Zezwolenie na pobyt stałydrukuj

Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na pobyt stały jest wydawana na czas nieoznaczony. Sama karta pobytu jest ważna przez 10 lat, co oznacza, że co 10 lat należy kartę wymienić.

Na podstawie zezwolenia na pobyt stały wydanego w Polsce, cudzoziemiec nie ma prawa do podjęcia pracy w innym, niż Polska kraju.

Zezwolenie na pobyt stały uprawnia do podróżowania do innych krajów strefy Schengen do 90 dni miesięcy w okresie 180 dni w celu turystycznym (jakie kraje należą do strefy Schengen?->).

Okoliczności udzielenia zezwolenia na pobyt stały

Zezwolenie na pobyt stały może otrzymać cudzoziemiec, który:

 1. jest dzieckiem cudzoziemca, który ma  w Polsce zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE i jest pod jego opieką rodzicielską, i który:
  a). urodził się  już po tym, jak jego  rodzic otrzymał w Polsce zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub
  b). urodził się w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy posiadanego przez jego rodzica,
 2. jest dzieckiem obywatela polskiego i pozostaje pod jego opieką rodzicielską,
 3. jest osobą polskiego pochodzenia (kogo uznaje się za osobę polskiego pochodzenia->?) i zamierza osiedlić się w Polsce na stałe,
 4. pozostaje w uznawanym przez prawo polskie związku małżeńskim zawartym z obywatelem Polski przez co najmniej 3 lata przed złożeniem wniosku o zezwolenie na pobyt stały i bezpośrednio przed złożeniem  tego wniosku mieszkał w Polsce nieprzerwanie (co to jest nieprzerwany pobyt->?)   przez co najmniej 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy wydanego na podstawie małżeństwa z obywatelem Polski lub na podstawie uzyskania statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
 5. jest ofiarą handlu ludźmi i:
  a). mieszkał w Polsce bezpośrednio przed złożeniem wniosku przez okres nie krótszy niż 1 rok na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy wydawanego cudzoziemcom będącym  ofiarami handlu ludźmi,
  b). współpracował z organami ścigania w postępowania karnym;
  c). ma uzasadnione obawy przed powrotem do państwa pochodzenia, potwierdzone przez prokuratora prowadzącego postępowania w sprawie,
 6. bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały mieszkał w Polsce nieprzerwanie(co to jest nieprzerwany pobyt->?)   przez okres nie krótszy niż 5 lat na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
 7. bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały mieszkał w Polsce nieprzerwanie (co to jest nieprzerwany pobyt->?)  przez okres nie krótszy niż 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany udzielonej w przypadku:
  a). jeżeli zobowiązanie do powrotu cudzoziemca (co to jest zobowiązanie cudzoziemca do powrotu->?) może nastąpić jedynie do państwa, w którym: 
  -zagrożone byłoby prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego lub
  -cudzoziemiec mógłby zostać poddany torturom albo nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, lub
  -cudzoziemiec mógłby być zmuszony do pracy, lub
  -cudzoziemiec mógłby być pozbawiony prawa do rzetelnego procesu sądowego albo być ukarany bez podstawy prawnej
  b). zobowiązanie do powrotu cudzoziemca może nastąpić jedynie do państwa, do którego wydanie go jest niedopuszczalne na podstawie  orzeczenia sądu albo z uwagi na rozstrzygnięcie Ministra Sprawiedliwości o  odmowie wydania cudzoziemca,
 8. udzielono mu w Polsce azylu, lub
 9. posiada ważną Kartę Polaka i zamierza osiedlić się w Polsce na stałe. 

Procedura legalizacji pobytu na podstawie zezwolenia na pobyt stały

Procedura uzyskania zezwolenia na pobyt stały toczy się w urzędzie wojewódzkim w wydziale właściwym ds. cudzoziemców w województwie, w którym mieszka cudzoziemiec.

Adresy urzędów można znaleźć tutaj ->

Cudzoziemiec powinien złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały osobiście w czasie swojego legalnego pobytu w Polsce.

Podstawowy zestaw dokumentów niezbędny do złożenia kompletnego wniosku o zezwolenie na pobyt stały:

 1. wypełniony wniosek o udzielenia zezwolenia na pobyt stały (wniosek jest dostępny tutaj->);
 2. 4 aktualne fotografie (wytyczne dotyczące fotografii są dostępne tutaj ->);
 3. ważny paszport zagraniczny do wglądu;
 4. dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt stały;
 5. dowód opłacenia opłaty skarbowej.

