Jesteś na:
Strona główna Pobyt w Polsce (stan prawny od 01.05.2014r.) Zgoda na pobyt ze względów humanitarnych oraz zgoda na pobyt tolerowany

Zgoda na pobyt ze względów humanitarnych oraz zgoda na pobyt tolerowanydrukuj

Cudzoziemiec, który z ważnego powodu nie może zostać zobowiązany do powrotu do kraju pochodzenia, może uzyskać w Polsce zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany.

Zgodę na pobyt ze względu humanitarnych oraz zgodę na pobyt tolerowany może uzyskać cudzoziemiec, jeżeli zobowiązanie go do powrotu:

 1. może nastąpić jednie do państwa, w którym:
  a). zagrożone byłoby jego prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego, lub
  b). mógłby on zostać poddany torturom albo nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, lub
  c). mógłby być zmuszony do pracy, lub
  d). mógłby być pozbawiony prawa do rzetelnego procesu sądowego albo być ukarany bez podstawy prawnej.
  Dodatkowo, zgoda na pobyt ze względów humanitarnych jest udzielana, jeżeli zobowiązanie cudzoziemca do powrotu:
 2. naruszałoby jego prawa do życia rodzinnego lub prywatnego, lub
 3. naruszałoby prawa dziecka. 

Dodatkowo, zgoda na pobyt tolerowany jest udzielana, jeżeli zobowiązanie cudzoziemca do powrotu:

 1. jest niewykonalne z przyczyn niezależnych od polskich instytucji odpowiedzialnych za wykonanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu i od samego cudzoziemca , lub
 2. może nastąpić jedynie do państwa, do którego wydanie go jest niedopuszczalne na podstawie  orzeczenia sądu albo z uwagi na rozstrzygnięcie Ministra Sprawiedliwości o  odmowie wydania cudzoziemca.

W decyzji o udzieleniu cudzoziemcowi zgody na pobyt tolerowany zostaje określony obowiązek cudzoziemca do zgłaszania się w określonych terminach do komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straż Granicznej, wskazanego w decyzji lub właściwego ze względu na miejsce aktualnego pobytu cudzoziemca. Cudzoziemiec będzie musiał również informować Straż Graniczną o każdej zmianie swojego miejsca zamieszkania. 

Cofnięcie zgody na pobyt ze względów humanitarnych

Zgoda na pobyt ze względów humanitarnych może być cudzoziemcowi odebrana, czyli cofnięta w przypadku, gdy:

 1. ustawnie przyczyny, która była powodem udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych, lub
 2. okoliczności uzasadniające odmowę udzielenia zgody powstały po jej udzieleniu lub
 3. cudzoziemiec zataił informacje lub dokumenty albo przedstawił fałszywe informacje lub dokumenty o istotnym znaczeniu dla udzielenia zgody, lub
 4. cudzoziemiec opuścił na stałe Polskę, lub
 5. cudzoziemiec powrócił do kraju pochodzenia. 

Cofnięcie zgody na pobyt tolerowany

Zgoda na pobyt tolerowany może być cudzoziemcowi odebrana, czyli cofnięta, w przypadku, gdy:

 1. ustanie przyczyna udzielenia zgody, lub
 2. cudzoziemiec opuścił Polskę, lub
 3. dalszy pobyt cudzoziemca może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, lub
 4. cudzoziemiec uchyla się od nałożonych na niego obowiązków, wskazanych w decyzji o udzieleniu mu zgody na pobyt tolerowany.
Facebook