Jesteś na:
Strona główna Pobyt w Polsce (stan prawny od 01.05.2014r.) Karta pobytu Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UEdrukuj

Co to jest zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE?

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE jest zezwoleniem, które uprawnia do stałego pobytu w Polsce. Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na pobyt jest wydawana na czas nieoznaczony. Sama karta pobytu jest ważna przez 5 lat, co oznacza, że co 5 lat należy kartę wymienić. Na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE wydanego w Polsce, cudzoziemiec nie ma prawa do podjęcia pracy w innym niż Polska kraju. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE uprawnia do podróżowania do innych krajów strefy Schengen do 3 miesięcy w okresie półrocznym w celu turystycznym (jakie kraje należą do strefy Schengen->?).

Kto może otrzymać zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE?

Zezwolenie na pobyt długoterminowego rezydenta UE może otrzymać cudzoziemiec, który:

 1. przebywał w Polsce legalnie i nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat (co to jest nieprzerwany pobyt->?);
 2. posiada stabilne i regularne źródło dochodu (co to jest warunek stabilnych zarobków->?) w ciągu 3 lat pobytu w Polsce bezpośrednio przed złożeniem wniosku (w przypadku osób, posiadających Niebieską Kartę [co to jest Niebieska Karta->?] okres stabilnych zarobków jest wymagany przez okres 2 lat);
 3. posiada ubezpieczenie zdrowotne (jakie dokumenty potwierdzają posiadanie ubezpieczenie zdrowotnego->?);
 4. posiada zagwarantowane prawo do lokalu;
 5. przedstawi dokument potwierdzający posiadanie zameldowania czasowego albo zaświadczenie o braku możliwości uzyskania takiego zameldowania.

Procedura występowania o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Procedura uzyskania zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, toczy się w urzędzie wojewódzkim w wydziale właściwym ds. cudzoziemców właściwym ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

Adresy urzędów można znaleźć tutaj ->

Wniosek musi zostać złożony przez cudzoziemca przebywającego w Polsce legalnie.

W celu ubiegania się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE należy złożyć następujące dokumenty:

 1. wypełniony w języku polskim wniosek o wydanie zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE (wniosek jest dostępny tutaj->);
 2. paszport zagranicznych do wglądu (co robić w przypadku nieposiadania ważnego dokumentu podróży->?);
 3. 4 aktualne fotografie (wytyczne dotyczące fotografii są dostępne tutaj->);
 4. dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 5. zagwarantowane prawo do zamieszkania w lokalu mieszkalnym, w którym cudzoziemiec będzie przebywał (co to jest zagwarantowane prawo do zajmowanego lokalu mieszkalnego->?).
 6. urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego.

  Uwaga: obecnie znajomość języka polskiego musi zostać udokumentowana na poziomie co najmniej komunikatywnym. Dokumentem potwierdzającym znajomość polskiego jest m.in. świadectwo ukończenia szkoły w Polsce, świadectwo ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim lub certyfikat wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego

W przypadku, gdy cudzoziemiec składa wniosek o zezwolenie na rezydenta długoterminowego UE podczas swojego legalnego pobytu w Polsce, to wojewoda umieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE w terminie. Pobyt w Polsce na podstawie stempla jest uznawany aa legalny (nawet w przypadku, gdy ważność wizy czy poprzedniej karty pobytu skończy się) do dnia wydania decyzji w sprawie karty pobytu, a w przypadku odwołania się od decyzji negatywnej, do momentu kiedy decyzja II instancji stanie się ostateczna.

Uwaga! Stempel w paszporcie nie uprawnia do podróżowania do innych krajów strefy Schengen. Mając stempel, cudzoziemiec może wyjechać do kraju pochodzenia, natomiast nie będzie mógł na jego podstawie  wrócić do Polski (aby wjechać z powrotem do Polski należy uzyskać ważną wizę). 

Opłata

Opłata skarbowa za uruchomienie procedury udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE wynosi 640 złotych. Opłata ta jest zwracana w przypadku decyzji negatywnej na wniosek osoby. W przypadku pozytywnej decyzji, cudzoziemiec musi zapłacić dodatkowo 50 złotych za wydanie karty pobytu.

