实体活动无关。

- 所提交的关于委托外国人工作的声明中规定的工作期限,以及根据声明登记中注明的工作期限在连续12个月内总共不超过6个月,无论有多少实体委托该外国人工作。

在不需要进行说明程序时,县劳动局应将委托外国人工作的声明载入声明登记,或由县长在收到声明之日起7个工作日内以决定的方式拒绝将声明载入声明登记,而在需要进行说明程序时,则在收到声明之日起30天内。

注意!如果外国人根据声明雇用的时间不短于3个月,而雇主在声明中指出的工作完成日期到期之前为该外国人提交以劳动合同为基础的同一职位工作许可申请,并且该申请无形式上的缺失或形式上的缺失已及时纠正,则该外国人在不比声明所规定条件差下的工作应被视为合法,期限从该声明的有效期到期之日到发放工作许可或就此情况作出拒绝的决定送达之日止。

上述规定也适用于申请临时居留许可(2013年12月12日施行外国人法第114条第1款规定)以继续受雇于特定雇主的外国人。