Dodatkowo do wniosku należy dołączyć:

 1. w przypadku nieletniego będącego dzieckiem cudzoziemca, posiadającego zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE w Polsce, pozostającego pod jego władzą rodzicielską i urodzonego po udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE:
  - odpis aktu urodzenia;
  - kopię decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub karty pobytu przedstawiciela ustawowego;
 2. w przypadku dziecka obywatela polskiego pozostającego pod jego władzą rodzicielską:
  - odpis aktu urodzenia;
  - kopię dowodu osobistego przedstawiciela ustawowego;

 3. w przypadku posiadania polskiego pochodzenia:
  - oryginały dokumentów potwierdzających posiadanie polskiego pochodzenia przez jednego z rodziców, dziadków lub dwojga pradziadków;
  - dokumenty potwierdzające pokrewieństwo z osobą posiadającą polskie pochodzenie (w przypadku przedkładania do akt sprawy kserokopii dokumentów potwierdzających posiadanie polskiego pochodzenia ww. dokumenty powinny być opatrzone klauzulą apostille);

 4. w przypadku pozostawania w związku małżeńskim z obywatelem polskim:
  - aktualny odpis aktu małżeństwa (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku);
  - kserokopię dowodu osobistego małżonka;
  - w przypadku posiadania wspólnych dzieci – odpisy aktów urodzenia;
  - zaświadczenie o wywiązywaniu się z zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa;

 5. w przypadku ofiary handlu ludźmi:
  - dokumenty potwierdzające współpracę z organami ścigania w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo handlu ludźmi oraz uzasadnione obawy przed powrotem do państwa pochodzenia, potwierdzone przez prokuratora prowadzącego postępowanie karne;

 6. w przypadku przebywania bezpośrednio przed złożeniem wniosku nieprzerwanie w Polsce przez okres nie krótszy niż 5 lat na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych:
  - dokumenty potwierdzające wymagany pięcioletni, nieprzerwany pobyt w Polsce;

 7. w przypadku przebywania bezpośrednio przed złożeniem wniosku nieprzerwanie w Polsce przez okres nie krótszy niż 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany:
  - dokumenty potwierdzające wymagany dziesięcioletni, nieprzerwany pobyt w Polsce;

 8. w przypadku udzielenia azylu w Polsce:
  - dokument potwierdzający udzielenie azylu;

 9. w przypadku gdy posiadania ważnej Karty Polaka:
  - kserokopia ważnej Karty Polaka wraz z oryginałem do wglądu.

Od cudzoziemca ubiegającego się o udzielenie zezwolenia na pobyt stały pobiera się odciski linii papilarnych do celów zamieszczenia ich w karcie pobytu.

W przypadku, gdy cudzoziemiec składa wniosek o zezwolenie na pobyt stały podczas swojego legalnego pobytu w Polsce, to wojewoda umieszcza w paszporcie zagranicznym cudzoziemca odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Pobyt w Polsce na podstawie stempla jest wtedy legalny (nawet w przypadku, gdy ważność wizy czy poprzedniej karty pobytu skończy się) do dnia wydania decyzji w sprawie karty pobytu, a w przypadku odwołania się od negatywnej decyzji wojewody, do momentu kiedy decyzja II instancji stanie się ostateczna.

Uwaga! Stempel w paszporcie cudzoziemca  nie uprawnia do podróżowania do innych krajów strefy Schengen. Na podstawie stempla, cudzoziemiec może wyjechać do kraju pochodzenia, natomiast nie będzie mógł  wrócić do Polski (aby wjechać z powrotem do Polski należy posiadać ważną wizę lub kartę pobytu).

Uwaga! Zezwolenie na pobyt stały w Polsce nie uprawnia cudzoziemca do podjęcia pracy w innym kraju strefy Schengen. Na podstawie zezwolenia na pobyt stały w Polsce cudzoziemiec ma prawo wyjechać do innych krajów strefy Schengen (jakie kraje należą do strefy Schengen->?) do 90 dni miesięcy w okresie 180 dni tylko i wyłącznie w celu turystycznym. Aby móc wyjechać do innego kraju strefy Schengen, oprócz ważnej karty pobytu należy również posiadać ważny paszport zagraniczny oraz ubezpieczenie, które pokrywa koszty leczenia w danym kraju strefy Schengen. 

Uwaga! Posiadacze Karty Polaka są zobowiązani do zwrócenia Karty Polaka wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce pobytu, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o uzyskaniu zezwolenia na pobyt stały stała się ostateczna. Zwrot Karty Polaka jest warunkiem wydania karty pobytu stałego.

Długość obowiązywania zezwolenia na pobyt stały

Zezwolenie na pobyt stały  jest ważne bezterminowo, jednakże istnieje konieczność wymiany karty pobytu co 10 lat. Wniosek o wydanie kolejnej karty pobytu należy złożyć co najmniej na 30 dni przed upływem okresu ważności karty pobytu.

Długość procedury

Sprawa powinna zostać załatwiona w przeciągu 1 miesiąca.