Koszty te można opłacić w kasie urzędu wojewódzkiego, w którym toczy się procedura lub przelać je na konto urzędu. Informacje o numerze konta można uzyskać u właściwego wojewody, u którego zostanie złożony wniosek. 

Długość procedury

Sprawa powinna zostać załatwiona w przeciągu 3 miesięcy.

Jeśli urząd wojewódzki nie załatwi sprawy w terminie, powiadomi o tym fakcie cudzoziemca, wyjaśniając przyczyny opóźnienia i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. 

Długość obowiązywania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE  jest ważne bezterminowo, jednakże istnieje konieczność wymiany karty pobytu co 5 lat.  Wniosek o wydanie kolejnej karty pobytu należy złożyć co najmniej 30 dni przed upływem okresu ważności karty pobytu.

Procedura odwoławcza

Cudzoziemiec niezadowolony z decyzji wojewody może odwołać się do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie, za pośrednictwem wojewody, który wydał decyzję. Pisemne odwołania należy składać w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. W postępowaniu odwoławczym sprawa powinna zostać załatwiona w przeciągu 2 miesięcy. Od decyzji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, cudzoziemiec może złożyć skargę do sądu administracyjnego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

Ważne: złożenie skargi do sądu administracyjnego nie legalizuje pobytu. Oznacza to, że cudzoziemiec, jeśli nie posiada innego, ważnego dokumentu upoważniającego go do pobytu w Polsce, musi w takim przypadku wyjechać z Polski.

Odmowa wszczęcia postępowania o udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Cudzoziemiec nie może rozpocząć procedury ubiegania się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, ani otrzymać tego zezwolenia, jeśli:

 1. Przebywa w Polsce:
  - bez dokumentów uprawniających go do pobytu lub
  - na podstawie wizy Schengen upoważniającej go tylko do wjazdu i pobytu w Polsce, która była wydana ze względów humanitarnych;
  - w celu odbycia studiów lub szkolenia zawodowego,
  - w związku z zamiarem podjęcia lub kontynuacji nauki w Polsce,
  -
   w związku z uzyskaniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany, azylu lub ochrony czasowej,
  na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu w Polsce;
  - na podstawie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego,
 2. jest pracownikiem delegowanym w celu transgranicznego świadczenia usług lub usługodawcą świadczącym usługi transgraniczne (usługa transgraniczna oznacza, że usługodawca posiadający przedsiębiorstwo założone w jednym państwie członkowskim, może tymczasowo świadczyć usługę w innym kraju UE),  
 3. jest w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców lub obowiązuje go zakaz opuszczania kraju,
 4. odbywa karę pozbawienia wolności lub jest tymczasowo aresztowany,
 5. został zobowiązany do powrotu i nie upłynął jeszcze termin dobrowolnego powrotu określony w decyzji w tej sprawie, także w przypadku przedłużenia tego terminu,
 6. ma obowiązek opuścić Polskę;
 7. przebywa poza granicami Polski;
 8. nie złożył odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu. 

Odmowa udzielenia zezwolenia a pobyt rezydenta długoterminowego UE

Cudzoziemiec nie otrzyma zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, jeśli:

 • nie spełnia wyżej wymienionych wymogów;
 • wymagają tego względy bezpieczeństwa, porządku publicznego lub interes Polski.

Cofnięcie zezwolenia na pobyt długoterminowego rezydenta UE

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE może zostać odebrane, czyli cofnięte.

Dzieje się tak w następujących przypadkach:

 1. uzyskanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE nastąpiło w sposób niezgodny z prawem;
 2. cudzoziemiec stanowi zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 3. cudzoziemiec opuścił Polskę na okres przekraczający 6 lat,
 4. cudzoziemiec opuścił terytorium Unii Europejskiej na okres następujących kolejno po sobie:
  a). 12 miesięcy,
  b). 24 miesięcy, jeżeli posiadał zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji lub jest członkiem rodziny cudzoziemca, który takie zezwolenie posiadał,
 5. cudzoziemiec uzyskał na terytorium innego państwa UE zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 6. cudzoziemiec został pozbawiony statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej na podstawie przepisów prawa, jeżeli zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE zostało udzielone w związku z pobytem w Polsce na podstawie statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.
Facebook