Jesteś na:
Strona główna Pobyt w Polsce (stan prawny od 01.05.2014r.) Zobowiązanie cudzoziemca do powrotu

Zobowiązanie cudzoziemca do powrotudrukuj

Cudzoziemiec ma obowiązek opuścić Polskę przed upływem okresu pobytu, do którego jest uprawniony na podstawie wizy Schengen lub wizy krajowej oraz przed upływem okresu ważności tej wizy.

Cudzoziemiec ma obowiązek opuścić Polskę przed upływem terminu ważności zezwolenia na pobyt czasowy.

Cudzoziemiec ma obowiązek opuścić Polskę w terminie do 30 dni od dnia, w którym stała się ostateczna decyzja:

 • o odmowie przedłużenia mu wizy Schengen lub krajowej, udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia a pobyt rezydenta długoterminowego UE lub decyzja o cofnięciu cudzoziemcowi zezwolenia;
 • o odmowie nadania cudzoziemcowi statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej, umorzeniu postępowania o nadanie statusu uchodźcy lub decyzji o pozbawieniu cudzoziemca statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
 • o cofnięciu zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

Cudzoziemiec, przebywający w Polsce w ramach ruchu bezwizowego ma obowiązek opuścić Polskę przed upływem terminu przewidzianego w umowie międzynarodowej, podpisanej między krajem pochodzenia cudzoziemca a Polską o zniesieniu obowiązku wizowego.

Lista państw, których obywatele są zwolnieni z obowiązku posiadania wizy, jest dostępna tutaj->

Komu może zostać wydane zobowiązanie cudzoziemca do powrotu?

Zobowiązanie cudzoziemca do powrotu może zostać wydane w stosunku do cudzoziemca, który:

 1. przebywa lub przebywał w Polsce bez ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu uprawniającego go do wjazdu i pobytu w Polsce, jeżeli wiza lub inny dokument są lub były wymagane,
 2. nie opuścił Polski po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu pobytu na terytorium (wszystkich lub niektórych) państw obszaru Schengen, do którego był uprawniony bez konieczności posiadania wizy, w dowolnym okresie 180 dni chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej,
 3. nie opuścił Polski po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu pobytu wskazanego w wizie Schengen w dowolnym okresie 180 dni, lub po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu pobytu na podstawie wizy krajowej,
 4. wykonuje lub wykonywał pracę bez wymaganego zezwolenia na pracę (co to jest zezwolenie na pracę->?) lub zarejestrowanego oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi (co to jest oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi->?), lub został ukarany karą grzywny za nielegalne wykonywanie pracy,
 5. podjął działalność gospodarczą niezgodnie z polskim prawem , lub
 6. nie posiada środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu w Polsce, podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania,
 7. jest wpisany do Systemu Informacyjnego Schengen (co to jest system SIS->?) do celów odmowy wjazdu lub do wykazu cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest niepożądany,
 8. ze względów obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego nie może przebywać w Polsce,
 9. przekroczył lub usiłował przekroczyć granicę niezgodnie z prawem,
 10. został skazany prawomocnym wyrokiem w Polsce na karę pozbawienia wolności podlegającej wykonaniu i istnieją podstawy do przeprowadzenia postępowania w sprawie przekazania go za granicę (ekstradycji) w celu wykonania orzeczonej wobec niego kary,
 11. przebywa poza strefą przygraniczną, w której zgodnie z zezwoleniem na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego może przebywać, ,
 12. przebywa w Polsce po upływie okresu pobytu, do którego był uprawniony na podstawie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego,
 13. dalszy pobyt cudzoziemca w Polsce będzie stanowił zagrożenie dla zdrowia publicznego, co zostało potwierdzone badaniem lekarskim, lub dla stosunków międzynarodowych innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 14. cel i warunki pobytu cudzoziemca w Polsce są niezgodne z deklarowanymi, chyba że przepisy prawa dopuszczają ich zmianę,
 15. została wydana decyzja o odmowie nadania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej lub decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy i nie opuścił on Polski w wskazanym terminie.