Jeśli urząd wojewódzki nie załatwi sprawy w terminie, powiadomi o tym fakcie cudzoziemca, podając przyczyny opóźnienia i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Procedura odwoławcza

Cudzoziemiec niezadowolony z decyzji wojewody może odwołać się do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie, za pośrednictwem wojewody, który wydał decyzję. Pisemne odwołania należy składać w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. W postępowaniu odwoławczym sprawa powinna zostać załatwiona w przeciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Od decyzji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, cudzoziemiec może złożyć skargę do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

Ważne: złożenie skargi do sądu administracyjnego nie legalizuje pobytu. Oznacza to, że cudzoziemiec, jeśli nie posiada innego, ważnego dokumentu upoważniającego go do pobytu w Polsce, musi w takim przypadku wyjechać z Polski. 

Opłata

Opłata skarbowa za rozpoczęcie procedury udzielenia zezwolenia na pobyt stały wynosi 640 złotych. Opłata ta jest zwracana w przypadku decyzji negatywnej na pisemny wniosek osoby. W przypadku pozytywnej decyzji, cudzoziemiec musi zapłacić dodatkowo 50 złotych za wydanie karty pobytu.

Posiadacze Karty Polaka, składający wniosek o udzielenie pobytu stałego w związku z zamiarem osiedlenia się na terytorium Polski na stałe, są zwolnieni z opłaty w wysokości 640 zł za rozpoczęcie procedury udzielenia zezwolenia na pobyt stały.

Koszty te można uiścić w kasie urzędu wojewódzkiego, w którym toczy się procedura lub przelać je na konto urzędu miasta. Informacje o numerze konta można uzyskać u właściwego wojewody, u którego został złożony wniosek.

Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na pobyt stały

Cudzoziemiec nie otrzyma zezwolenia na pobyt stały w Polsce, jeśli:                                                                

 1. przebywa w Polsce:
  - bez dokumentów uprawniających do pobytu lub
  - na podstawie  wizy Schengen upoważniającej do wjazdu i pobytu w Polsce, która była wydana ze względów humanitarnych;
  - na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu w Polsce (pewne wyjątki w tym zakresie stosują się do osób mających polskie pochodzenie i ubiegające się o kartę z tego tytułu);
  - na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, lub
 2. jest zatrzymany lub przebywa w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców lub obowiązuje go zakazu opuszczania kraju,
 3. odbywa karę pozbawienia wolności lub jest tymczasowo aresztowany,
 4. został zobowiązany do powrotu i nie upłynął jeszcze termin dobrowolnego powrotu określony w decyzji w tej sprawie, także w przypadku przedłużenia tego terminu,
 5. ma obowiązek opuścić Polskę;
 6. przebywa poza Polską;
 7. nie złożył odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu.

Cofnięcie zezwolenia na pobyt stały

Cudzoziemiec otrzyma decyzję negatywną w sprawie udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały, jeżeli:

 1. Nie spełnia wymogów do udzielenia zezwolenia na pobyt stały,
 2. Obowiązuje go wpis danych do wykazu cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest niepożądany (co to jest wykaz cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest niepożądany->?),
 3. Jego dane znajdują się w Informacyjnym Systemie Schengen do celów odmowy wjazdu (co to jest Informacyjny System Schengen->?),
 4. Wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 5. Wymaga tego interes Polski,
 6. Podstawą ubiegania się o zezwolenie na pobyt stały jest zawarcie przez cudzoziemca związku małżeńskiego z obywatelem Polski, a związek małżeński został zawarty w celu obejścia przepisów prawa,
 7. W postępowaniu w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt stały cudzoziemiec złożył wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub zeznał nieprawdę lub zataił prawdę albo podrobił dokument w celu użycia go jako autentycznego,
 8. Zalega w opłacaniu podatków, z wyjątkiem wypadków, gdy uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji,
 9. Nie zwrócił kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, które zostały pokryte z budżetu państwa.

Zezwolenie na pobyt stały może zostać także odebrane, czyli cofnięte. Dzieje się tak w następujących przypadkach:

 1. wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 2. wymaga tego interes Polski,
 3. wniosek o udzielenie tego zezwolenia lub dołączone do niego dokumenty zawierały nieprawdziwe dane osobowe, nieprawdziwe dokumenty lub dokumenty poświadczające fałszywe informacje;
 4. przy ubieganiu się o zezwolenie na pobyt stały cudzoziemiec zeznał nieprawdę lub zataił prawdę albo podrobił dokument w celu użycia go, jako autentycznego,
 5. gdy cudzoziemiec został skazany prawomocnym wyrokiem w Polsce za przestępstwo umyślne na karę co najmniej 3 lat pozbawienia wolności,
 6. opuścił Polskę na okres przekraczający 6 lat.

Jeżeli podstawą do wydania zezwolenia na pobyt stały był fakt bycia w związku małżeńskim z obywatelem Polski, zezwolenie można cofnąć, jeżeli cudzoziemiec rozwiódł się w ciągu 2 lat od dnia, w którym udzielono mu zezwolenia na pobyt stały.

Facebook