Jesteś na:
Strona główna Pobyt w Polsce (stan prawny od 01.05.2014r.) Karta pobytu Zezwolenie na pobyt czasowy Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (tzw. Niebieska Karta)

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (tzw. Niebieska Karta)drukuj

Cudzoziemiec, którzy zamierza w Polsce wykonywać pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (co to jest zawód wymagający wysokich kwalifikacji->?) może ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

1. przedstawi informację starosty o wyniku testu rynku pracy (co to jest test rynku pracy ->?)

Uwaga! W niektórych przypadkach, przy ubieganiu się o zezwolenie na pobyt czasowy  w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji nie ma wymogu uzyskiwania informacji starosty o wyniku testu rynku pracy. Przypadki te są wymienione tutaj->.

2. ma umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną zawartą na okres przynajmniej 1 roku
3. spełnia wymagania kwalifikacyjne i inne warunki w przypadku zamiaru wykonywania pracy w zawodzie regulowanym (co to jest zawód regulowany->?);
4. posiada wyższe kwalifikacje zawodowe (co to są wyższe kwalifikacje zawodowe->?);
5. ma ubezpieczenie zdrowotne (jakie dokumenty potwierdzają posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego ->?);
6. ma zgodę właściwego organu na zajmowanie określonego stanowiska, wykonywanie zawodu lub prowadzenie innej działalności, gdy obowiązek jej uzyskania przed zawarciem umowy wynika z przepisów prawa;
7. jego roczne wynagrodzenie brutto wynikające z miesięcznego lub rocznego wynagrodzenia, wskazane w umowie nie jest niższe niż równowartość 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym zawarcie umowy ogłaszanego przez Prezesa GUS (dotyczy wniosków złożonych nie wcześniej niż 12.02.2018). W przypadku wniosków złożonych przed 12.02.2018 roczne wynagrodzenie brutto wynikające z miesięcznego lub rocznego wynagrodzenia, wskazane w umowie, nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie określone w rozporządzeniu przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Ponieważ stawka jest zmienna, należy upewnić się o aktualnej wysokości;
8. ma zapewnione miejsce zamieszkania w Polsce (co to jest zapewnione miejsce zamieszkania->?)

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji jest udzielane na okres dłuższy o 3 miesiące od okresu wykonywania pracy, nie dłuższy jednak niż 3 lata.

Uwaga! Cudzoziemiec przebywający w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji musi pisemnie powiadomić w ciągu 15 dni roboczych wojewodę właściwego ze względu na miejsce swojego aktualnego pobytu o utracie pracy.

Na wniosek cudzoziemca zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji może być w każdym czasie zmienione przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, jeżeli cudzoziemiec zamierza wykonywać pracę u innego pracodawcy  niż określony w zezwoleniu, zamierza zmieniać stanowisko lub będzie otrzymywać niższe wynagrodzenie niż określone w zezwoleniu.

Jednak w okresie pierwszych 2 lat pobytu w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji:

  1. cudzoziemiec nie może rozpocząć wykonywania pracy u innego pracodawcy niż określony w zezwoleniu;
  2. cudzoziemiec nie może zmienić stanowiska, na jakim jest zatrudniony;
  3. cudzoziemcowi nie można wypłacać wynagrodzenia niższego niż określone w zezwoleniu
    - bez zmiany tego zezwolenia.

Jeżeli po upływie 2 lat pobytu w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, cudzoziemiec zmienił stanowisko pracy, obniżono jego wynagrodzenie lub zmieniono minimalny wymiar jego czasu pracy lub/i rodzaj umowy, na podstawie której pracuje, ma on obowiązek zawiadomić o tej zmianie wojewodę właściwego ze względu na miejsce aktualnego pobytu w ciągu 15 dni roboczych. W przypadku zmiany siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej pracodawcy lub w przypadku przyjęcia pracodawcy lub jego części przez innego pracodawcę nie ma wymogu zmiany lub wydania nowego zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

Więcej informacji na temat pracy cudzoziemców w Polsce jest dostępnych tutaj ->

Facebook