W przypadkach wspomnianych powyżej, decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu nie wydaje się, jeżeli:

 1. cudzoziemiec posiada status uchodźcy lub korzysta z ochrony uzupełniającej,
 2. cudzoziemcowi udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany lub zachodzą przesłanki do ich udzielenia,
 3. cudzoziemcowi udzielono zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na to, iż jego pobyt w Polsce jest niezbędny z uwagi na konieczność poszanowania życia rodzinnego w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności,
 4. cudzoziemcowi udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, ze względu na to, że jego wyjazd z Polski naruszałby prawa dziecka, określone w Konwencji o prawach dziecka,
 5. cudzoziemiec jest małżonkiem obywatela polskiego lub cudzoziemca, posiadającego zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE (pod warunkiem, że pobyt cudzoziemca nie zagraża obronności lub bezpieczeństwu państwa lub ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego), chyba że celem zawarcia małżeństwa było obejście przepisów prawa,
 6. cudzoziemiec przebywa w Polsce na podstawie wizy Schengen, która była wydana w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;
 7. cudzoziemiec przebywa w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, wydanego ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu w Polsce,
 8. cudzoziemiec przebywa w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy wydawanego cudzoziemcom będącym ofiarami handlu ludźmi;
 9. cudzoziemcowi udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE w Polsce,
 10. cudzoziemiec posiada zezwolenie pobytowe, udzielone przez inne państwo obszaru Schengen (pod warunkiem, że pobyt cudzoziemca nie zagraża obronności lub bezpieczeństwu państwa lub ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego), chyba że cudzoziemiec nie wyjechał do tego państwa po pouczeniu go o obowiązku niezwłocznego wyjazdu z Polski;
 11. cudzoziemiec jest czasowo oddelegowany w celu świadczenia usług w Polsce przez pracodawcę mającego siedzibę w innym państwie UE, państwie członkowskim EFTA, oraz jeżeli cudzoziemiec ma prawo do pobytu i podjęcia pracy w tym państwie, jeżeli decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu miałaby zostać wydana z uwagi na przebywanie w Polsce bez ważnej wizy lub karty pobytu, lb12) cudzoziemiec może być niezwłocznie przekazany do państwa trzeciego na podstawie umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób po uprzednim zatrzymaniu go w związku z przekroczeniem granicy wbrew przepisom prawa,
 12. cudzoziemiec może być niezwłocznie doprowadzony do granicy, jeżeli został zatrzymany w strefie nadgranicznej bezpośrednio po nieumyślnym przekroczeniu granicy wbrew przepisom prawa,
 13. cudzoziemiec przebywa w Polsce na podstawie zaświadczenia, potwierdzającego istnienie domniemania, że cudzoziemiec jest ofiarą handlu ludźmi .

Jakie jest termin realizacji zobowiązania do powrotu?

W decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu określa się termin dobrowolnego powrotu, który wynosi od 15 do 30 dni, liczonych od dnia doręczenia decyzji. Decyzję tę odnotowuje się w paszporcie cudzoziemca. Organ, który wydał decyzję w zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu informuje pisemnie cudzoziemca w języku dla niego zrozumiałym o podstawie prawnej wydania decyzji, oraz poucza go, czy i w jakim trybie służy mu odwołanie od tej decyzji. 

Procedura odwoławcza

Cudzoziemiec, który otrzymał decyzję o zobowiązaniu do powrotu, może złożyć skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego na decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wraz z wnioskiem o wstrzymanie jej wykonania. W takim wypadku, termin dobrowolnego powrotu lub termin przymusowego wykonania tej decyzji przedłuża się do dnia wydania przez wojewódzki sąd administracyjny postanowienia w sprawie tego wniosku.

Cudzoziemiec nie może złożyć skargi do sądu, jeżeli decyzja o zobowiązaniu do powrotu była wydana w związku z tym, że cudzoziemiec może być niezwłocznie przekazany do państwa trzeciego na podstawie umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób po uprzednim zatrzymaniu go w związku z przekroczeniem granicy wbrew przepisom prawa.

