Jesteś na:
Strona główna Pobyt w Polsce (stan prawny od 01.05.2014r.) Karta pobytu Zezwolenie na pobyt czasowy Zezwolenie na pobyt w Polsce w przypadku wskazania innych okoliczności

Zezwolenie na pobyt w Polsce w przypadku wskazania innych okolicznościdrukuj

Zezwolenie na pobyt w Polsce ze względu na inne okoliczności jest udzielane, lub można je udzielić, cudzoziemcowi, jeżeli:

 1. jest urodzonym w Polsce nieletnim dzieckiem cudzoziemca, przebywającym w Polsce bez opieki,
 2. ma zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE (co to jest zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE->?) udzielone przez inne państwie UE oraz:
  a) zamierza wykonywać pracę lub prowadzić działalność gospodarczą w Polsce (zezwolenie na pobyt długoterminowego rezydenta UE wydane w innym kraju niż Polska, nie uprawnia cudzoziemca do podjęcia pracy w Polsce. Aby móc w Polsce pracować, należy posiadać zezwolenie na pracę – co to jest zezwolenie na pracę ->?), lub
  b) zamierza podjąć lub kontynuować w Polsce studia lub szkolenie zawodowe, lub
  c) 
  wykaże, że zachodzą inne okoliczności uzasadniające jego zamieszkanie w Polsce,
 3. jest członkiem rodziny cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, które zostało udzielone mu przez inne państwo UE, z którym przebywał na terytorium innego państwa i towarzyszy mu lub chcę się z nim połączyć w Polsce,
 4. zamierza w Polsce podjąć lub kontynuować naukę lub szkolenie zawodowe,
 5. jest absolwentem polskiej uczelni oraz poszukuje w Polsce pracy,
 6. jest duchownym, członkiem zakonu lub osobą pełniącą funkcję religijną w kościele lub w związku wyznaniowy, którego status jest uregulowany umową międzynarodową, przepisami obowiązującego prawa polskiego, lub który działa na podstawie wpisu do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, jeżeli jego pobyt w Polsce jest związany z pełnioną funkcją lub przygotowaniem do jej pełnienia,

Wykazał, że zachodzą inne okoliczności uzasadniające jego pobyt w Polsce. Każda z okoliczności pobytu wymaga różnych dokumentów. Aby uzyskać pełną informację na temat wymaganego zestawu dokumentów uzasadniających udzielenie karty w danych okolicznościach należy się skontaktować się z urzędem wojewódzkim. Co do zasady, cudzoziemiec ubiegający się o zezwolenie na podstawie wskazania innych okoliczności będzie musiał przedstawić:

 • dokumenty, które uzasadniają konieczność pobytu cudzoziemca w Polsce. Okoliczności mogą być przedstawione także w postaci pisma,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu cudzoziemca w Polsce (co oznacza warunek stabilnych zarobków? ->) lub środki finansowe na pokrycie kosztów nauki w przypadku podjęcia lub kontynuacji nauki w Polsce,
 • ubezpieczenie zdrowotne – (jakie dokumenty potwierdzają posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego? ->),
 • ewentualnie, dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa z osobami przebywającymi w Polsce (np. akty stanu cywilnego: akt małżeństwa, akt urodzenia),
 • potwierdzenie zapewnionego w Polsce miejsca zamieszkania (oprócz przypadku wymienionego w punkcie 1.).

Cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy zawiadamia wojewodę, który udzielił tego zezwolenia w terminie 15 dni roboczych o ustaniu przyczyny udzielenia zezwolenia.

Facebook