Termin dobrowolnego powrotu nie jest wskazywany w przypadku, gdy istnieje prawdopodobieństwo ucieczki cudzoziemca lub wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Decyzja ta podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Zakaz ponownego wjazdu do Polski

W decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu określa się zakaz ponownego wjazdu do Polski. Zakaz ten wydaje się cudzoziemcowi od 6 miesięcy do 5 lat.

Zakaz ponownego wjazdu wydaje się na następujące okresy:

 1. Od 6 miesięcy do 3 lat – w przypadkach, jeżeli cudzoziemiec:
  a). przebywa lub przebywał w Polsce bez ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu uprawniającego go do wjazdu i pobytu w Polsce, jeżeli wiza lub inny dokument są lub były wymagane,
  b). nie opuścił Polski po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu pobytu na terytorium (wszystkich lub niektórych) państw obszaru Schengen, do którego był uprawniony bez konieczności posiadania wizy, w dowolnym  okresie 180 dni chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej, 
  c). nie opuścił Polski po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu pobytu wskazanego w wizie Schengen w dowolnym okresie 180 dni, lub po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu pobytu na podstawie wizy krajowej,
   
  d). nie posiada środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu w Polsce, podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania,
  e). przebywa poza strefą przygraniczną, w której zgodnie z zezwoleniem na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego może przebywać,
  f). przebywa w Polsce po upływie okresu pobytu, do którego był uprawniony na podstawie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego 
  g). cel i warunki pobytu cudzoziemca w Polsce są niezgodne z deklarowanymi, chyba że przepisy prawa dopuszczają ich zmianę,
  h). została wydana decyzja o odmowie nadania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej lub decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy, ai nie opuścił on Polski w wskazanym terminie.
 2. Od 1 roku do 3 lat – w przypadku, jeżeli cudzoziemiec:
  a). wykonuje lub wykonywał pracę bez wymaganego zezwolenia na pracę (co to jest zezwolenie na pracę->?) lub zarejestrowanego oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi (co to jest oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi->?), lub został ukarany karą grzywny za nielegalne wykonywanie pracy, lub
  b). podjął działalność gospodarczą niezgodnie z polskim prawem
 3. Od 3 lat do 5 lat, w przypadku, jeżeli cudzoziemiec:
  a). jest wpisany do Systemu Informacyjnego Schengen (co to jest system SIS->?) do celów odmowy wjazdu lub do wykazu cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest niepożądany,
  b). został skazany prawomocnym wyrokiem w Polsce na karę pozbawienia wolności podlegającej wykonaniu i istnieją podstawy do przeprowadzenia postępowania w sprawie przekazania go za granicę w celu wykonania orzeczonej wobec niego kary,
  c). dalszy pobyt cudzoziemca w Polsce będzie stanowił zagrożenie dla zdrowia publicznego, co zostało potwierdzone badaniem lekarskim, lub dla stosunków międzynarodowych innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej
 4. 5 lat, w przypadku, jeżeli cudzoziemiec:
  a). ze względów obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego nie może przebywać w Polsce 

Cofnięcie zakazu wjazdu

Organ, który wydał cudzoziemcowi decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, na wniosek cudzoziemca, może cofnąć zakaz wjazdu, jeżeli cudzoziemiec wykaże, że:

 • wykonał obowiązki wynikające z decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu (na przykład, wyjechał z Polski we wskazanym w decyzji terminie), lub
 • jego ponowny wjazd do Polski lub innych państw obszaru Schengen ma nastąpić ze względu na uzasadnione okoliczności, zwłaszcza ze względów humanitarnych, lub
 • została mu przyznana pomoc w dobrowolnym powrocie (co to jest pomoc w dobrowolnym powrocie->?)

Zakaz wjazdu cudzoziemca do Polski nie zostanie cofnięty, jeżeli:

 • wjazd lub pobyt cudzoziemca w Polsce może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub naruszyć interes Polski, lub
 • cudzoziemiec nie uiścił należności z tytułu kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, które był zobowiązany opłacić.   
Facebook